Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Елена Ю. Иванова (Санкт-Петербургский госсударственный университет), Виктория А. Лазарева (Университет в Салерно) – Неопределенный артикль при имени собственном в болгарском и итальянском языках: нетривиальность и интерпретационный потенциал

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Евгения Вучева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Теоретико-методологическа рамка за изучаването на учтивостта

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Биргит Игла (София) – Балкански паралели при заемане от ромски: гàдже gadžó и γκομενα gomí

Христина Г. Марку (Тракийски университет „Демокрит“, Гърция) – Концепцията за глаголния вид в гръцкото езикознание: развой и основни проблеми

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Две (не)възможни тези, свързани с определеността

 

ПО ПОВОД НА ...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Термините калвинизъм и калвинист в българския, език

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ж.  Кръстева.  Устойчиви сравнения в българския и френския език (лингвистични и лингвокултурологични аспекти) (Стефана Калдиева-Захариева)

Р.  Лютакова. Нова българска и румънска лексика след 1989 г.  (Стефана Калдиева-Захариева)

Chankova. Aspects of the theory of scrambling (Антония Бучуковска)

Ю. Чакърова. Ракурси на когнитивната лингвистика (А н н а  Б а р а н о в а)

M. Mihaljević. Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. 2002 s., XII+243; dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina (Валентин Гешев)

Л. Селимски. Етюди по етимология и ономастика/Ludvig Selimski. Studia z etymologii i onomastyki (Христина Дейкова)

Общество. Думи. Съзнание. Юбилеен сборник в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов (Татяна Александрова)

 

IN MEMORIAM

Иван Куцаров (1942–2019)

Цветан Йотов (1934–2019)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2015 г.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена Ю. Иванова (Санкт-Петербургский госсударственный университет), Виктория А.Лазарева (Университет в Салерно) – Неопределенный артикль при имени собственном в болгарском и итальянском языках: нетривиальность и интерпретационный потенциал

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Евгения Вучева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Теоретико-методологические основы изучения вежливости

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Биргит Игла(София) – Балканские параллели в процессе заимствования из языка ромá: гàдже < gadžó и γκόμενα < gomí

Христина Г. Марку (Фракийский университет им. Демокрита, Греция) – Концепция о виде глагола в греческой лингвистике: развитие и основные проблемы

Кунка Молле (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –  О двух (не)возможных тезисах, связанных с определенностью

 

ПО ПОВОДУ ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Термины кальвинизм и кальвинист в болгарском языке

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Ж. Крыстева. Устойчивые сравнения в българском и французском языках (лингвистические и лингвокультурологические аспекты) (Стефана Калдиева-Захариева)

Р. Лютакова. Новая болгарская и румынская лексика после 1989 г. (Стефана Калдиева-Захариева)

Chankova. Aspects of the theory of scrambling (Антония Бучуковска)

Ю. Чакырова. Ракурсы когнитивной лингвистики (А н н а  Б а р а н о в а)

M. Mihaljević. Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. 2002 s., XII+243; dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina (Валентин Гешев)

Л. Селимски. Этюды по этимологии и ономастике/Ludvig Selimski. Studia z etymologii i onomastyki (Христина Дейкова)

Общество. Слова. Сознание. Юбилейный сборник в честь языковедов Ангела Пачева, Ивана Касабова и Максима Стаменова (Татяна Александрова)

 

IN MEMORIAM

Иван Куцаров (1942–2019)

Цветан Йотов (1934–2019)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2015 год

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Elena Yu. Ivanova (St Petersburg University), Victoria A.Lazareva (University of Salerno)– The indefinite article with proper names in Bulgarian and Italian: non-triviality and interpretative potential

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Evgenia Vucheva (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Theoretical-methodological framework for the study of politeness

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Birgit Igla (Sofia) – Balkan parallels in borrowing from Romani: гàдже < gadžó и γκόμενα < gomí

Hristina G. Marku (Democritus University of Thrace, Grece) – The concept of verbal aspect in Greek linguistics: development and major problems

Kunka Molle (Sofia University St. Kliment Ohridski)  – Two (im)possible theses on definiteness

 

APROPOS OF ...

