Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

literaturata7

сп. "Литературата" - книжка 7

 

Съдържание

 

Елизабет Фройнд, Завръщането на читателя (прев. Ружа Мускурова)

Джордж Стайнeр, Краят на книжността? (прев. Ружа Мускурова)

Джорджо Агамбен, K. (прев. Дария Карапеткова)

 

Хю Краго, Лекуващи текстове. Библиотерапия и психология (прев. Ружа Мускурова)

Гленда Норки, Странстващият читател (прев. Елена Щерева)

Силата на книгите. Разговор с Даниел Пенак (прев. Зорница Стоянова-Лечева)

Томас Тил, Още ли се задълбочавате, докато четете, или вече само „сканирате”? (прев. Даниела Стоева)

В опасност ли е мозъкът ни, г-жо Волф? Разговор с Мариане Волф (прев. Даниела Стоева)

Четенето в днешна Испания (прев. Радослава Велкова)

Том Питърс, Бъдещето на четенето (прев. Диляна Гешева)

Маркус Бекедал, Бъдещето на книгата е дигитално (прев. Даниела Стоева)

Найто Масафуми, Теория на „Четенето като игра”. За методите на Мишел Пикар (прев. Весела Куманичлиева)

Заглавия на книги тогава и сега (прев. Ружа Мускурова)


Добромир Григоров, Еманципацията на литературната история

Зоя Маринчева, Четене, четци и последният бастион на аналоговата техника

Мони Алмалех, Видове лен в „Стария завет”

Цветан Ракьовски, Един възможен прочит на сюжета „начало на българския символизъм”. Сирак Скитник и сп. „Художник”

Татяна Ангелова, Какво ни казва за четенето и за читателската култура на четвъртокласниците международното изследване PIRLS’2006

Румелина Василева, Четенето като знание и съвременните компетентности


Юбилейно: Милена Цанева на 80

Милена Цанева, Живот и смърт в поезията на Вапцаров

Милена Кирова

Мирела Иванова, Юбилеен етюд за проф. Милена Цанева

Инна Пелева, За учителите, за литературната история и за текстологията – с уважение


Галин Тиханов, Отново за „малките литератури

Иван Русков, Помазани в мрежата, щрихи от битието на книгата

Татяна Ичевска, Три вариации върху премълчаваното в българската литература

Библиография на произведенията на Милена Цанева


Дебюти

Владимир Игнатов, Смислотворни механизми в повестта „Бедният Лука” на Добри Немиров

Давид Наков, Съвременните апокрифи – „Между пустинята и живота” и „Последното изкушение” – привличания и оттласквания


Отзиви

Мария Калинова, Моделиране на алтернативни места в канона

Галина Иванова, За духа, който ние самите сме

Яница Радева, Алхимичните дълбини на немския романтизъм

Божана Филипова, Паралитературата” – още една възможност


Книгопис

За авторите

Анотации

Съобщенията за Русия в българския печат от втората половина на ХХ век (към въпроса за използването

 на евиденциалността)

 

Максим М. Макарцев (Москва)

 

В статье описываются изменения в стратегии использования несвидетельских форм в официальной газете Болгарской коммунистической партии „Работническо дело” (с 4 марта 1990 г. носит название „Дума”). Основной тезис статьи: изменения в общественно-политической жизни (т.е., перемены в общественном сознании) оказали влияние на использование несвидетельских форм. Если до перестройки в СССР и до „перемен” в Болгарии советские источники воспринимались как однозначно объективные, и, соответственно, в сообщениях из СССР на основе советских источников по преимуществу использовались свидетельские формы (аорист и имперфект на -х-/-ш-/-ø), то в 1988-1990 гг. мы наблюдаем интервенцию несвидетельских форм, в том числе и форм без вспомогательного глагола в третьем лице (Aux) в область текстов, где раньше использовались исключительно свидетельские формы (например, сообщения о встречах на высшем уровне). Переломным этапом в этом процессе можно считать август 1991 г., когда формы Aux/Aux+, пусть и ненадолго, становятся основными в сообщениях о событиях в Советском Союзе.

 

The article is dedicated to changes in strategies of using unwitnessed evidentials in Bulgarian Communist Party official newspaper “Rabotničesko delo” (renamed as “Duma” on March, 4th, 1990). The main idea is that the socio-political changes deeply influenced the usage of unwitnessed evidential forms. While before the Soviet perestroyka and “the changes” in Bulgaria the Soviet sources where referred to as objective par excellence and the forms used in the news based on them almost exclusively were witnessed evidentials, in 1988-1990 intervention of unwitnessed evidentials (both with and without auxiliary) into them becomes obvious. The breaking point in this process is August, 1991, when unwitnessed evidentials become default forms in the news from the USSR, even for little time.

