Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

sapost 2 2017            СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

            Стилиян Стойчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За синкретизма в парадигмата на българския глагол и българо-чешката езикова асиметрия. Част ІІ

 

            Мая Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Eзиков израз на олфакторните възприятия в балканския ареал и извън него

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Маркс Попов (Технически университет) – Методика за формиране на автономна терминосистема.Формиране на словника на терминосистема

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Яна Сивилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Противоречивите интерпретации в традиционната култура.Хипотеза за изходната семантика на един фразеологизъм

 

Lyubomir Ivanov (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Streamlined Romanization of Russian Cyrillic

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Петя Асенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Кристиан Сандфелд – баща или кръстник на балканското езикознание?

 

ПО ПОВОД НА...

 

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – По повод на стогодишнината от издаването на Курса по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Френските термини saussurisme, saussurologieиsaussurоlogue

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

И. Генева-Пухалева. Терминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда(И в а н к а Г у г у л а н о в а)

J. Satoła-Staśkowiak. Najmłodsza leksyka polska i bułgarska (Диана Благоева)

M. Henzelmann.Authentizität als treibende Kraft bei der Herausbildung slavischer Mikroliteratursprachen(am Beispiel des Pomakischen und des Schlesischen) (Христина Тончева)

S. M e n g e l (Hg.). Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte (Р а д о с т   Ж е л е з а р о в а)

I. M. Ivanković. Izražavanje prostora i vremena priedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku (М а я   Р а д и ч е в а)

Р. Железарова. Лингвистични проблеми и грешки в превода от славянски езици на български (М а я   Р а д и ч е в а)

И. Христова-Шомова. Бог бе Слово. Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика (И ван Петров)

Д. Хамзе.Езикът на комичното. Върху творчеството на полския писател новатор Витолд Гомбрович (Маргарита Младенова)

 

ХРОНИКА

 

Ц в е т а н к а   А в р а м о в а – 100 години Лекторат по български език и литература в Карловия университет в Прага

Албена Стаменова – Международна научна конференция

Украинистиката и славянският свят Белград, 17–19 ноември 2016 г.,

Велка Попова, Елена Стоянова – Първа международна научно-практическа конференция Езикът в координатите на масмедиите Варна, 6–9 септември 2016

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева(Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Български езиковедски дисертации за 2011 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стилиян Стойчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О синкретизме в парадигме болгарского глагола и болгарско-чешской языковой асимметрии. Часть ІІ

Мая Александрова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Языковое выражение олфакторных восприятий в балканском ареале и за его пределами

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Маркс Попов (Технический университет) – Методика формирования автономной терминосистемы. Формирование словника терминосистемы

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Яна Сивилова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Противоречивые интерпретации в традиционной культуре:гипотеза об исходной семантике одного фразеологизма

Lyubomir Ivanov (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Streamlined Romanization of Russian Cyrillic

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Петя Асенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Кристиан Сандфельд – отец или крестный отец балканского языкознания?

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов(Софийский университет им. св. Климента Охридского) –По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Французские термины saussurisme, saussurologie и saussurоlogue

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Болгарские языковедческие диссертации за 2011 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Stiliyan Stoychev (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On syncretism in the Bulgarian verbal paradigm and the Czech-Bulgarian Asymmetry. Part II.

Maya Alexandrova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Linguistics expression of olfactory perceptions in the Balkan area (and beyond)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Marx Popov (Technical University) – Mеthodology for the formation of an autonomous terminological system. Forming the list of lemmas to be defined.

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Yana Sivilova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Contradictory interpretations in traditional culture. A hypothesis about the source semantics of a phraseological unit

Lyubomir Ivanov (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Streamlined Romanization of Russian Cyrillic

 

HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Petya Assenova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Kristian Sandfeld – father or godfather of Balkan linguistics?

  

APROPOS OF …

Dimitar Veselinov (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the occasion of the centenary since the publication of Course in General Linguistics by Ferdinand de Saussure (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausane – Paris, 1916). The French terms saussurisme, saussurologie and saussurоlogue

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

EVENTS

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Bulgarian linguistic dissertations for the year 2011.

 

 

Списание "Съпоставително езикознание"

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тодор Лазаров (Институт за български език, БАН) – Българо-английски паралелен корпус със съотнесени глаголни форми

Анна  Ангелова  (Департамент за езиково обучение) – К вопросу о наименовании лекарственного растения пустырник сердечный (leonurus cardiaca l.) (на материале русского и болгарского языков)

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Emilia Baschewa (St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia)Zur problematik des deutschen verbs scheinen als subjektsatzselegierendes prädikat

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Александр Ю. Русаков, Мария С. Морозова (Институт лингвистических исследований РАН)Количественные исследования балканских языков и диалектов: достижения и перспективы

Димитрина Хамзе (Пловдивски университет Паисий Хилендарски)Лингвистичните направления във фокуса на интеграцията

 

ПО ПОВОД НА ...