Dimitar Vesselinov(Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the terms Calvinism and Calvinist in Bulgarian

                                        

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Zh. Krasteva. Fixed comparison phrases in Bulgarian and French (linguistic and lingo-cultural aspects) (Stefana Kaldieva-Zaharieva)

Lyutakova. New Bulgarian and Romanian lexis after 1989 (Stefana Kaldieva-Zaharieva)

Chankova. Aspects of the theory of scrambling (Antonia Buchukovska)

Yu.Chakarova. Aspects of Cognitive Linguistics (Anna Baranova)

M. Mihaljević. Slavic contrastive grammar. Vol. 1: Introduction and. 2002 s., XII+243; 2: Morphology, prosody and the Slavic homeland (Valentin Geshev)

Society. Words. Consciousness.  Festschrift in honour of the linguists Angel Pachev, Ivan Kassabov and Maxim Stamenov (Tatyana Alexandrova)

 

IN MEMORIAM                                          

Ivan Kucarov (1942–2019)

Cvetan Yotov (1934–2019)

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2015

 

Специално издание, посветено на XV Международен конгрес на славиститите, Минск 2013sapost 2 2013

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

       Красимира Алексова (София) – Съвременни гледни точки за евиденциалността и за преизказването в българския език

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Преизказването

 

       Руселина Ницолова (София) Перфект и связанная с ним грамматическая категория эвиденциальности в болгарском языке

 

Красимира Алексова (София) – Българският адмиратив в типологическата класификация на езиците, притежаващи евиденциална глаголна категория

 

Zlatka Guentchéva-Declés (Paris) –  Médiativité ou ‘evidentiality’?

Alternance de référentiels temporels dans la narration en bulgare

 

Barbara Sonnenhauser (Münich) – ‘Evidentiality’ and point of view in Bulgarian

 

Uli Sauerland(Harvard–Berlin), Mathias Schenner (Berlin) – On embedding and evidentiality in Bulgarian

 

Björn Wiemer(Mainz), Veronika Kampf (Mainz) – Gesten und Mimik als semiotische Substitute für Sprechakte oder umgekehrt? Zur speziellen Verwendung einiger Reformulierungsmarker im Bulgarischen

 

Сергей С. Скорвид (Москва)О некоторых морфосинтаксических средствах передачи сообщения с чужих слов в славянских языкахцентральноевропейского ареала в сравнении с немецким

 

Anastasia Smirnova (Medford) – The meaning of the Bulgarian and Turkish evidentials

 

 Максим М. Макарцев(Москва)Съобщенията за Русия в българския печат от втората половина на ХХ век (към въпроса за използването на евиденциалността)

 

Мария Китова-Василева (София) – Граматични средства за изразяване на несвидетелски съждения в съвременния испански език

 

 

 Victor A. Friedman (Chicago) – The use of li as a marker of evidential strategy in Romani

 

E l e o n o r a Y o v k o v a-S h i i (Tokyo) Evidentiality in Bulgarian and Japanese

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Красимира Алексова (София) – Современные  взгляды об эвиденциальности и пересказывании в болгарском языке

Иван Куцаров (Пловдив) – Пересказывание

Руселина Ницолова (София) Перфект и связанная с ним грамматическая категория эвиденциальности в болгарском языке

Красимира Алексова (София) – Болгарский адмиратив в типологической классификации языков, обладающих эвиденциальной глагольной категорией

Zlatka Guentchéva-Declés (Paris) –  Médiativité ou ‘evidentiality’?

Alternance de référentiels temporels dans la narration en bulgare

Barbara Sonnenhauser (Münich) – ‘Evidentiality’ and point of view in Bulgarian

Uli Sauerland(Harvard–Berlin), Mathias Schenner (Berlin) – On embedding and evidentiality in Bulgarian

Björn Wiemer(Mainz), Veronika Kampf (Mainz) – Gesten und Mimik als semiotische Substitute für Sprechakte oder umgekehrt? Zur speziellen Verwendung einiger Reformulierungsmarker im Bulgarischen

Сергей С. Скорвид (Москва)О некоторых морфосинтаксических средствах передачи сообщения с чужих слов в славянских языкахцентральноевропейского ареала в сравнении с немецким

Anastasia Smirnova (Medford) – The meaning of the Bulgarian and Turkish evidentials

Максим М. Макарцев(Москва)Сообщения о России в болгарской прессе второй половины ХХ века (к вопросу об использовании эвиденциальности)

Мария Китова-Василева (София) – Грамматические средства выражающие несвидетельствованность  в современном испанском языке   

Victor A. Friedman (Chicago) – The use of li as a marker of evidential strategy in Romani

E l e o n o r a Y o v k o v a-S h i i (Tokyo) Evidentiality in Bulgarian and Japanese

 

 


 

 

CONTENTS

 

Krasimira Aleksova (Sofia)Contemporary views on evidentiality and renarration in Bulgarian

Ivan Kutsarov (Plovdiv) – Evidentiality

Ruselina Nitsolova(Sofia) The perfect and evidentiality in Bulgarian

Krasimira Aleksova (Sofia)The Bulgarian admirative in the typology of languages with grammaticalized evidentiality

Zlatka Guentchéva-Declés (Paris) –  Médiativité ou ‘evidentiality’?

Alternance de référentiels temporels dans la narration en bulgare

Barbara Sonnenhauser (Münich) – ‘Evidentiality’ and point of view in Bulgarian

Uli Sauerland(HarvardBerlin), Mathias Schenner (Berlin) – On embedding and evidentiality in Bulgarian

Björn Wiemer(Mainz), Veronika Kampf (Mainz) – Gesten und Mimik als semiotische Substitute für Sprechakte oder umgekehrt? Zur speziellen Verwendung einiger Reformulierungsmarker im Bulgarischen

Sergey S. Skorvid (Moskou)On some morphosyntactic means for renarration in Slavic languages from the central European areal in comparison with German

Anastasia Smirnova (Medford) – The meaning of the Bulgarian and Turkish evidentials

MaximМ. Мakarcev (Moskou)Reports on Russia in the Bulgarian press in the second half of the ХХ c. Towards the problem of the use of evidentials.

МariaKitova-Vasileva (Sofia) – Grammatical means for the expression of nonwitness information in presentday Spanish

Victor A. Friedman (Chicago) – The use of li as a marker of evidential strategy in Romani

E l e o n o r a  Y o v k o v a-S h i i (Tokyo) Evidentiality in Bulgarian and Japanese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_2011СЪДЪРЖАНИЕ


Янко Бъчваров – Списание „Съпоставително езикознание” на път към зрелостта (ретроспективен поглед, еволюция, постижения и перспективи)


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език) (Част ІІ)ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Мира Ковачева – За жаргона интердисциплинарно

A l e x a n d r a B a g a s h e v a – Why do we stonewall about compound verbsИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ


Д и м и т ъ р В е с е л и н о в – Из кореспонденцията на Владимир ГеоргиевРЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Е. Иванова. Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т. 2. Синтаксис (И в а н к а В а с е в а)

А. Липовска. Русско-болгарская лексикография: традиции и тенденции развития (М а р г а р и т а М л а д е н о в а)

Мови та культури у новїй Эвропї: контакти ї самобутнїсть (Р а й н а К а м б е р о в а)

M. Pančiková. Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva (Радост Железарова)

Русский язык и культура в зеркале перевода, 2008; Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе, 2009 (И л и я н а В л а д о в а)

D. Yankova. The Text and Context of European Directives. Translation Issues in Approximating Legislation (А м е л и я М а р е в а)

П. Осенова. Именните фрази в българския език (Й о в к а Т и ш е в а)

Südosteuropa – Studien 73: The Pomaks in Greece and Bulgaria (A model case for borderland minorities in the Balkans) (Ана Кочева).

R. Froschauer. Genus im Althochdeutschen. Eine funktionale Analyse des Mehrfachgenus althochdeutscher Substantive (М а р и н П е т к о в, Велико Търново)

M. Šekli. Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici (Н а й д а И в а н о в а)

Paroles sur la langue. Etudes linguistiques et littéraires. Mélanges offerts au Professeur Christina Heldner à l’occasion de son départ à la retraite (А н н а Л а з а р о

в а)ХРОНИКА


Л у ч и я А н т о н о в а – В а с и л е в а – Първа конференция на комисията по диалектология при Международния комитет на славистите

