Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

3 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

          Борян Янев (Пловдив) – За образните сравнения, разкриващи психичните свойства на човека (българско-английски паралели)

          Румяна Тодорова (Шумен) – Приятели, приятелство и семейни ценности в рекламата (за сближаването, споделянето и още нещо...)

 

        ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Ирина Георгиева (София) – Темпорални фразеологизми в руския език, съдържащи опозицията всегда – никогда (винаги – никога)

Yana Chankova (Blagoevgrad) –On Scrambling in Old Icelandic

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Иван Куцаров (Пловдив) –Международните конгреси на филолозите слависти (ІV част)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език (Анастасия Петрова (Велико Търново)

Χ. Μάρκου. Γραμματικό σύστημα και οψιακότητα. Η Βουλγαρική γλώσσα σε σύγκριση με τις άλλες σλαβικές και την Ελληνική (Борис Вунчев, София)

Е. П. Иванян, Х. Кудлинская, И. Н. Никитина. Деликатная тема на разных языках. (Илия Солтиров, Пловдив)

Jazykové právo a slovanské jazyky (H. Gladkova, K. Vačkova) (Камелия Колева, Шумен)

Б. Парашкевов. Народни етимологии. Думи и имена с вторична семантична и морфологична мотивация (Стефана Димитрова, София)

A. Danchev. Linguistic Interfaces: A collection of Papers in Historical Linguistics (Александра Багашева, София)

Д. Веселинов. Френската лексика в романа „Тютюн” (Камен Михайлов, София)

P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej. Tom I. А–Й. (Маргарита Младенова, София)

Голо Бордо (Gollobordë), Албания. Из материалов балканской экспедиции РАН и СПбГУ 2008–2010 (под ред. А. Н.Соболева и Ал. А. Новика). (Владимир Жобов, София)

 

ХРОНИКА

 

Екатерина Търпоманова (София), Мая Александрова (София) –

Конференцията Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

Ивона Карачорова (София) – Възстановена награда за постижения в езикознанието на името на академик Владимир Георгиев

                IN MEMORIAM

 

Ирина Червенкова (1931–2014)

 

                 БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2007 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Борян Янев (Пловдив) – Об образных сравнениях, раскрывающих психические свойства человека (болгарско-английские параллели)

Румяна Тодорова (Шумен) – Друзья, дружба и семейные ценности в рекламе (о близости, доверии и кое-чем еще...)

                             ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ирина Георгиева (София) – Темпоральные фразеологизмы в русском языке, содержащие оппозицию всегда – никогда

Yana Chankova (Blagoevgrad) –On scrambling in Old Icelandic

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЬIКОВЕДЕНИЯ

Иван Куцаров (Пловдив) –Международные конгрессы филологов-славистов(ІV часть)

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2007 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

R o r y a n  Y a n e v (Plovdiv) – Figurative comparisons expressing human psychological qualities (Bulgarian-English parallels)

R u m y a n a  T o d o r o v a (Shumen) – Friends, friendship and family values in advertising

                           Discussions, Reviews and Short Notices

I r i n a  G e o r g i e v a (Sofia) – Temporal phraseological units in Russian containing the opposition always-never

Yana Chankova (Blagoevgrad) –On scrambling in Old Icelandic

 

TOWARDS THE HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

 

I v a n  K u t s a r o v (Plovdiv) – International congresses of Slavic studies (Part 4)

 

 IN MEMORIAM

 

            BIBLIOGRAPHY

S o n y a  B o y a d z h i e v a (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2007)

 

3-2015СЪДЪРЖАНИЕ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

        Александра Багашева, Венсан Ренер – Предговор

       

        Ramon Martí Solano (Université de Limoges) and Maria Kolarova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Phraseological loan translations in Bulgarian and in French: A cross-linguistic and cross-cultural study

 

        Irena Dimova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”), Olga Grebeshkova (Université Lumière Lyon 2) and Jim Walker (Université Lumière Lyon 2) –Attitudes towards Anglicization in Bulgaria and France: A comparative study

 

        Alexandra Bagasheva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) and Vincent Rennert (Lyon) – False Anglicisms in French and Bulgarian

 

