Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика


sapost_3_2010СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Е м и л и я Д е н ч е в а – За класификацията на глаголните предикати с комплементиран инфинитив въз основа на синтактическите им характеристики и поведение (върху материал от немски и от други сродни езици)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 2 - Complex words

 

 

И в а н К ъ н ч е в – Семантика, типология и произход на конструкцията вземам/взема че (та, и) + глагол от свършен вид

Л у и з а К. Б а й р а м о в а (Казань) – Болгарско-татарские аппроксиматы


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Н е д я л к а Г е о р г и е в а – Приликата – случайна или не (За една словообразувателна морфема в български и латински език)

Г е р г а н а Р у с е в а – За произхода на възвратното местоимение в новоиндоарийските езици

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Публикациите на Института за чешки национален корпус от 2006 до началото на 2010 г.


ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Б. Парашкевов. Етимологични дублети в българския език. Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално първоначало (Т о д о р А т. Т о д о р о в)

С. Димитрова. Лингвистична прагматика (М и л е н а П о п о в а)

Д. Иванова. Недописани страници към историята на българския книжовен език. Учебно помагало. Първа част. Славистични ракурси (С л а в к а В е л и ч

к о в а)

Н. Иванова. Южнославянските езици между националната индивидуалност и славянската взаимност в съчиненията на Антон Безеншек (1854–1915) (Р а

л и ц а Ц о й н с к а)

Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов (съст. Б. Вълчев и др.) (Р о с и ц а С т е ф ч е в а, Н а й д а И в а н о в а)

Tz. Venkova. The Unexpressed Object in English and Bulgarian (A Head-Driven Phrase Structure Grammar Approach) (А н г е л А н г е л о в)

Gr. Brâncuş. Studii de istorie a limbii române (В а с и л к а А л е к с о в а)

C. Vătăşescu. Studii româno-albaneze. Note semantice şi etimologice (В а с и л к а А л е к с о в а)

Jazyk a jeho proměny (eds. M. Čornejová, P. Kosek) (И р е н а Б о г о ч о в а, Острава)


ГОДИШНИНИ


Б о р и с л а в Б о р и с о в (Пловдив) – Диана Иванова на 60 години

Подбрана библиография на трудовете на Диана Иванова – (съст. Б о р и с л а в Б о р и с о в, Пловдив)

М и т к о С ъ б е в – Мира Ковачева на 60 години

ХРОНИКА


Д и а н а К. И в а н о в а – Словакистиката в СУ „Св. Климент Охридски” на 20 години

Ц в е т о м и р а П а ш о в а – Конференция Изток–Запад: езици, култури, общества


БИБЛИОГРАФИЯ


Съдържание на годишнина ХХХV (2010) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а)


СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Е м и л и я Д е н ч е в а – О классификации глагольных предикатов с комплементированным инфинитивом на основе их синтаксических характеристик и поведения (на материале немецкого и родственных языков)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment

in Danish and Norwegian Part 2 - Complex words

И в а н К ы н ч е в – Семантика, типология и происхождение конструкции вземам/взема че (та, и) + глагол совершенного вида

Л у и з а К. Б а й р а м о в а (Казань) – Болгарско-татарские аппроксиматы


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ


Н е д я л к а Г е о р г и е в а – Сходство – случайность или нет (Об одной словообразовательной морфеме в болгарском и латинском языках)

Г е р г а н а Р у с е в а – О происхождении возвратного местоимения в новоиндоарийских языках

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Публикации Института чешского национального корпуса за период с 2006 по 2010 год


ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЫ


Б о р и с л а в Б о р и с о в (Пловдив) – Диане Ивановой – 60 лет

Подобранная библиография трудов Дианы Ивановой – (сост. Б о р и с л а в Б о р и с о в, Пловдив)

М и т к о С ы б е в – Мире Ковачевой – 60 лет


ХРОНИКА


БИБЛИОГРАФИЯ


Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХV (2010) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а)

 


CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


E m i l i a D e n c h e v a – Classifying verbal predicates with complemented

infinitives with a view to their syntactic properties and behaviour

(on material from German and other related languages)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A contrastive survey of stress assignment

in Danish and Norwegian. Part 2 - Complex words

I v a n K a n c h e v – On the semantics, typology and origin of the construction вземам/взема че (та, и) + perfective aspect verb

L u i z a K. B a y r a m o v a (Kazan) – Bulgarian-Tatar approximates


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


N e d y a l k a G e o r g i e v a – A similarity – is it fortuitous or not?

(A word-formative morpheme in Bulgarian and Latin)

G e r g a n a R u s e v a – On the origin of the reflexive pronoun in the new Indo-Aryan languages

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

L u d m i l a U h l í ř o v á (Prague) – Publications of the Czech National Corpus Institute in the period 2006-2010


LANGUAGE CONTACTS


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES


B o r i s l a v B o r i s o v – Diana Ivanova septuagenarian

Bibliography of Diana Ivanova’s works (comp. by B o r i s l a v B o r i s o v)

M i t k o S a b e v – Mira Kovacheva septuagenarian


VARIA


BIBLIOGRAPHY


Contrastive Linguistic’s annual contents - vol. ХХХV (2010) (comp. by I n a M i h a y l o v a)

 

3_2011СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІІ

 

Denitsa Daynovska (София) – Les préfixes из- en bulgare et ex- en français: comparaison des valeurs sémantiques

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА


Весела Генова (София) – Особености на евролекта и проблеми на превода


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Эрдэнэмаам Сосорбарам (Улан Батор) – К вопросу о сопоставительном изучении глагольного вида в русском и монгольском языках


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Б. Николов. Избрани трудове (Силвия Ботева,София, Георги Жечев, София)

Б. Ю. Норман. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) (М а р г а р и т а М л а д е н о в а, София)

С. Ботева. Метафората и връзката пространство – време (с примери от френския и българския език) (М а р г а р и т а Р у с к и, София)

Ε. Θωμαδάκη. Το επίθετο. Στοιχεία μιας τυπολογικής και συγκριτικής προσέγγισης με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική, την τουρκική και τη ρωσική (Б о р и с В у н ч е в, София)

Б. Вунчев. Аспектуалните характеристики в новогръцкия език – средства за изразяване и семантика (Христина Марку, Комотини)

J. Dolník. Všeobecná jazykoveda (Opis a vysvetľovanie jazyka) (Д и а н а К. И в а н о в а, София)

Л. Иванова, Ст. Буров. Аз говоря български. А ти? (Андреана Ефтимова, София)

М. П. Котюрова. Стилистика научной речи (К о н с т а н т и н П о п о в, София)

I. Bogoczová. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (М а р г а р и т а М л а д е н о в а, София)


ГОДИШНИНИ


Мария Илиева (Велико Търново) – Стоян Буров на 60 години

Подбрана библиография на трудовете на Стоян Буров (съст. Мария Илиева, Велико Търново)


ХРОНИКА


Искра Ликоманова (София) – Форум на италианската българистика (Рим, 27–28 май 2011 г.)

Елена Каневска-Николова (Смолян) – ХХ международна кръгла маса Балканите и техните периферии в Благоевград


IN MEMORIAM


Събка Богданова (София), Петя Янева (София) – Румяна Павлова (1933 –2011)

Живка Колева (Велико Търново) – Ангел Давидов (1931–2011)

Сабина Павлова (София) – Иванка Васева (1922–2011)

Радост Железарова (София) – Искра Ликоманова (1955–2011)


БИБЛИОГРАФИЯ


Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации (1997 и 1998 година)

Съдържание на годишнина ХХХVІ (2011) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а, София)


 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Людмила Ухлиржова (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания слов в клитикиках (Сопоставительное исследование болгарского и чешского языков). Часть IІІ


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА


Весела Генова(София) – Особенности евролекта и проблемы перевода


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Эрдэнэмаам Сосорбарам (Улан Батор) – К вопросу о сопоставительном изучении глагольного вида в русском и монгольском языках


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЫ


Мария Илиева (Велико Тырново) – Стояну Бурову – 60 лет

Библиография трудов Стояна Бурова (сост. Мария Илиева, Велико Тырново)

ХРОНИКА


IN MEMORIAM


БИБЛИОГРАФИЯ


Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (1997 и 1998 гг.)

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХVІ (2011) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а, София)


CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


L u d mi l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order

Of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study). Part III


Denitsa Daynovska(Sofia) - Les préfixes из- en bulgare et ex- en français: comparaison des valeurs sémantiques


TRANSLATION THEORY AND PRACTICE


Vesela Genova(Sofia) – The Eurolect and the Problems of Translation


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


Erdenemaam Sosorbaram(Ulan Bator) - Towards the Contrastive Analysis of Verbal Aspect in Russian and Mongolian


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES


Maria Ilieva(Veliko Tarnovo) – Stoyan Burov Sexagenarian

Selected Bibliography of Stoyan Burov’s Works (comp. by Maria Ilieva,Veliko Tarnovo)


VARIA


IN MEMORIAM


BIBLIOGRAPHY


Sonya Boyadzhieva(Sofia) – Bulgarian Dissertations in Linguistics (1997, 1998)

Contrastive Linguistics’s Annual Contents – vol. XXXVІ (2011) (comp. by Ina Mihaylova,Sofia)

 

3 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

          Борян Янев (Пловдив) – За образните сравнения, разкриващи психичните свойства на човека (българско-английски паралели)

          Румяна Тодорова (Шумен) – Приятели, приятелство и семейни ценности в рекламата (за сближаването, споделянето и още нещо...)

 

        ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Ирина Георгиева (София) – Темпорални фразеологизми в руския език, съдържащи опозицията всегда – никогда (винаги – никога)

Yana Chankova (Blagoevgrad) –On Scrambling in Old Icelandic

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Иван Куцаров (Пловдив) –Международните конгреси на филолозите слависти (ІV част)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език (Анастасия Петрова (Велико Търново)

Χ. Μάρκου. Γραμματικό σύστημα και οψιακότητα. Η Βουλγαρική γλώσσα σε σύγκριση με τις άλλες σλαβικές και την Ελληνική (Борис Вунчев, София)

Е. П. Иванян, Х. Кудлинская, И. Н. Никитина. Деликатная тема на разных языках. (Илия Солтиров, Пловдив)

Jazykové právo a slovanské jazyky (H. Gladkova, K. Vačkova) (Камелия Колева, Шумен)

Б. Парашкевов. Народни етимологии. Думи и имена с вторична семантична и морфологична мотивация (Стефана Димитрова, София)

A. Danchev. Linguistic Interfaces: A collection of Papers in Historical Linguistics (Александра Багашева, София)

Д. Веселинов. Френската лексика в романа „Тютюн” (Камен Михайлов, София)

P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej. Tom I. А–Й. (Маргарита Младенова, София)

Голо Бордо (Gollobordë), Албания. Из материалов балканской экспедиции РАН и СПбГУ 2008–2010 (под ред. А. Н.Соболева и Ал. А. Новика). (Владимир Жобов, София)

 

ХРОНИКА

 

Екатерина Търпоманова (София), Мая Александрова (София) –

Конференцията Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

Ивона Карачорова (София) – Възстановена награда за постижения в езикознанието на името на академик Владимир Георгиев

                IN MEMORIAM

 

Ирина Червенкова (1931–2014)

 

                 БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2007 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Борян Янев (Пловдив) – Об образных сравнениях, раскрывающих психические свойства человека (болгарско-английские параллели)

Румяна Тодорова (Шумен) – Друзья, дружба и семейные ценности в рекламе (о близости, доверии и кое-чем еще...)

                             ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ирина Георгиева (София) – Темпоральные фразеологизмы в русском языке, содержащие оппозицию всегда – никогда

Yana Chankova (Blagoevgrad) –On scrambling in Old Icelandic

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЬIКОВЕДЕНИЯ

Иван Куцаров (Пловдив) –Международные конгрессы филологов-славистов(ІV часть)

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2007 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

R o r y a n  Y a n e v (Plovdiv) – Figurative comparisons expressing human psychological qualities (Bulgarian-English parallels)

R u m y a n a  T o d o r o v a (Shumen) – Friends, friendship and family values in advertising

                           Discussions, Reviews and Short Notices

I r i n a  G e o r g i e v a (Sofia) – Temporal phraseological units in Russian containing the opposition always-never

Yana Chankova (Blagoevgrad) –On scrambling in Old Icelandic

 

TOWARDS THE HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

 

I v a n  K u t s a r o v (Plovdiv) – International congresses of Slavic studies (Part 4)

 

 IN MEMORIAM

 

            BIBLIOGRAPHY

S o n y a  B o y a d z h i e v a (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2007)

 

3 2012СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

       Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт на Майн) – Homo Balcanicus в оппозиции свет / мрак

       Максим Стаменов (София) – Значението на кеф между езици и култури

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

        Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Категориите на комичното в перспективата на иронията в когнитивно-прагматичен аспект

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Румен Сребранов (София – Тараклия, Молдова ) – Облиците ще, има и няма за образуване на бъдещи форми – частици или глаголни форми?

 

ПО ПОВОД НА...

 

Елена Тодорова (София) – Традиции и нови теории в българското езикознание

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

И. Червенкова. Сопоставительное исследование русской и болгарской лексики. (Палмира Легурска, София)

П. Легурска. Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка (Ничка Бечева, София)

Н. Михайлова-Сталянова. Verba percipiendi в български и полски език. (Витка Делева, София)

М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура. (Стефана Димитрова, София)

Б. Парашкевов. Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена (Сабина Павлова, София)

М. П е н ч е в а. Когнитивна лингвистика. Речник на понятията и термините (Александра Багашева, София)

М. Цибранска–Костова. Покайната книжнина на Българското средновековие IX-XVIII век. Езиково-текстологични и културологични аспекти (Татяна Славова, София)

Ю. Стоянова. Ранно езиково развитие. От първите звукови последователности до многословни изказвания (Енчо Герганов, София)

B. Alexiev. Knowledge-oriented Terminography (Мария Попова, София)

Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред. И. Харалампиев и др.) (Мартин Стефанов, София)

Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.11 Материали от международна научна конференция Славянска и балканска ономастика, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Лудвиг Селимски (Димитрина Михайлова, София)

 

ГОДИШНИНИ

 

Велка Попова (Шумен) – Юлияна Стоянова на 60 години

Библиография на трудовете на Юлияна Стоянова (съст. Велка Попова, Шумен)

 

ХРОНИКА

 

Александра Багашева (София) – XV международна конференция по морфология във Виена

Мария Илич (Белград) – Осемнадесета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор (Вашингтонски университет, Сиатъл, 29–31 март 2012)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2002 г.

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт-на-Майне) – Homo Balcanicus в оппозиции свет / мрак

Максим Стаменов (София) – Понятие кайфа между языками и культурами

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ЯЗыКОЗНАНИЯ

 

Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Категории комического в перспективе иронии в когнитивно-прагматическом аспекте

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Румен Сребрянов (София – Тараклия, Молдова) – Сущность форм ще, има, няма при образовании форм будущего времени – частицы это или глагольные формы?

 

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Елена Тодорова (София) – Традиции и новые теории в болгарском языкознании

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

 

Велка Попова (Шумен) – Юлияне Стояновой 60 лет

Библиография трудов Юлияны Стояновой (сост. Велка Попова (Шумен)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 


 

                                                         

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Petya Assenova (Sofia), Ute Dukova (Frankfurt am Main) – Homo Balcanicus in the opposition light / darkness

Maxim Stamenov (Sofia) – The concept of kef across languages and cultures

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – The categories of the comic under the auspices of irony from a cognitive-pragmatic perspective

 

DISCUSSIONS, NOTES, REVIEW ARTICLES

 

Rumen Srebranov (Sofia – Taraklia, Moldova) – The essence of ще, има and няма for the formation of future forms – particles or verb forms?

 

APROPOS OF …

 

Elena Todorova (Sofia) – Traditions and novel theories in Bulgarian linguistics

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

 

Velka Popova (Shumen) – Yuliana Stoyanova – a sexagenarian

Bibliography of Yuliana Stoyanova’s Works (comp. by Velka Popova, Shumen)

 

VARIA

BIBLIOGRAPHY

 

 

 

 

3-2015СЪДЪРЖАНИЕ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

        Александра Багашева, Венсан Ренер – Предговор

       

        Ramon Martí Solano (Université de Limoges) and Maria Kolarova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Phraseological loan translations in Bulgarian and in French: A cross-linguistic and cross-cultural study

 

        Irena Dimova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”), Olga Grebeshkova (Université Lumière Lyon 2) and Jim Walker (Université Lumière Lyon 2) –Attitudes towards Anglicization in Bulgaria and France: A comparative study

 

        Alexandra Bagasheva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) and Vincent Rennert (Lyon) – False Anglicisms in French and Bulgarian

 

        Bozhil Hristov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Morphosyntactic Adaptation of Recent English Loanwords in Bulgarian

 

        Vincent Hugou (Université François-Rabelais, Tours) – Morphosyntactic adaptation of English loanwords in present-day French: A study of gender and number

 

       Christo Stamenov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Borrowing word-formation: -ing suffixation and blending in Bulgarian

 

 

 

Отговорни редактори на броя: Александра Багашева и Венсан Ренер