Р о с и ц а Д е к о в а – Две балкански конференции, посветени на компютърната

обработка на езика


IN MEMORIAM


Биляна Васич(Ниш – София) – Милка Ивич (1923 – 2011)

Мариана Манджуля (Букурещ) – Георге Михъила (1930 – 2011) СОДЕРЖАНИЕЯнко Бычваров – Журнал „Сопоставительное языкознание” и его путь зрелости (ретроспективный взгляд, эволюция, достижения и перспективы)СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Людмила Ухлиржова (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания клитик (Сопоставительное исследование болгарского и чешского языков) Часть IІДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ


Мира Ковачева – Интердисциплинарный взгляд на жаргон

A l e x a n d r a B a g a s h e v a – Why do we stonewall about compound verbsЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ


Димитр Веселинов – Из переписки Владимира ГеоргиеваРЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ХРОНИКА


IN MEMORIAM CONTENTS


J a n k o B ǎ č v a r o v – Contrastive Linguistics Approaching Maturity (A

Retrospective, Evolution, Achievements and Prospects)CONTRASTIVE STUDIES


L u d mi l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order

Of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study). Part IIDISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


M i r a K o v a t s c h e v a – An Interdisciplinary Approach to Slang

A l e x a n d r a B a g a s h e v a – Why Do We Stonewall about Compound VerbsTOWARDS THE HISTORY OF LINGUISTICS IN BULGARIA


D i m i t ǎ r V e s e l i n o v – From Vladimir Georgiev’s CorrespondenceREVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA


IN MEMORIAM

 

2-2010

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen

 


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


И р е н а С а в и ц к а (Торун) – Фонетиката в ареалната лингвистика


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Я н а П а л и к а р с к а – Понятието каламбур в европейските езици


ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


ПО ПОВОД НА...


О л г а М. М л а д е н о в а (Калгари) – По следите на архивните документи: участието на България в Общокарпатския лингвистичен атлас

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


Й. Еленски. Избрано. Езиковедски изследвания (Т о д о р Б о я д ж и е в)

А. Младеновиħ. Историjа српског jезика. Одабрани радови (М а р т и н С т е ф а н о в)

Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa (Hrsg. Ch. Efing, C. Leschber) (Б о р и с П а р а ш к е в о в)

T. Petrović. Srbi u Beloj Krajini. Jezička ideologija u procesu zamene jezika (Н а й д а И в а н о в а)

J. Laboha. Tekst wypowiedź diskurs w procesie komunikacji językowej (Р у с е л и н а Н и ц о л о в а)

Е. Добрева. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния българския печат (критически лингвосемиотичен анализ) (Ю л и я н а С т о я н о в а)

Л. Станков. Албански език. Gjuha shqipe. Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология. Fonetika, morfologjia, sintaksa, leksikologjia (Р у с а н а Б е й л е р и)

Linguistics Abstracts, Vol. 25, Number 2, 4 (А л е к с а н д р а Б а г а ш е в а)


ХРОНИКА


Радост Ж е л е з а р о в а – Международна конференция Кирило-методиевско културно наследство и национална идентичност

Д е н и ц а Д а й н о в с к а, Р у м я н а Л ю т а к о в а – Първи сбирки на Лингвистичен семинар


IN MEMORIAM


М а р и я О с м а н–З а в е р а (Букурещ) – Златка Юфу (1915–2009)

С т е ф а н а Д и м и т р о в а – Станислав Кохман (1935–2010)

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ


И р е н а С а в и ц к а (Торунь) – Фонетика в ареальной лингвистике


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ, НАУЧНЫE СООБЩЕНИЯ


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Я н а П а л и к а р с к а – Понятие каламбур в европейских языках


ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


ПО ПОВОДУ...