        Bozhil Hristov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Morphosyntactic Adaptation of Recent English Loanwords in Bulgarian

 

        Vincent Hugou (Université François-Rabelais, Tours) – Morphosyntactic adaptation of English loanwords in present-day French: A study of gender and number

 

       Christo Stamenov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Borrowing word-formation: -ing suffixation and blending in Bulgarian

 

 

 

Отговорни редактори на броя: Александра Багашева и Венсан Ренер

 

 

3 2017            СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

            Irina Stoyanova-Georgieva(Shumen University) – Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor

             Анита Йорданова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Словообразувателният модел с формант -ан

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Нели Тинчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Текстови светове и дискурсни светове: профилиране и особености

 

Мирена Славова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Раковски като индоевропеист

 

ПО ПОВОД НА...

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –По повод на стогодишнината от издаването на Курса по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Сосюр, сосюрианство и сосюрология в българското езикознание

Ценка Досева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Да си спомним за д-р Емилие Блахова

 

                     РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

М.Ненов. Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (Съвременна употреба на скандинавизмите в английския език) (Димитър Веселинов)

П. Осенова. Граматическо моделиране на българския език (с оглед на автоматичната обработка на естествен език) (Юлияна Стоянова)

Кр. Алексова. Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта (Ангел Г. Ангелов)

В. Чергова. Категориална организация на подсистемата на португалския индикатив (Вера Киркова)

М. Виденов. Из моя езиковедски бележник (Стоян Буров)

А. Ефтимова. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата (Елка Добрева)

Б. Парашкевов. От дума на дума... Занимателна лексикология (Мира Ковачева)

Романистика и балканистика. Зборник на трудови во чест на проф. д-р Петар Атанасов по повод 75 години од животот(Василка Алексова)

Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова (Маргарита Младенова)

 

         ГОДИШНИНИ

Биляна Михайлова – Сто и петдесет години от рождението на Холгер Петерсен (1867–1953)

 

ХРОНИКА

Катя Търпоманова – Конференция на Факултета по славянски филологии Надмощие и приспособяване

 

   БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2012 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Irina Stoyanova-Georgieva(Shumen University) – Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor

Анита Йорданова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Словообразовательная модель с формантом -ан в традиционной украинской и болгарской бытовой лексике

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Нели Тинчева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Текстовисветове и дискурсни светове: профилиране и особености

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мирена Славова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –Раковский как индоевропеист

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов(Софийский университет им. св. Климента Охридского) –По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Соссюр, соссюрианство и соссюрологияв българском языковедении

Ценка Досева (Софийский университет им. св. Климента Охридского)– Вспомним Емилие Блахову

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

Биляна Михайлова – Сто пятьдесят лет со дня рождения Холгера Петерсена (1867–1953)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2011 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Irina Stoyanova-Georgieva(Shumen University) – Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor

Anita Yordanova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – The word-formation pattern with the formant -an in the traditional Ukranian and Bulgarian everyday lexicons

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nelly Tincheva(Sofia University St. Kliment Ohridski) – Textual and discourse worlds: profiling and peculiarities

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mirena Slavova (Sofia University St. Kliment Ohridski)– Rakovski as a scholar of Indo-European

 

   APROPOS OF …

Dimitаr Vesselinov (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the occasion of the centenarian anniversary of the publication of Course in General Linguistics by Ferdinand de Saussure (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Sausssure, Saussurianism and Saussuriology in Bulgarian Linguistics

Tsenka Doseva (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Let us remember dr. Emilie Blahova        

                                                                        

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

ANNIVERSARIES

Biliana Mihaylova – 150 years since the birth of Holger Petersen (1867–1953)

 

EVENTS

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistic dissertations for the year 2012

 

 

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 1

 

issue 02             СЪДЪРЖАНИЕ

 

             СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

             Ирена Манкова Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Употреба на звателни форми като обръщение в чешкия и   българския език

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Emilia Dentscheva (St.-Kliment-Ochridski-Universität, Sofia) – Die Konstruktion des sog. Dativus cum infinitivound ihre typologische Beschreibung

             Иван Куцаров (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски) – Теория морфологических оппозиций и ее применение на славянском языковом материале

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Андреана Ефтимова (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Политическата коректност – отговор на табуизацията и детабуизацията на медийната реч

Живко Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Писатели и езикознание (V част)

 

ПО ПОВОД НА ...

Петя Асенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Един недоживян юбилей (в памет на проф. д-р Живко Бояджиев)

Валентин Гешев (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Книга, представителна за съвременната типология

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

У. Дукова.Наименования демонов в болгарском языке(Светлана Толстая)

P. Krejčí.Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (Od 9. do počátku 19. století) (Мартин Стефанов)

Д. Константинова. Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи) (Величко Панайотов)

М. Джонова. Граматика на учтивостта (Руселина Ницолова)

P. Vicheva. Collocations in Maritime English as Knowledge Items (Мария Попова)

D. Yankova. Legal Englishes: The Discourse of Statutory Texts (Бистра Алексиева)

Ив. Куцаров. Световните форуми на славянската филология (Диана Иванова, Вера Маровска)

E. Krejčová. Příručka pro výuku bulharské stylistiky(Б о р и с л а в Б о р и с о в)

 

ХРОНИКА

Марина Джонова – Юбилейна конференция в чест на проф. Р. Ницолова

Татяна Лекова – Международен симпозиум по етимология По следите на етимологичната мисъл (Краков, 25–27 май 2016 г.)

 

      IN MEMORIAM

Александър Владимирович Бондарко (1930–2016)

Ангелина Минчева (1933–2016)

 

      БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова– Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) 1980–2005 г. (II част)

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ирена Манкова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Употребление звательных форм как обращение в чешском и болгарском языках

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Emilia Dentscheva (St.-Kliment-Ochridski-Universität, Sofia) – Die Konstruktion des sog. Dativus cum infinitivo und ihre typologische Beschreibung

Иван Куцаров (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского) – Теория морфологических оппозиций и ее применение на славянском языковом материале

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Андреана Ефтимова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Политическая корректность – ответ на табуизацию и детабуизацию медиадискурса

Живко Бояджиев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Писатели и языковедение (V часть)

 

ПО ПОВОДУ ...

Петя Асенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Несостоявшийся юбилей (памяти проф. д-ра Живко Бояджиева)

Валентин Гешев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Книга, представительная для современной типологии

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

IN MEMORIAM

Александр Владимирович Бондарко (1930–2016)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Емилия Башева, Лилия Бурова – Библиография контрастивных лингвистических исследований пары языков немецкий – болгарский (современные языки) 1980–2005 г. (IІ часть)

 


 

CONTENTS

 

CONTRASATIVE STUDIES

Irena Mankova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – The use of vocatives as terms of address in Czech and Bulgarian

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Emilia Dentscheva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Die Konstruktion des sog. Dativus cum infinitive und ihre typologische Beschreibung

Ivan Kucarov (Plovdiv University "Paisii Hilendarski") – Theory of morphological oppositions and its application to data from Slavic languages

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Andreana Eftimova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Political correctness – a response to tabooing and detabooing in media language

Živko Boyadžiev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Writers and linguistics (part V)

 

APROPOS OF ...

Petya Assenova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – A lost anniversary (in memory of Prof. Živko Boyadžiev, Ph.D.)

Valentin Gešev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – A book, representative of contemporary typology

 

                  REVIEWS AND ANNOTATIONS

U. Dukova. The names of demons in Bulgarian (Svetlana Tolstaya)

P. Krejčí.Přehled vývoje jichoslovanských spisovných jaziků (Od 9. do počátku 19. století) (Martin Stefanov)

D. Konstantinova. Cases in Slovak (in view of their teaching to Bulgarians) (Veličko Panayotov)

M. Džonova. A Grammar of Politenss (Russelina Nicolova)

P. Vicheva. Collocations in Maritime English as Knowledge Items (Mariya Popova)

D. Yankova. Legal Englishes: The Discourse of Statutory Texts(Bistra Alexieva)

Iv. Kucarov. Forums of Slavic Philology across the World (Diana Ivanova, Vera Marovska)

E. Krejčová. Příručka pro výuku bulharské stylistiky(Borislav Borisov)

 

IN MEMORIAM

VARIA

BIBLIOGRAPHY

Emilia Bascheva, Lilia Burova – Bibliography of contrastive modern German – modern Bulgarian linguistic research. 1980–2005 г. (Part IІ).

 

contrastive 4 2014СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

            Мария Зозикова (Пловдив) – О природе и функциях отглагольных образований на -м(ый) и -м в русском и болгарском языках

 

            Айля Илиязова (Шумен) – Съпоставително изследване на ценностни ориентации, отразени в немската и българската фразеология

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Татьяна Монахова (Киев) – Языковой модернизм и народничество: синхрония

 

   ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Гротеската в когнитивно-прагматичен ракурс. Философско-естетически и лингво-прагматични ресурси на гротеската (върху материал от творчеството на В. Гомбрович)

Татьяна Кравец (Киев) – Специфика суффиксальных дериватов-феминативов в текстах современных украинских масс-медиа: гендерные константы и трансформации

Блажо Блажев (София) – Българско издание на петтомния Курс по обща морфология на И. А. Мелчук

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Цв. Аврамова. Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и в съвременния български език (Мария Попова, София)

Проблеми на неологията в славянските езици. (съст. и науч. ред. Д. Благоева, С. Колковска, М. Лишкова) (Маргарита Младенова, София)

O. Mladenova. Definiteness in Bulgarian. Modelling the Processes of Language Change (Иван Илиев, Пловдив)

А. Pásztory. Brevis Grammatica Bulgarica (Руселина Ницолова, София)

М.Попова. Теория на терминологията (Боян Алексиев, София)

Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre (Hrsg.: H.    Bergerová, M. Schmidt, G.Schuppener) (Пламен Цветков, София)

Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език(съст.: Св. Коева, И. Кръпова) (Петя Осенова, София)

М. Виденов. Езиковедски щрихи и етюди (Ангел Ангелов, София)

М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти (Андреана Ефтимова, София)

Д. Карагьозов, А. Белогай, А. Генов. Извличане на семантична информация в системата за управление на съдържание АТЛАС (Александра Багашева, София)

Jsme v češtinĕ doma? (еd. М. Pravdová) (Радост Железарова, София)

 

 

ГОДИШНИНИ

Елена Тодорова (София) – 100 години от рождението на Радослав Мутафчиев (1914–2014)

 

               БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2008 г.

Съдържание на годишнина ХХХІХ (2014) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова, София)

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Мария Зозикова (Пловдив) – О природе и функциях отглагольных образований на -м(ый) и в русском и болгарском языках

Айля Илиязова (Шумен) – Сопоставительное исследование ценностных ориентаций, отраженных в немецкой и болгарской фразеологии

 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Татьяна Монахова (Киев) – Языковой модернизм и народничество: синхрония

 

          ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматические импликации пародии

(на польском языковом материале)

Татьяна Кравец (Киев) – Специфика суффиксальных дериватов-феминативов в текстах современных украинских масс-медиа: гендерные константы и трансформации

Блажо Блажев (София) – Болгарское издание на пятитомного Курса общей морфологии И. А. Мельчука

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЫ

Елена Тодорова (София) – 100 лет со дня рождения Радослава Мутафчиева (1914–2014)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2008 г.

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХІХ (2014) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова, София)

 

 


 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Maria Zozikova (Plovdiv) – On the nature and functions of deverbal formations ending in -mâj in Russian and Bulgarian

Aylya Ilyazova (Shumen) – Comparative study of value systems reflected in German and Bulgarian phraseology

 

  PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Tatyana Monahova (Kiev) – Linguistic modernism and folkness

                            

                           Discussions, Reviews and Short Notices

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – Pragmatic implications of parody (on the)

Tatyana Kravets (Kiev) – The specifics of feminine suffixal derivatives in contemporary Ukrainian mass media texts: gender constants and transformations

Blazho Blazhev (Sofia) – Bulgarian edition of the five-volume Course in General Morphology by I. A. Melchuk

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

Elena Todorova (Sofia) – One hundred years from the birth of Radoslav Mutafchiev (1914–2014)

 

                 BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva(Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2008)

Contents of the 2014 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХХХІХ) (compiled by Ina Mihaylova, Sofia)