 

Ключови думи: евиденциалност, структурата на текста, дискурсивен анализ на текста, българска граматика, политическа лингвистика

 

 

 

sapost_10СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ю л и я н а С т о я н о в а – Нов поглед към „телеграфната” реч в ранната онтогенеза: прозодични ограничения

Б о р я н а В е л ч е в а – Етимологичният речник и старобългарската лексика

Г а б о р Б а л а ж (Сегед) – Относно генеративните методи и славянската историческа фонология

И р е н а С т а н к о в а – Лексикографско моделиране на анатомичната терминосистема в Анатомичен учебен латинско-български речник


ПО ПОВОД НА ...

И л к а Л ю б е н о в а – Летописната книга на Факултета по класически и нови филологии с автор Димитър Веселинов


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология (С т о я н Б у р о в)

Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология (С т о я н Б у р о в)

Словообразуване и лексикология (съст. В. Радева, Цв. Аврамова, Ю. Балтова) (Х р и с т о С т а м е н о в)

Ю. Стоянова. Индивидуални вариации във вербалното развитие (К р а с и м и р а А л е к с о в а)

M. Stambolieva. Building up Aspect : A study of aspect and related categories in Bulgarian, with parallels in English and French (Z l a t k a G u e n t c h é v a)

T. Hrehovčík, M. Bázlik. Súdny preklad a tlmočenie (Д и а н а И в а н о в а)

А. Г. Ангелов. Българският език на Темида (глотометрическо изследване на лексическата съчетаемост и клишираността в българските закони) (М а р и я П о п о в а)

P. Garncarek. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (И с к р а Л и к о м а н о в а)ГОДИШНИНИ

ХРОНИКА
СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

Ю л и я н а С т о я н о в а – Новый взгляд на „телеграфную” речь в период раннего онтогенеза: просодические ограничения

Б о р я н а В е л ч е в а – Этимологический словарь и староболгарская лексика

Г а б о р Б а л а ж (Сегед) – О генеративных методах и славянской исторической фонологии

И р е н а С т а н к о в а – Лексикографическое моделирование анатомической системы терминов в „Анатомическом учебном латино-болгарском словаре”


ПО ПОВОДУ...

И л к а Л ю б е н о в а – Летописная книга Факультета классических и новых филологий с автором Димитр Веселинов


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЬІ

ХРОНИКА

CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

Y u l i a n a S t o y a n o v a – A fresh perspective on telegraphic speech in early ontogeny: prosodic constraints

B o r y a n a V e l c h e v a – The Etymological Dictionary and Old Bulgarian Vocabulary

G a b o r B a l á z s (Szeged) – On generative methods and Slavic historical phonology

I r e n a S t a n k o v a – The lexicographic modeling of the anatomical terminological system in An Anatomical Learner`s Latin-Bulgarian Dictionary


APROPOS OF …

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

VARIA

 

sapost_2009_1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Р а й н а Х о л а н д и (Благоевград) – Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

В а л е н т и н Г е ш е в (резюме) – Книжовноезикови стилове на българския ХVІІІ в.

Е м и л и я Д е н ч е в а – За теоретичното описание на конструкцията Nominativus cum infinitivо

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Ю л и я н а С т о я н о в а – Показателни местоимения и пространствен дейксис в ранната онтогенеза

M a r i a M i h a y l o v a – M r a v k a r o v a – Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêcheurs de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra

 

ПО ПОВОД НА...

 

Л и л и я И л и е в а (Благоевград) – Езиковата типология – проблем за българската наука (за книгата на М. Пенчева, Езикови универсалии и типология)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

В. Алексова. Румънска диалектология (Дарина Младенова)

E. Adamou (éd.). Le nom des langues. II. Le patrimoine plurilingue de la Grèce (Е к а т е р и н а Т ъ р п о м а н о в а)

Д. Младенова. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними
(П е т я А с е н о в а)

K. Steinke, X. Ylli. Die slavischen Minderheiten in Albanien. 1. Teil Prespa – Vernik – Boboshtica
(А н д р е й Б о я д ж и е в)

Функцыянальныя аспекты словаутварэння. (В а с и л к а Р а д е в а)

 

 

ХРОНИКА

Б о р я н а К ю ч у к о в а – П е т р и н с к а – Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство

И с к р а Л и к о м а н о в а – Втора среша на италианските слависти лингвисти

Й и н д р ж и ш к а П и л а т о в а (Чеxия, Оломоуц) – IX международ-

ная научная конференция из цикла: Слово и предложение в славянскиx языкаx (описание – сопоставление – перевод)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Р а й н а Х о л а н д и (Благоевград) – Семантические группы в компаративных фразеологических единицах в английском и болгарском языках


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

В а л е н т и н Г е ш е в – Литературно-языковые стили в болгарском языке ХVІІІ в.