О л ь г а М. М л а д е н о в а (Калгари) – По следам архивных документов: участие Болгарии в Общекарпатском лингвистическом атласе


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ


ХРОНИКА

 CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


V l a d i m i r N a y d e n o v – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words

T e o d o r a T o d o r o v a – L u d w i g (Trier) – Ein Fragment der kontrastiven Analyse konzessiver Adverbialsätze im Russischen und Bulgarischen


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS


I r e n a S a w i c k a (Toruń) – Phonetics in areal linguistics


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


S v e t l a n a N e d e l c h e v a (Shumen/Bangor) – The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition do (a comparison with English to)

Y a n a P a l i k a r s k a – The notion of play upon words in the European languages


LINGUISTIC HISTORIOGRAPHY


H i l m a r W a l t e r (Leipzig/Sofia) – Die Junggrammatiker, Wilhelm Wundt und die bulgarische Sprachwissenschaft


APROPOS OF …


O l g a M. M l a d e n o v a (Calgary) – Searching the archives: Bulgaria’s participation in the Pan-Carpathian Linguistic Atlas


REVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA

 

2 2012СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

       Райна Холанди (Благоевград) – Относно фразеологичната вариантност

 

ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ

 

       Ирена Василева (Перник) – Превключване на езиковия код при българи, живеещи в Германия

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Eleni Motsiou (Thessaloniki)Lexical Innovations (Neologisms) in Children’s Speech: Evidence from Greek

Detelina Metz (Sofia), Plamen Tsvetkov (Sofia) – Alles schon vernetzt oder was?

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Международните конгреси на филолозите слависти. Част ІІІ

 

ПО ПОВОД НА...

 

Христо Стаменов(София) – По повод на една библиография

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

М. Алмалех. Светлината в стария завет (Стефана Димитрова, София)

Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова (съст. и ред. Ст. Калдиева, Р. Захариева) (Димитър Веселинов, София)

Т. Балкански. Българите и българското от другата страна на Дунав (Влашко, Молдова, Трансилвания и Банат) в светлината на езиковата археология. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопография. (Василка Алексова, София)

Slovo – Tvorba – Dynamickosť (na počesť Kláry Buzássyovej) (Диана К. Иванова, София)

Sintaksa padeža (ured. M. Birtić, D. Brozović Rončević) (Мартин Стефанов, София)

А. R. Libert, Ch. Moskovsky. Aspects of the Grammar and Lexica of Artificial Languages (Христо Стаменов, София)

Eurolinguistik. Entwicklungen und Pesrpektiven (Hrsg. U. Hinrichs, N. Reiter, S. Tornow)(Мая Александрова, София)

R. Benacchio. Вид и категория вежливости в славянском императиве. Сравнительный анализ (Руселина Ницолова, София)

 

 

ХРОНИКА

 

Маргарита Младенова (София) – Столетните корени на Института за чешки език при Чешката академия на науките

Александра Багашева (София) – Посоки на развитие – нови публикации на издателство Джон Бенджаминс

Диана К. Иванова (София) – Първа студентска словакистична конференция

Диана Янкова (София) – Секция Езикознание и литературознание на юбилейната конференция на СУБ – Смолян Човекът и Вселената

In memoriam

Карл Гутшмит (1937–2012)

Анна Липовска (1959–2012)

Вера Деспотова (1940–2012)

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2001 г.

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

 

 

Райна Холанди (Благоевград) – О фразеологической вариантности

 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

 

Ирэна Василева (Перник) – Переход на языковой код у живущих в Германии болгар

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Eleni Motsiou (Thessaloniki)Lexical Innovations (Neologisms) in Children’s Speech: Evidence from Greek

Detelina Metz (Sofia), Plamen Tsvetkov (Sofia) – Alles schon vernetzt oder was?

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВСЕМИРНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

 

Иван Куцаров (Пловдив) – Международные конгрессы филологов-славистов. Часть ІІІ.

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Христо Стаменов(София) – По поводу одной библиографии

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

In memoriam

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 


 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

 

Rayna Holandi(Blagoevgrad) – On Vartiation of Phraseological Units

 

 

          LANGUAGE CONTACTS

Irena Vasileva

(Pernik) – Code Switching by Bulgarians Living in Germany

 

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Eleni Motsiou (Thessaloniki)Lexical Innovations (Neologisms) in Children’s Speech: Evidence from Greek

Detelina Metz (Sofia), Plamen Tsvetkov (Sofia) – Alles schon vernetzt oder was?

 

TOWARDS THE HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Ivan Kutsarov (Plovdiv) The International Congresses of Slavic

Studies. Part IІІ

APROPOS OF

Christo Stamenov (Sofia) – Apropos of a New Bibliography

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

In memoriam

BIBLIOGRAPHY