Екатерина Търпоманова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Златка Генчева с награда „Антоан Мейе”

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Терминът монема в българския, език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Długosz. O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym (ujęcie kognitywno-komunikacyjne) (Жана Станчева) (Н. Длугош – За знаците с отнета собствена воля или за новите полски и български композити в медийния публицистичен дискурс (когнитивно-комуникативен подход)

Tincheva. Language Gaffes. Linguistic, Discursive and Cognitive Aspects of ‘Language Bloopers’ (Александра Багашева)

Ю. Стоянова. Eрос и Агапе. Литературни превъплъщения (Боян Вълчев)

К. Тренков. Европейски екзоними (справочник). European Exonims (Reference Book) (Надежда Делева)

 

ХРОНИКА

Биляна Михайлова – Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах, Москва, 26–28 март 2019

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2016 г.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тодор Лазаров (Институт болгарского языка, БАН) – Болгарско-английский параллельный корпус с соотнесенными глагольными формами

Анна  Ангелова (Департамент языкового обучения) – К вопросу о наименовании лекарственного растения пустырник сердечный (leonurus cardiaca l.) (на материале русского и болгарского языков)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Emilia Baschewa (St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia) – Zur Problematik des deutschen Verbs scheinen als subjektsatzselegierendes Prädikat. Zur problematik des Deutschen verbs scheinen als subjektsatzselegierendes prädikat

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Александр Ю. Русаков, Мария С. Морозова (Институт лингвистических исследований РАН) – Количественные исследования балканских языков и диалектов: достижения и перспективы

Димитрина Хамзе(Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского) – Лингвистические направления в фокусе интеграции

 

ПО ПОВОДУ ...

Екатерина Тырпоманова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Златка Генчева с наградой „Антоан Мейе”

Димитр Веселинов(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Термин монема в болгарском языке

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Н. Длугош. О недееспособных знаках, или о новых польских и болгарских композитах в медийном публицистическом дискурсе (когнитивно-коммуникативный подход) (O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym (ujęcie kognitywno-komunikacyjne)) (Жанна Станчева)

Tincheva. Language Gaffes. Linguistic, Discursive and Cognitive Aspects of ‘Language Bloopers’ (Александра Багашева)

Ю. Стоянова. Эрос и Агапэ. Литературные перевоплощения (Боян Вылчев)

К. Тренков. Европейские экзонимы (справочник). European Exonims (Reference Book) (Надежда Делева)

 

ХРОНИКА

Биляна Михайлова – Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах, Москва, 26–28 марта 2019

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2016 год

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Todor Lazarov (Institute for the Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin” – BAS) –  The Bulgarian-English parallel corpus with aligned verb forms

Anna Angelova (Department for Language Teaching) – On the issue of the naming of the herb common motherwort (Leonurus cardiaca L.) (on Russian and Bulgarian linguistic data)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Emilia Baschewa (St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia) – Zur Problematik des deutschen Verbs scheinen als subjektsatzselegierendes Prädikat

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Alexander Yu. Russakov, Mariya S. Morozova (Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of  Sciences) – Quantitative research of Balkan languages and dialects: achievements and perspectives

Dimitrina Hamze (Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”) –  Trends in linguistics at the core of integration

 

APROPOS OF ...

Ekaterina Târpomanova (St Kliment Ochridski University) –  Zlatka Guencheva – winner of the  Antoine Meyer Award

Dimiter Vesselinov(St Kliment Ochridski University) –  The term moneme in Bulgarian

                                       

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Długosz. On signs deprived of their own will or on the new Polish and Bulgarian compounds in media and public discourses (a cognitive-communicative approach) (Zhana Stancheva)

 

Tincheva. Language Gaffes. Linguistic, Discursive and Cognitive Aspects of ‘Language Bloopers’ (Aleksandra Bagasheva)

Yu. Stoyanova. Eros and Agape. Literary incarnations (Boyan Vâlchev)

Trenkov. European Exonyms (A Reference Book). (Nadezhda Deleva)

 

EVENTS

Biliana Mihaylova – A Balkan thesaurus: communictation in the culturally complex societies on the Balkans, Moscow, 26 – 28 March 2019

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2016

 

 

3_2011СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІІ

 

Denitsa Daynovska (София) – Les préfixes из- en bulgare et ex- en français: comparaison des valeurs sémantiques

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА


Весела Генова (София) – Особености на евролекта и проблеми на превода


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Эрдэнэмаам Сосорбарам (Улан Батор) – К вопросу о сопоставительном изучении глагольного вида в русском и монгольском языках


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Б. Николов. Избрани трудове (Силвия Ботева,София, Георги Жечев, София)

Б. Ю. Норман. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков) (М а р г а р и т а М л а д е н о в а, София)

С. Ботева. Метафората и връзката пространство – време (с примери от френския и българския език) (М а р г а р и т а Р у с к и, София)

Ε. Θωμαδάκη. Το επίθετο. Στοιχεία μιας τυπολογικής και συγκριτικής προσέγγισης με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική, την τουρκική και τη ρωσική (Б о р и с В у н ч е в, София)

Б. Вунчев. Аспектуалните характеристики в новогръцкия език – средства за изразяване и семантика (Христина Марку, Комотини)

J. Dolník. Všeobecná jazykoveda (Opis a vysvetľovanie jazyka) (Д и а н а К. И в а н о в а, София)

Л. Иванова, Ст. Буров. Аз говоря български. А ти? (Андреана Ефтимова, София)

М. П. Котюрова. Стилистика научной речи (К о н с т а н т и н П о п о в, София)

I. Bogoczová. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (М а р г а р и т а М л а д е н о в а, София)


ГОДИШНИНИ


Мария Илиева (Велико Търново) – Стоян Буров на 60 години

Подбрана библиография на трудовете на Стоян Буров (съст. Мария Илиева, Велико Търново)


ХРОНИКА


Искра Ликоманова (София) – Форум на италианската българистика (Рим, 27–28 май 2011 г.)

Елена Каневска-Николова (Смолян) – ХХ международна кръгла маса Балканите и техните периферии в Благоевград


IN MEMORIAM


Събка Богданова (София), Петя Янева (София) – Румяна Павлова (1933 –2011)

Живка Колева (Велико Търново) – Ангел Давидов (1931–2011)

Сабина Павлова (София) – Иванка Васева (1922–2011)

Радост Железарова (София) – Искра Ликоманова (1955–2011)


БИБЛИОГРАФИЯ


Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации (1997 и 1998 година)

Съдържание на годишнина ХХХVІ (2011) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а, София)


 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Людмила Ухлиржова (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания слов в клитикиках (Сопоставительное исследование болгарского и чешского языков). Часть IІІ


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА


Весела Генова(София) – Особенности евролекта и проблемы перевода


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Эрдэнэмаам Сосорбарам (Улан Батор) – К вопросу о сопоставительном изучении глагольного вида в русском и монгольском языках


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЫ


Мария Илиева (Велико Тырново) – Стояну Бурову – 60 лет

Библиография трудов Стояна Бурова (сост. Мария Илиева, Велико Тырново)

ХРОНИКА


IN MEMORIAM


БИБЛИОГРАФИЯ


Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (1997 и 1998 гг.)

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХVІ (2011) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а, София)


CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


L u d mi l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order

Of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study). Part III


Denitsa Daynovska(Sofia) - Les préfixes из- en bulgare et ex- en français: comparaison des valeurs sémantiques


TRANSLATION THEORY AND PRACTICE


Vesela Genova(Sofia) – The Eurolect and the Problems of Translation


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


Erdenemaam Sosorbaram(Ulan Bator) - Towards the Contrastive Analysis of Verbal Aspect in Russian and Mongolian


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES


Maria Ilieva(Veliko Tarnovo) – Stoyan Burov Sexagenarian

Selected Bibliography of Stoyan Burov’s Works (comp. by Maria Ilieva,Veliko Tarnovo)


VARIA


IN MEMORIAM


BIBLIOGRAPHY


Sonya Boyadzhieva(Sofia) – Bulgarian Dissertations in Linguistics (1997, 1998)

Contrastive Linguistics’s Annual Contents – vol. XXXVІ (2011) (comp. by Ina Mihaylova,Sofia)


sapost_3_2010СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Е м и л и я Д е н ч е в а – За класификацията на глаголните предикати с комплементиран инфинитив въз основа на синтактическите им характеристики и поведение (върху материал от немски и от други сродни езици)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 2 - Complex words

 

 

И в а н К ъ н ч е в – Семантика, типология и произход на конструкцията вземам/взема че (та, и) + глагол от свършен вид

Л у и з а К. Б а й р а м о в а (Казань) – Болгарско-татарские аппроксиматы


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Н е д я л к а Г е о р г и е в а – Приликата – случайна или не (За една словообразувателна морфема в български и латински език)

Г е р г а н а Р у с е в а – За произхода на възвратното местоимение в новоиндоарийските езици

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Публикациите на Института за чешки национален корпус от 2006 до началото на 2010 г.


ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Б. Парашкевов. Етимологични дублети в българския език. Енциклопедичен речник на думи и имена с единно лексикално първоначало (Т о д о р А т. Т о д о р о в)

С. Димитрова. Лингвистична прагматика (М и л е н а П о п о в а)

Д. Иванова. Недописани страници към историята на българския книжовен език. Учебно помагало. Първа част. Славистични ракурси (С л а в к а В е л и ч

к о в а)

Н. Иванова. Южнославянските езици между националната индивидуалност и славянската взаимност в съчиненията на Антон Безеншек (1854–1915) (Р а

л и ц а Ц о й н с к а)

Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов (съст. Б. Вълчев и др.) (Р о с и ц а С т е ф ч е в а, Н а й д а И в а н о в а)

Tz. Venkova. The Unexpressed Object in English and Bulgarian (A Head-Driven Phrase Structure Grammar Approach) (А н г е л А н г е л о в)

Gr. Brâncuş. Studii de istorie a limbii române (В а с и л к а А л е к с о в а)

C. Vătăşescu. Studii româno-albaneze. Note semantice şi etimologice (В а с и л к а А л е к с о в а)

Jazyk a jeho proměny (eds. M. Čornejová, P. Kosek) (И р е н а Б о г о ч о в а, Острава)


ГОДИШНИНИ


Б о р и с л а в Б о р и с о в (Пловдив) – Диана Иванова на 60 години

Подбрана библиография на трудовете на Диана Иванова – (съст. Б о р и с л а в Б о р и с о в, Пловдив)

М и т к о С ъ б е в – Мира Ковачева на 60 години

ХРОНИКА


Д и а н а К. И в а н о в а – Словакистиката в СУ „Св. Климент Охридски” на 20 години

Ц в е т о м и р а П а ш о в а – Конференция Изток–Запад: езици, култури, общества


БИБЛИОГРАФИЯ


Съдържание на годишнина ХХХV (2010) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а)


СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Е м и л и я Д е н ч е в а – О классификации глагольных предикатов с комплементированным инфинитивом на основе их синтаксических характеристик и поведения (на материале немецкого и родственных языков)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment

in Danish and Norwegian Part 2 - Complex words

И в а н К ы н ч е в – Семантика, типология и происхождение конструкции вземам/взема че (та, и) + глагол совершенного вида

Л у и з а К. Б а й р а м о в а (Казань) – Болгарско-татарские аппроксиматы


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ


Н е д я л к а Г е о р г и е в а – Сходство – случайность или нет (Об одной словообразовательной морфеме в болгарском и латинском языках)

Г е р г а н а Р у с е в а – О происхождении возвратного местоимения в новоиндоарийских языках

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Публикации Института чешского национального корпуса за период с 2006 по 2010 год


ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ГОДОВЩИНЫ


Б о р и с л а в Б о р и с о в (Пловдив) – Диане Ивановой – 60 лет

Подобранная библиография трудов Дианы Ивановой – (сост. Б о р и с л а в Б о р и с о в, Пловдив)

М и т к о С ы б е в – Мире Ковачевой – 60 лет


ХРОНИКА


БИБЛИОГРАФИЯ


Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХV (2010) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а)

 


CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


E m i l i a D e n c h e v a – Classifying verbal predicates with complemented

infinitives with a view to their syntactic properties and behaviour

(on material from German and other related languages)

V l a d i m i r N a y d e n o v – A contrastive survey of stress assignment

in Danish and Norwegian. Part 2 - Complex words

I v a n K a n c h e v – On the semantics, typology and origin of the construction вземам/взема че (та, и) + perfective aspect verb

L u i z a K. B a y r a m o v a (Kazan) – Bulgarian-Tatar approximates


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


N e d y a l k a G e o r g i e v a – A similarity – is it fortuitous or not?

(A word-formative morpheme in Bulgarian and Latin)

G e r g a n a R u s e v a – On the origin of the reflexive pronoun in the new Indo-Aryan languages

D a f i n a G e n o v a (Veliko Tarnovo) – The World has Survived because it has Laughed: on Bulgarian Regional Humor

L u d m i l a U h l í ř o v á (Prague) – Publications of the Czech National Corpus Institute in the period 2006-2010


LANGUAGE CONTACTS


D o n a l d L. D y e r (Oxford, Mississippi), V a l e n t i n a I e p u r i (Oxford, Mississippi), T a t i a n a K a d i r b a e v a (Chişinău) – How Words Change Meaning: Observations on the Evolution of Modern Russian Lexical Semantics in Post-Soviet Moldova


REVIEWS AND ANNOTATIONS


ANNIVERSARIES


B o r i s l a v B o r i s o v – Diana Ivanova septuagenarian

Bibliography of Diana Ivanova’s works (comp. by B o r i s l a v B o r i s o v)

M i t k o S a b e v – Mira Kovacheva septuagenarian


VARIA


BIBLIOGRAPHY


Contrastive Linguistic’s annual contents - vol. ХХХV (2010) (comp. by I n a M i h a y l o v a)

 

3 2012СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

       Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт на Майн) – Homo Balcanicus в оппозиции свет / мрак

       Максим Стаменов (София) – Значението на кеф между езици и култури

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

        Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Категориите на комичното в перспективата на иронията в когнитивно-прагматичен аспект

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Румен Сребранов (София – Тараклия, Молдова ) – Облиците ще, има и няма за образуване на бъдещи форми – частици или глаголни форми?

 

ПО ПОВОД НА...

 

Елена Тодорова (София) – Традиции и нови теории в българското езикознание

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

И. Червенкова. Сопоставительное исследование русской и болгарской лексики. (Палмира Легурска, София)

П. Легурска. Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка (Ничка Бечева, София)

Н. Михайлова-Сталянова. Verba percipiendi в български и полски език. (Витка Делева, София)

М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура. (Стефана Димитрова, София)

Б. Парашкевов. Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена (Сабина Павлова, София)

М. П е н ч е в а. Когнитивна лингвистика. Речник на понятията и термините (Александра Багашева, София)

М. Цибранска–Костова. Покайната книжнина на Българското средновековие IX-XVIII век. Езиково-текстологични и културологични аспекти (Татяна Славова, София)

Ю. Стоянова. Ранно езиково развитие. От първите звукови последователности до многословни изказвания (Енчо Герганов, София)

B. Alexiev. Knowledge-oriented Terminography (Мария Попова, София)

Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред. И. Харалампиев и др.) (Мартин Стефанов, София)

Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.11 Материали от международна научна конференция Славянска и балканска ономастика, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Лудвиг Селимски (Димитрина Михайлова, София)

 

ГОДИШНИНИ

 

Велка Попова (Шумен) – Юлияна Стоянова на 60 години

Библиография на трудовете на Юлияна Стоянова (съст. Велка Попова, Шумен)

 

ХРОНИКА

 

Александра Багашева (София) – XV международна конференция по морфология във Виена

Мария Илич (Белград) – Осемнадесета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор (Вашингтонски университет, Сиатъл, 29–31 март 2012)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2002 г.

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт-на-Майне) – Homo Balcanicus в оппозиции свет / мрак

Максим Стаменов (София) – Понятие кайфа между языками и культурами

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ЯЗыКОЗНАНИЯ

 

Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Категории комического в перспективе иронии в когнитивно-прагматическом аспекте

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Румен Сребрянов (София – Тараклия, Молдова) – Сущность форм ще, има, няма при образовании форм будущего времени – частицы это или глагольные формы?

 

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Елена Тодорова (София) – Традиции и новые теории в болгарском языкознании

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

 

Велка Попова (Шумен) – Юлияне Стояновой 60 лет

Библиография трудов Юлияны Стояновой (сост. Велка Попова (Шумен)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 


 

                                                         

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Petya Assenova (Sofia), Ute Dukova (Frankfurt am Main) – Homo Balcanicus in the opposition light / darkness

Maxim Stamenov (Sofia) – The concept of kef across languages and cultures

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – The categories of the comic under the auspices of irony from a cognitive-pragmatic perspective

 

DISCUSSIONS, NOTES, REVIEW ARTICLES

 

Rumen Srebranov (Sofia – Taraklia, Moldova) – The essence of ще, има and няма for the formation of future forms – particles or verb forms?

 

APROPOS OF …

 

Elena Todorova (Sofia) – Traditions and novel theories in Bulgarian linguistics

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

 

Velka Popova (Shumen) – Yuliana Stoyanova – a sexagenarian

Bibliography of Yuliana Stoyanova’s Works (comp. by Velka Popova, Shumen)

 

VARIA

BIBLIOGRAPHY