Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

sapost 1 2016           СЪДЪРЖАНИЕ

 

           СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

           Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Виждам, значи съществува (употреба на неспецифични глаголи с екзистенциална функция в чешкия и българския език)

           Ганна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарском языках

           Мая Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Майораната и риганът – на Балканите и в Европа

 

ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ

 

Антон Андреев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За японските заемки в българския език

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Велка Попова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски) – Времето в детската езикова картина на света

Georgi Georgiev (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Б. Парашкевов. Българска транскрипция на немски имена / Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen (Христо Стаменов)

B. Niševa. Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). (С т и л и я н С т о й ч е в)

В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици) (Диана Иванова)

Х. Валтер, Д. Ендлер. Нов българско-немски речник (Борис Парашкевов)

Д. Веселинов  А. Ангелова. Речник на  френските думи в българския език (Тодор Бояджиев)

 

IN MEMORIAM

Татяна Михайловна Николаева (1933–2015)

Бистра Алексиева (1932–2015)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова– Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част: 1980–2005 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маргарита Младенова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Вижу, значит, существует (употребление неспецифических глаголов с экзистенциальной функцией в чешском и болгарском языках)

Ганна Ангелова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарском языках

Мая Александрова(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Майоран и душица – на Балканах и в Европе

 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

Антон Андреев(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О японских заимствованиях в болгарском языке

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Велка Попова(Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского) – Время в детской языковой картине мира

Georgi Georgiev(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова – Библиография контрастивных лингвистических исследований пары языков немецкий – болгарский (современные языки), I часть: 1980–2005 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Margarita Mladenova(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – I see therefore it exists (the use of non-specific existential verbs in Czech and Bulgarian)

Ganna Angelova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – The naming of the plant ordinary soul (Origanum vulgare L.) in Russian and Bulgarian

Maya Alexandrova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Marjoram and oregano on the Balkans and in Europe

 

LANGUAGE CONTACTS

Anton Andreev(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On Japanese borrowings in Bulgarian

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Velika Popova(Shumen University “Bishop Konstantin Preslavski”) – Time in the pictute of the world of children

Georgi Georgiev(Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

BIBLIOGRAPHY

Емилия Башева, Лилия Бурова – Bibliography of contrastive modern German – modern Bulgarian linguistic research. Part I: 1980–2005.

 

sapost 1 2017           

             СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

             СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

              Стилиян Стойчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – За синкретизма в парадигмата на българския глагол и българо-чешката езикова асиметрия. Част І

              Иван Держански (Институт математики и информатики, БАН), Олена Сирук (Киевский национальный университет им. Т. Шевченко) – Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

             Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание. Част ІІ

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

             Хилмар Валтер (Лайпцигски университет) – За категориите евиденциалност и модалност в българския език от гледище на теорията на речевите актове

             Bistra Andreeva (Saarland University) – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

 

Албена Мирчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Ономастичните проучвания на Стефан Младенов – приноси и развитие

 

ПО ПОВОД НА...

 

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – По повод на стогодишнината от издаването на Курс по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris,1916). Френските термини saussurien, présaussurien, post-saussurienиanti-saussurien

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

J. Mazurkiewicz-Sułkowska. Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim) (Диляна Денчева)

Д. Попов. Лингвистична персонология (Снежина Димитрова)

Е. Боев. Татарите и татарските говори в България (Милена Йорданова)

J. Glovňa, K. Dudová.Konverzačná príručka zo slovenského jazyka (Даниела  Константинова)

Л. Станков. Албанският говор в село Мандрица. Въз основа на изследванията на Димитър Шутерики и Махир Доми по случай 101-та годишнина от тяхното рождение (Русана Бейлери)

 

ХРОНИКА

 

Биляна Михайлова Лингвистични четения История на езикознанието и историческо езикознание (19 октомври 2017 г.)

Росица Ишпекова – Международна конференция Нови парадигми в обучението по англицистика: език, лингвистика, литература и култура във висшето образование

 

IN MEMORIAM

 

Мария Георгиева (1948–2016)

Славка Величкова (1946–2016)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Емилия Башева, Лилия Бурова, Деница Димитрова – Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) 1960 – 1979 г.

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стилиян Стойчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О синкретизме в парадигме болгарского глагола и болгарско-чешской языковой асимметрии. Часть І

Иван Держанский (Институт математики и информатики БАН), Олена Сирук(Киевский национальный университет им. Т. Шевченко) – Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Кунка Молле(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в болгарском и зарубежном языкознании (ІІ часть)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Хилмар Вальтер (Лейпцигский университет) – О категориях эвиденциальности и модальности в болгарском языке с точки зрения теории речевых актов

Bistra Andreeva (Saarland University) – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В БОЛГАРИИ

Албена Мирчева(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Ономастические исследования Стефана Младенова – вклад и развитие

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Французские термины saussurien, présaussurien, post-saussurienиanti-saussurien

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Емилия Башева, Лилия Бурова, Деница Димитрова – Библиография контрастивных лингвистических исследований немецкого и болгарского языков (современные языки) 1960 – 1979 г.

 


 

CONTENTS

 

 

CONTRASTIVE STUDIES

Stiliyan Stoychev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On syncretism in the Bulgarian verbal paradigm and the Czech-Bulgarian Asymmetry. Part I.

Ivan Derzhanski (Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences) and Olena Siruk (Taras Shevchenko National University of Kyiv) – Lagonymic vocabulary: Bulgarian-Ukrainian parallels

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Kunka Molle (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the specificity of the nominal phrase in Bulgarian and foreign linguistics. Part II.

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Hilmar Walter(Leipzig University) On the categories of evidentiality and modality in Bulgarian from the perspective of speech act theory

Bistra Andreeva (Saarland University) – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet

 

HISTORY OF BULGARIAN LAINGUISTICS

Albena Mircheva (Sofia University “St. Kliment Ohridski) – Stefan Mladenov’s research on onomastics – contributions and developments

 

APROPOS OF …

Dimiter Veselinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski) –On the occasion of the centenarian anniversary of the publication of Ferdinand de Saussure’s Course in general linguistics(F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). On the French terms saussurien, présaussurien, post-saussurienandanti-saussurien

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

EVENTS

IN MEMORIAM

        BIBLIOGRAPHY

Emiliya Basheva, Liliya Burova, Denitsa Dimitrova – Bibliography of contrastive linguistic research German-Bulgarian (modern languages) 1960–1979.

 

Начало

 

 

Специално издание, посветено на XV Международен конгрес на славиститите, Минск 2013sapost 2 2013

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

       Красимира Алексова (София) – Съвременни гледни точки за евиденциалността и за преизказването в българския език

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Преизказването

 

       Руселина Ницолова (София) Перфект и связанная с ним грамматическая категория эвиденциальности в болгарском языке

 

Красимира Алексова (София) – Българският адмиратив в типологическата класификация на езиците, притежаващи евиденциална глаголна категория

 

Zlatka Guentchéva-Declés (Paris) –  Médiativité ou ‘evidentiality’?

Alternance de référentiels temporels dans la narration en bulgare

 

Barbara Sonnenhauser (Münich) – ‘Evidentiality’ and point of view in Bulgarian

 

Uli Sauerland(Harvard–Berlin), Mathias Schenner (Berlin) – On embedding and evidentiality in Bulgarian

 

Björn Wiemer(Mainz), Veronika Kampf (Mainz) – Gesten und Mimik als semiotische Substitute für Sprechakte oder umgekehrt? Zur speziellen Verwendung einiger Reformulierungsmarker im Bulgarischen

 

Сергей С. Скорвид (Москва)О некоторых морфосинтаксических средствах передачи сообщения с чужих слов в славянских языкахцентральноевропейского ареала в сравнении с немецким

 

Anastasia Smirnova (Medford) – The meaning of the Bulgarian and Turkish evidentials

 

 Максим М. Макарцев(Москва)Съобщенията за Русия в българския печат от втората половина на ХХ век (към въпроса за използването на евиденциалността)

 

Мария Китова-Василева (София) – Граматични средства за изразяване на несвидетелски съждения в съвременния испански език

 

 

 Victor A. Friedman (Chicago) – The use of li as a marker of evidential strategy in Romani

 

E l e o n o r a Y o v k o v a-S h i i (Tokyo) Evidentiality in Bulgarian and Japanese

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Красимира Алексова (София) – Современные  взгляды об эвиденциальности и пересказывании в болгарском языке

Иван Куцаров (Пловдив) – Пересказывание

Руселина Ницолова (София) Перфект и связанная с ним грамматическая категория эвиденциальности в болгарском языке

Красимира Алексова (София) – Болгарский адмиратив в типологической классификации языков, обладающих эвиденциальной глагольной категорией

Zlatka Guentchéva-Declés (Paris) –  Médiativité ou ‘evidentiality’?

Alternance de référentiels temporels dans la narration en bulgare

Barbara Sonnenhauser (Münich) – ‘Evidentiality’ and point of view in Bulgarian

Uli Sauerland(Harvard–Berlin), Mathias Schenner (Berlin) – On embedding and evidentiality in Bulgarian

Björn Wiemer(Mainz), Veronika Kampf (Mainz) – Gesten und Mimik als semiotische Substitute für Sprechakte oder umgekehrt? Zur speziellen Verwendung einiger Reformulierungsmarker im Bulgarischen

Сергей С. Скорвид (Москва)О некоторых морфосинтаксических средствах передачи сообщения с чужих слов в славянских языкахцентральноевропейского ареала в сравнении с немецким

Anastasia Smirnova (Medford) – The meaning of the Bulgarian and Turkish evidentials

Максим М. Макарцев(Москва)Сообщения о России в болгарской прессе второй половины ХХ века (к вопросу об использовании эвиденциальности)

Мария Китова-Василева (София) – Грамматические средства выражающие несвидетельствованность  в современном испанском языке   

Victor A. Friedman (Chicago) – The use of li as a marker of evidential strategy in Romani

E l e o n o r a Y o v k o v a-S h i i (Tokyo) Evidentiality in Bulgarian and Japanese

 

 


 

 

CONTENTS

 

Krasimira Aleksova (Sofia)Contemporary views on evidentiality and renarration in Bulgarian

Ivan Kutsarov (Plovdiv) – Evidentiality

Ruselina Nitsolova(Sofia) The perfect and evidentiality in Bulgarian

Krasimira Aleksova (Sofia)The Bulgarian admirative in the typology of languages with grammaticalized evidentiality

Zlatka Guentchéva-Declés (Paris) –  Médiativité ou ‘evidentiality’?

Alternance de référentiels temporels dans la narration en bulgare

Barbara Sonnenhauser (Münich) – ‘Evidentiality’ and point of view in Bulgarian

Uli Sauerland(HarvardBerlin), Mathias Schenner (Berlin) – On embedding and evidentiality in Bulgarian

Björn Wiemer(Mainz), Veronika Kampf (Mainz) – Gesten und Mimik als semiotische Substitute für Sprechakte oder umgekehrt? Zur speziellen Verwendung einiger Reformulierungsmarker im Bulgarischen

Sergey S. Skorvid (Moskou)On some morphosyntactic means for renarration in Slavic languages from the central European areal in comparison with German

Anastasia Smirnova (Medford) – The meaning of the Bulgarian and Turkish evidentials

MaximМ. Мakarcev (Moskou)Reports on Russia in the Bulgarian press in the second half of the ХХ c. Towards the problem of the use of evidentials.

МariaKitova-Vasileva (Sofia) – Grammatical means for the expression of nonwitness information in presentday Spanish

Victor A. Friedman (Chicago) – The use of li as a marker of evidential strategy in Romani

E l e o n o r a  Y o v k o v a-S h i i (Tokyo) Evidentiality in Bulgarian and Japanese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Елена Ю. Иванова (Санкт-Петербургский госсударственный университет), Виктория А. Лазарева (Университет в Салерно) – Неопределенный артикль при имени собственном в болгарском и итальянском языках: нетривиальность и интерпретационный потенциал

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Евгения Вучева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Теоретико-методологическа рамка за изучаването на учтивостта

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Биргит Игла (София) – Балкански паралели при заемане от ромски: гàдже gadžó и γκομενα gomí

Христина Г. Марку (Тракийски университет „Демокрит“, Гърция) – Концепцията за глаголния вид в гръцкото езикознание: развой и основни проблеми

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Две (не)възможни тези, свързани с определеността

 

ПО ПОВОД НА ...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Термините калвинизъм и калвинист в българския, език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ж.  Кръстева.  Устойчиви сравнения в българския и френския език (лингвистични и лингвокултурологични аспекти) (Стефана Калдиева-Захариева)

Р.  Лютакова. Нова българска и румънска лексика след 1989 г.  (Стефана Калдиева-Захариева)

Chankova. Aspects of the theory of scrambling (Антония Бучуковска)

Ю. Чакърова. Ракурси на когнитивната лингвистика (А н н а  Б а р а н о в а)

M. Mihaljević. Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. 2002 s., XII+243; dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina (Валентин Гешев)

Л. Селимски. Етюди по етимология и ономастика/Ludvig Selimski. Studia z etymologii i onomastyki (Христина Дейкова)

Общество. Думи. Съзнание. Юбилеен сборник в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов (Татяна Александрова)

 

IN MEMORIAM

Иван Куцаров (1942–2019)

Цветан Йотов (1934–2019)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2015 г.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена Ю. Иванова (Санкт-Петербургский госсударственный университет), Виктория А.Лазарева (Университет в Салерно) – Неопределенный артикль при имени собственном в болгарском и итальянском языках: нетривиальность и интерпретационный потенциал

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Евгения Вучева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Теоретико-методологические основы изучения вежливости

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Биргит Игла(София) – Балканские параллели в процессе заимствования из языка ромá: гàдже < gadžó и γκόμενα < gomí

Христина Г. Марку (Фракийский университет им. Демокрита, Греция) – Концепция о виде глагола в греческой лингвистике: развитие и основные проблемы

Кунка Молле (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –  О двух (не)возможных тезисах, связанных с определенностью

 

ПО ПОВОДУ ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Термины кальвинизм и кальвинист в болгарском языке

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Ж. Крыстева. Устойчивые сравнения в българском и французском языках (лингвистические и лингвокультурологические аспекты) (Стефана Калдиева-Захариева)

Р. Лютакова. Новая болгарская и румынская лексика после 1989 г. (Стефана Калдиева-Захариева)

Chankova. Aspects of the theory of scrambling (Антония Бучуковска)

Ю. Чакырова. Ракурсы когнитивной лингвистики (А н н а  Б а р а н о в а)

M. Mihaljević. Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. 2002 s., XII+243; dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina (Валентин Гешев)

Л. Селимски. Этюды по этимологии и ономастике/Ludvig Selimski. Studia z etymologii i onomastyki (Христина Дейкова)

Общество. Слова. Сознание. Юбилейный сборник в честь языковедов Ангела Пачева, Ивана Касабова и Максима Стаменова (Татяна Александрова)

 

IN MEMORIAM

Иван Куцаров (1942–2019)

Цветан Йотов (1934–2019)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2015 год

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Elena Yu. Ivanova (St Petersburg University), Victoria A.Lazareva (University of Salerno)– The indefinite article with proper names in Bulgarian and Italian: non-triviality and interpretative potential

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Evgenia Vucheva (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Theoretical-methodological framework for the study of politeness

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Birgit Igla (Sofia) – Balkan parallels in borrowing from Romani: гàдже < gadžó и γκόμενα < gomí

Hristina G. Marku (Democritus University of Thrace, Grece) – The concept of verbal aspect in Greek linguistics: development and major problems

Kunka Molle (Sofia University St. Kliment Ohridski)  – Two (im)possible theses on definiteness

 

APROPOS OF ...

Dimitar Vesselinov(Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the terms Calvinism and Calvinist in Bulgarian

                                        

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Zh. Krasteva. Fixed comparison phrases in Bulgarian and French (linguistic and lingo-cultural aspects) (Stefana Kaldieva-Zaharieva)

Lyutakova. New Bulgarian and Romanian lexis after 1989 (Stefana Kaldieva-Zaharieva)

Chankova. Aspects of the theory of scrambling (Antonia Buchukovska)

Yu.Chakarova. Aspects of Cognitive Linguistics (Anna Baranova)

M. Mihaljević. Slavic contrastive grammar. Vol. 1: Introduction and. 2002 s., XII+243; 2: Morphology, prosody and the Slavic homeland (Valentin Geshev)

Society. Words. Consciousness.  Festschrift in honour of the linguists Angel Pachev, Ivan Kassabov and Maxim Stamenov (Tatyana Alexandrova)

 

IN MEMORIAM                                          

Ivan Kucarov (1942–2019)

Cvetan Yotov (1934–2019)

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2015

 

2-2010

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen

 


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


И р е н а С а в и ц к а (Торун) – Фонетиката в ареалната лингвистика


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Я н а П а л и к а р с к а – Понятието каламбур в европейските езици


ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


ПО ПОВОД НА...


О л г а М. М л а д е н о в а (Калгари) – По следите на архивните документи: участието на България в Общокарпатския лингвистичен атлас

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Й. Еленски. Избрано. Езиковедски изследвания (Т о д о р Б о я д ж и е в)

А. Младеновиħ. Историjа српског jезика. Одабрани радови (М а р т и н С т е ф а н о в)

Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa (Hrsg. Ch. Efing, C. Leschber) (Б о р и с П а р а ш к е в о в)

T. Petrović. Srbi u Beloj Krajini. Jezička ideologija u procesu zamene jezika (Н а й д а И в а н о в а)

J. Laboha. Tekst wypowiedź diskurs w procesie komunikacji językowej (Р у с е л и н а Н и ц о л о в а)

Е. Добрева. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния българския печат (критически лингвосемиотичен анализ) (Ю л и я н а С т о я н о в а)

Л. Станков. Албански език. Gjuha shqipe. Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология. Fonetika, morfologjia, sintaksa, leksikologjia (Р у с а н а Б е й л е р и)

Linguistics Abstracts, Vol. 25, Number 2, 4 (А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а)


ХРОНИКА


Радост Ж е л е з а р о в а – Международна конференция Кирило-методиевско културно наследство и национална идентичност

Д е н и ц а Д а й н о в с к а, Р у м я н а Л ю т а к о в а – Първи сбирки на Лингвистичен семинар


IN MEMORIAM


М а р и я О с м а н–З а в е р а (Букурещ) – Златка Юфу (1915–2009)

С т е ф а н а Д и м и т р о в а – Станислав Кохман (1935–2010)

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ


И р е н а С а в и ц к а (Торунь) – Фонетика в ареальной лингвистике


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, НАУЧНЫE СООБЩЕНИЯ


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Я н а П а л и к а р с к а – Понятие каламбур в европейских языках


ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


ПО ПОВОДУ...


О л ь г а М. М л а д е н о в а (Калгари) – По следам архивных документов: участие Болгарии в Общекарпатском лингвистическом атласе


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ХРОНИКА

 CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS


I r e n a S a w i c k a (Toruń) – Phonetics in areal linguistics


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Y a n a P a l i k a r s k a – The notion of play upon words in the European languages


LINGUISTIC HISTORIOGRAPHY


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


APROPOS OF …


O l g a M. M l a d e n o v a (Calgary) – Searching the archives: Bulgaria’s participation in the Pan-Carpathian Linguistic Atlas


REVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA