Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

sapost_10СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ю л и я н а С т о я н о в а – Нов поглед към „телеграфната” реч в ранната онтогенеза: прозодични ограничения

Б о р я н а В е л ч е в а – Етимологичният речник и старобългарската лексика

Г а б о р Б а л а ж (Сегед) – Относно генеративните методи и славянската историческа фонология

И р е н а С т а н к о в а – Лексикографско моделиране на анатомичната терминосистема в Анатомичен учебен латинско-български речник


ПО ПОВОД НА ...

И л к а Л ю б е н о в а – Летописната книга на Факултета по класически и нови филологии с автор Димитър Веселинов


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология (С т о я н Б у р о в)

Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология (С т о я н Б у р о в)

Словообразуване и лексикология (съст. В. Радева, Цв. Аврамова, Ю. Балтова) (Х р и с т о С т а м е н о в)

Ю. Стоянова. Индивидуални вариации във вербалното развитие (К р а с и м и р а А л е к с о в а)

M. Stambolieva. Building up Aspect : A study of aspect and related categories in Bulgarian, with parallels in English and French (Z l a t k a G u e n t c h é v a)

T. Hrehovčík, M. Bázlik. Súdny preklad a tlmočenie (Д и а н а И в а н о в а)

А. Г. Ангелов. Българският език на Темида (глотометрическо изследване на лексическата съчетаемост и клишираността в българските закони) (М а р и я П о п о в а)

P. Garncarek. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (И с к р а Л и к о м а н о в а)ГОДИШНИНИ

ХРОНИКА
СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

Ю л и я н а С т о я н о в а – Новый взгляд на „телеграфную” речь в период раннего онтогенеза: просодические ограничения

Б о р я н а В е л ч е в а – Этимологический словарь и староболгарская лексика

Г а б о р Б а л а ж (Сегед) – О генеративных методах и славянской исторической фонологии

И р е н а С т а н к о в а – Лексикографическое моделирование анатомической системы терминов в „Анатомическом учебном латино-болгарском словаре”


ПО ПОВОДУ...

И л к а Л ю б е н о в а – Летописная книга Факультета классических и новых филологий с автором Димитр Веселинов


РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЬІ

ХРОНИКА

CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES

V a s s i l M o s t r o v (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

D a f i n a G e n o v a (Veliko Turnovo) – Humor in Jokes and its Interpretation


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

Y u l i a n a S t o y a n o v a – A fresh perspective on telegraphic speech in early ontogeny: prosodic constraints

B o r y a n a V e l c h e v a – The Etymological Dictionary and Old Bulgarian Vocabulary

G a b o r B a l á z s (Szeged) – On generative methods and Slavic historical phonology

I r e n a S t a n k o v a – The lexicographic modeling of the anatomical terminological system in An Anatomical Learner`s Latin-Bulgarian Dictionary


APROPOS OF …

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

VARIA

 

sapost_1_2011СЪДЪРЖАНИЕ


СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част І

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

 

Р а к и Б е л о (Велико Търново) – Сходният локативен модел с формант -ина/-inë в българския и албанския език


ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО


П а л м и р а Л е г у р с к а – Терциум компарационис и съпоставителни лексикални изследвания


ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ


Е л е н а С т о я н о в а (Благоевград) – За дивергенцията на (и)йекавските стандарти в Хърватия и Черна гора


ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ


С а н я В у л и ч (Загреб) – Днешният говор на яневските хървати в България


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


A. Bogusławski. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface (С т е ф а н а Д и м и т р о в а)

К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжо­вен език (Възрожденски период) (Н а д к а Н и к о л о в а, Шумен)

Е. Паскалева. Компютърна морфология (П е т я О с е н о в а)

M. Dobríková. Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií) (Р а д о с т Ж е л е з а р о в а)

С. Банова. Граматическата категория род: параметри и реализации (Ю л и я н а С т о я н о в а)

T Malec. Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim (Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

E. Vucheva. Estilística del español actual. Teoría y práctica del estilo (Д о н к а М а н г а ч е в а)

Л. Салмон. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова (И с к р а Л и к о м а н о в а )

V. Cvrček. Teorie jazykové kultury po roce 1945 (Р у м я н а Г ъ л ъ б о в а, Благоевград)

М. Osiac. Dificultăţi ale limbii române (В а с и л к а А л е к с о в а)

Ст. Калдиева-Захариева. Румънско-български речник. Общи и подобни думи. Dicţionar român – bulgar. Cuvinte comune şi asemănătoare (В а с и л к а А л е к с о в а)


ХРОНИКА


М а р г а р и т а М л а д е н о в а, С и л в и я П е т к о в а – Десети национални славистични четения

E к а т е р и н а Т ъ р п о м а н о в а – Представяне на българския семантично анотиран корпус
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ


СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Л ю д м и л а У х л и р ж о в а (Прага) – Общее и многообразие в порядке примыкания слов в клитикиках (Съпоставительное исследование българского и чешского языков). Часть I

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

Р а к и Б е л о (Велико Тырново) – Сходная локативная модель с формантом – ина/-inë в болгарском и албанском языках


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ


П а л ь м и р а Л е г у р с к а – Терциум компарационис и сопоставительные лексические исследования


ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ


Е л е н а С т о я н о в а (Благоевград) – О дивергенции (и)йекавских стандартов в Хорватия и Черногории


ЯЗЬІКОВЬІЕ КОНТАКТЬІ


С а н я В у л и ч (Загреб) – Современный диалект яневских хорватов в Болгарии


РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ


ХРОНИКИ
CONTENTS


CONTRASTIVE STUDIES


L u d m i l a U h l í ř o v á (Prague) – Similarity and Diversity in the Order of Clitics (A Bulgarian-Czech Contrastive Study) - Part I

O f e l i a N i k o l o v a (Valdosta, GA, USA) – Difficulty Components in Testing the Usage of Imparfait and Passé Composé by L1 Anglophone Learners

R a k i B e l o (Veliko Tarnovo) – A Similar Locative Model with the Formant -ina/ -inë in Bulgarian and Albanian


PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS


P a l m i r a L e g u r s k a – Tertium Comparationis and Lexical Contrastive Analysis


DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES


E l e n a S t o y a n o v a (Blagoevgrad) – The Divergence of Ijekavian Standards in Croatia and Montenegro


LANGUAGE CONTACTS


S a n j a V u l i ć (Zagreb) – The Present-day Dialect of the Yanevo Croats in Bulgaria


REVIEWS AND ANNOTATIONS


VARIA

 

1 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

               Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех” в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

Мони Алмалех (София) – Функциониране на думата Етиопия в Стария завет

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ивайло Буров (София) – За прозодификацията на афиксите и клитиките. Част IІ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматични импликации на пародията

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

J. Feuillet. Linguistique comparée des langues balkaniques. (Екатерина Търпоманова, София)

М. Китова-Василева. Любовта към словото. За изворите на науката за езика (от древността до края на Ренесанса) (Стефана Димитрова, София)

Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой (Камен Димитров, Велико Търново)

B.Kuna. Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku (Маргарита Младенова, София)

А. Г. Ангелов. Еколингвистика или екология на застрашените езици и лингвистика на застрашените екосистеми (Кирил Димчев, София)

Д. Генова. Studying Humor Seriously (Ирена Василева, София)

N. Boretzky. Studien zum Wortschatz des Romani. I. Erbwörter des Romani II. Iranismen und Armenismen des Romani (Биргит Игла, София)

М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и българската култура (Александрина Дянкова, София)

Z. Aleksandrova. Deutsch-Bulgarisches phraseologisches Wörterbuch(Мария Попова, София )

Е.Ю. Иванова, З.К.Шанова, Д. Димитрова. Болгарский язык курс для начинающих (Олга Сорока, София–Лвов)

Д. Веселинов. Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1965–1988) (Весела Белчева, Велико Търново, Свилен Станчев, Велико Търново)

 

 

                  IN MEMORIAM

 

Eлена Паскалева (1941–2014)

Багрелия Борисова (1955–2013)

 

 БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2005 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех” в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬI ЯЗЬIКОЗНАНИЯ

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Мони Алмалех (София) – Функционирование слова Эфиопия в Ветхом Завете

                            

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ивайло Буров (София) – О просодификации аффиксов и клитик. Часть IІ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматические импликатуры пародии

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                   IN MEMORIAM

 

      БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2005).

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Nelya Ivanova (Bourgas), Anna Andrienko (Rostov on Don) – The concept of success in the value system and linguistic practice in Bulgarian, Russian, British and American linguistic and cultural contexts

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement

 

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Moni Almaleh (Sofia) – The functioning of the word Ethiopia in the Old Testament

                            

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Ivayilo Burov (Sofia) – On the prosodification of affixes and clitics (Part ІI)

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – Pragmatic implications of parody

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2005)

 

 

 

sapost-2013СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

        Витка Делева (София)Функции на перифразите (върху материал от  български и  полски език)

        Йовка Дапчева (София) – Фразеологизмите антропономинанти за поведенческа характеристика и ценностната картина на света (в български и руски език)

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

        Милена Попова (София) – Синтаксис, семантика и прагматика на изказа в испанския език

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага), Божана Нишева (София–Прага) – Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010–2011 година  

Елена Паскалева (София) – Автоматично извличане на информация от текстове на близкородствени езици (върху славянски езиков материал)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Ив. Куцаров. Актуална морфология. (Лилия Иванова, Пловдив)

Б. Борисов. Българският и чешкият книжовен език през Възраждането.  Особености на кодификацията (Диана Иванова, Пловдив)

Д. Константинова. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология).  (Диана К. Иванова, София)

А. Bagasheva. Reflections on Compound Verbs and Compounding (Христо Стаменов, София)

С. Петкова. Метадискурсивные единицы русского языка. Функционально-прагматический аспект. (Маргарита Младенова, София)

Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева. (съст. Вл. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (Е м и л и я  М а к е д о н с к а, София)

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny d. J. Dolník) ( Диана К.Иванова, София)

Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Диана К. Иванова, София, Добромир Григоров, София)

Я. Бъчваров и кол.  Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика (Емилия  Македонска, София)

В. Панайотов, Д. Иванова, С. Лиханова. Словашко-български тематичен речник (Маргарита Младенова, София)

П. Легурска. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и българския език (Иво Панчев, София)

 

 

ХРОНИКА

 

Атанаска Атанасова (София) – 70 години българска академична лексикография

Татяна Евтимова (София) – 60 години тюркология и алтаистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Борис Вунчев (София) – 20 години Новогръцка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Маргарита Младенова (София) – Четвърти дни на синтаксиса в Осиек

 

 

IN MEMORIAM

 

Емил Боев (1932 –2013)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2004 г.

 

 


 

  

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Витка Делева (София)Функции перифраз (на материале болгарского и польского языков)

Йовка Дапчева (София) – Фразеологизмы, обозначающие поведенческую характеристику человека, и ценностная картина мира (в болгарском и русском языках)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

 

Милена Попова (София) – Синтаксис, семантика и прагматика высказывания в испанском языке

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Людмила Ухлиржова (Прага), Божана Нишева (София–Прага) – Некоторые новейшие публикации Института Чешского национального корпуса за период 2010–2011 гг.  

Елена Паскалева (София) – Автоматическое извлечение информации из текстов на близкородственных языках (на славянском языковом материале)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2004).

 

 

 


 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Vitka Deleva (Sofia) – Functions of paraphrases (on Bulgarian and Polish material)

Yovka Dapcheva (Sofia) –  Phraseological units-anthroponominants denoting behavioural characteristics and the axiological picture of the world (in Russian
and Bulgarian)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

 M i l e n a   P o p o v a  (Sofia)Syntax, semantics and pragmatics of the utterance in Spanish

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

L u d m i l a  U h l í ř o v á (Prague), Bozhana Nisheva (Sofia-Prague) Some of the most recent publications of the Czech National Corpus Institute in the period 2010–2011.  

Elena Paskaleva (Sofia) Automatic extraction of information from texts in closely related languages (on Slavic texts)

Tania Láleva (Madrid) Lectura desde la teoría vectorial de Guillermo Rojo de las formas con marcador “ще да en el sistema verbal búlgaro. Encuentros y desencuentros con el verbo español

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva(Sofia)Bulgarian dissertations in linguistics (2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sapost1СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

        Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

        Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит”, Комотини) – Наблюдения върху функционирането на категорията вид в глаголните фразеологизми в българския и гръцкия език

 

       

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мери Лакова (Институт за български език, БАН) – Извънизреченските семантични роли в съвременния български книжовен език

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание

Владимир Периклиев (Институт по математика, БАН)– Компонентен анализ на термините за родство в българския език

Алла Архангельская (Университет Фр. Палацкого,Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских

 

ПО ПОВОД НА ...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Българска лексикология и фразеология. Т. I. Българска лексикология (Ем. Пернишка и кол.) (Мария Попова, София)

Българска лексикология и фразеология. Т. II. Българска фразеология (Ст. Калдиева-Захариева) (Мария Попова, София)

Българска лексикология и фразеология. Т. III. Проблеми на общата лексикология (И. Касабов) (Мария Попова, София)

Е. Пернишка. Местните имена в Свищовско (Лиляна Димитрова-Тодорова, София)

Б. Вунчев. Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език (Елена Чаушева, Благоевград)

Международна интернет конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят. (отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина) (В е р к а С а ш е в а, ВеликоТърново)

Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013) (съст. Д. Веселинов) (Даниела Стойчева, София)

 

 

            БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2008 г. 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

Христина Марку (Университет Фракии им. Демокрита, Комотини) – Наблюдения над функционированием категории вида в глагольных фразеологизмах в българском и греческом языках

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мери Лакова (Болгарская академия наук) – Внепредложенческие семантические роли в современном болгарском литературном языке

Кунка Молле (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в болгарской и зарубежной лингвистике

Владимир Периклиев (Болгарская академия наук) – Компонентный анализ терминов родства в болгарском языке

Алла Архангельская (Университет Фр. Палацкого,Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских

 

ПО ПОВОДУ ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Языковедение в России эпохи Екатерины Великой

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

                                                               БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2008 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Zlatka Guentchéva (CNRS, Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques

H r i s t i n a  M a r k o u (Komotini) – Observations on the functioning of the category verbal aspect in phraseological units in Bulgarian and Modern Greek

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Mary Lakova (Bulgarian Academy of Sciences) – Extrasentential semantic roles in contemporary Bulgarian

Kunka Molle (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the specificity of the noun phrase in Bulgarian and foreign linguistics

Vladimir Perikliev (Bulgarian Academy of Sciences )– Componential analysis of kinship terms in Bulgarian

Alla Arhangelskaya (Olomouc University “Fr. Palacki”) – The American political term political correctness in the linguistic consciousness of Russians

 

APROPOS …

Dimitаr Vesselinov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Linguistics in Russia at the time of Catherine the Great

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

           BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2008)