Э м и л и я Д е н ч е в а – О теоретическом описании конструкций Nominativus cum infinitivo

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

Ю л и я н а С т о я н о в а – Указательные местоимения и пространственный дейксис в раннем онтогенезе

M a r i a M i h a y l o v a – M r a v k a r o v a – Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêcheurs de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra


ПО ПОВОДУ...

 

Л и л и я И л и е в а (Благоевград) – Языковая типология – проблема болгарской науки

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

R a j n a H o l a n d i (Blagoevgrad) – Semantic classes of comparative phraseological units in English and Bulgarian

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V a l e n t i n G e š e v - Literary styles in 18th c. Bulgarian

E m i l i j a D e n č e v a - On the theoretical description of the Nominativus cum infinitivo construction

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

J u l i a n a S t o j a n o v a – Demonstrative pronouns and space deixis in early ontogenesis

M a r i a M i h a y l o v a – M r a v k a r o v a – Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêcheurs de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra

 

APROPOS OF …

 

L i l i j a I l i e v a (Blagoevgrad) – Language typology – a problem for Bulgarian linguistics (M. Pencheva’s book Language Universals and Typology)

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sapost_1_2011СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част І

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

 

Р а к и Б е л о (Велико Търново) – Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


П а л м и р а Л е г у р с к а – Терциум компарационис и съпоставителни лексикални изследвания


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Е л е н а С т о я н о в а (Благоевград) – За дивергенцията на (и)йекавските стандарти в Хърватия и Черна гора


ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ


С а н я В у л и ч (Загреб) – Днешният говор на яневските хървати в България


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


A. Bogusławski. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface (С т е ф а н а Д и м и т р о в а)

К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжо­вен език (Възрожденски период) (Н а д к а Н и к о л о в а, Шумен)

Е. Паскалева. Компютърна морфология (П е т я О с е н о в а)

M. Dobríková. Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií) (Р а д о с т Ж е л е з а р о в а)

С. Банова. Граматическата категория род: параметри и реализации (Ю л и я н а С т о я н о в а)

T Malec. Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim (Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

E. Vucheva. Estilística del español actual. Teoría y práctica del estilo (Д о н к а М а н г а ч е в а)

Л. Салмон. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова (И с к р а Л и к о м а н о в а )

V. Cvrček. Teorie jazykové kultury po roce 1945 (Р у м я н а Г ъ л ъ б о в а, Благоевград)

М. Osiac. Dificultăţi ale limbii române (В а с и л к а А л е к с о в а)

Ст. Калдиева-Захариева. Румънско-български речник. Общи и подобни думи. Dicţionar român – bulgar. Cuvinte comune şi asemănătoare (В а с и л к а А л е к с о в а)


ХРОНИКА


М а р г а р и т а М л а д е н о в а, С и л в и я П е т к о в а – Десети национални славистични четения

E к а т е р и н а Т ъ р п о м а н о в а – Представяне на българския семантично анотиран корпус
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания слов в клитикиках (Съпоставительное исследование българского и чешского языков). Часть I

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

Р а к и Б е л о (Велико Тырново) – Сходная локативная модель с формантом – ина/-inë в болгарском и албанском языках


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ


П а л ь м и р а Л е г у р с к а – Терциум компарационис и сопоставительные лексические исследования


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ


Е л е н а С т о я н о в а (Благоевград) – О дивергенции (и)йекавских стандартов в Хорватия и Черногории


ЯЗЬІКОВЬІЕ КОНТАКТЬІ


С а н я В у л и ч (Загреб) – Современный диалект яневских хорватов в Болгарии


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


ХРОНИКИ
CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


L u d m i l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study) - Part I

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

R a k i B e l o (Veliko Tarnovo) – A Similar Locative Model with the Formant -ina/ -inë in Bulgarian and Albanian


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS


P a l m i r a L e g u r s k a – Tertium Comparationis and Lexical Contrastive Analysis


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


E l e n a S t o y a n o v a (Blagoevgrad) – The Divergence of Ijekavian Standards in Croatia and Montenegro


LANGUAGE CONTACTS


S a n j a V u l i ć (Zagreb) – The Present-day Dialect of the Yanevo Croats in Bulgaria


REVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA