Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

sapost 4 2015            СЪДЪРЖАНИЕ

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

           Боряна Емилиянова (Университет „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново) – Соматизмите със значение ‘теме’ в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната географска терминология

           Юлия Мазуркевич-Сулковска (Лодзинский университет, Польша) – О способах выражения инхоативности в славянских языках (на примере болгарского, польского и белорусского языков)

  

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Мирена Пацева (Университет „Аристотел” в Солун / Софийски университет „Св.Климент Охридски” )Менталното звучене на речта или теорията спхота

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Татяна Лекова (Университет „Ориентале” в Неапол) – За произхода и семантиката на глагола патити в българския език

Владислав Маринов (Университет „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново) – За палатализацията и палатализирането на консонантите в румънския език

 

 

ПО ПОВОД НА...

Даниела Кох (София) – Осемдесетгодишнината на Иван Кънчев

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

П. Лянгузов. Темпоралното значение предходност и неговото

изразяване в българския, полския и горнолужишкия език (Вера Маровска, Пловдив; Иван Куцаров, Пловдив)

В. Петров. Събирателните имена в БЕ (в съпоставка с други балкански езици) (Анастасия Петрова, Велико Търново)

The Serbian language as viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology (eds. L. Popović, M. Nomachi) (Мартин Стефанов, София)

S. Neri & R . Schuhmann (eds.). Studies on the Collective and Feminine in Indo-European from a Diachronic and Typological Perspective (Иван П. Петров (София)

Jazykové právo a slovanské jazyky(eds. H. Glаdkova, K. Vaсhkova) (Надка Николова (Шумен)

Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday (еd. by D.Yankova) (Р а д о с т   Ж е л е з а р о в а (София)

E. Kupcevičová V. Vilímek. Современный русский речевой этикет для чехов. Současná ruská řečová etiketa pro čechy (Даниела Константинова, Велико Търново)

И. Гаравалова. Членуването на съществителните имена в българските говори (Красимира Алексова, София)

E. Krejčová. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce (С т и л и я н  С т о й ч е в, София)

E. Krejčová. Česko-bulharský právnický slovník. (Д и а н а  К. И в а н о в а, София)

 

ХРОНИКА

Максим Макарцев (Москва) – Конференция „Балкански четения 13. Балканският тезаурус: Началото” (Москва, 7–9 април 2015 г.)

Иво Панчев (София) – Научна конференция по повод юбилея на Ст. Димитрова

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2010 г.

Съдържание на годишнина XL (2015) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова, София)

 

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Боряна Емилиянова (Великотырновский университет им. святых Кирилла и Мефодия) – Соматизмы со значением ‘темя’ в болгарском и румынском языках: метафорические значения в области народной географической терминологии

Юлия Мазуркевич-Сулковска (Лодзинский университет, Польша) – О способах выражения инхоативности в славянских языках (на примере болгарского, польского и белорусского языков)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Мирена Пацева(Университет им. Аристотеля в Салониках / София)Ментальное звучание речи,или теория спхоты

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Татяна Лекова (Университет „Ориентале” в Неаполе) – О происхождении и семантике глагола патити в болгарском языке

Владислав Маринов (Великотырновский университет им. святых Кирилла и Мефодия) – О палатальных и палатализованнных консонантах в румынском языке

 

ПО ПОВОДУ...

Даниела Кох (Университет национального и мирового хозяйства, София) – Восьмидесятилетие Ивана Кынчева

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации за 2010 г.

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХL (2015) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова, София)

 

 

 


 

CONTENTS

 

 

CONTRASTIVE STUDIES

Boryana Emiliyanova (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo) – Body-part terms for the top of the head in Bulgarian and Romanian and their metaphorical extensions in geographical lexis

Yulia Mazurkevich-Sulkovska (University of Lodz, Poland) – On means of expressing inchoativity in Slavic languages (on Bulgarian, Polish and Belarusian data)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Mirena Paceva (Aristotle University of Thessaloniki) – Tne mental sounds of speech or the theory of sphota

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Tatyana Lekova (University of Naples “L`Orientele”) – On the origin and semantics of the verb патити in the Bulgarian language

Vladislav Marinov (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo) – On palatalization and the paalatalization of consonants in Romanian

   APROPOS OF …

Daniela Koh (University of National and World Economy, Sofia) – Ivan Kanchev – an octogenarian

CHRONICLE

Maxim Makartsev(Moscow) – Conference Balkan readings 13. The Balkan thesaurus: the Beginning (Moscow, 7 – 9 April 2015)

Ivo Panchev (Sofia) – Conference dedicated to Stefana Dimitrova

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2010)

Contents of the 2015 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХL) (compiled by Ina Mihaylova, Sofia)

 

           Сsapost 4ЪДЪРЖАНИЕ

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

            Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Семантика именных групп при глаголах торговых операций в болгарском, чешском и русском языках

            Ганна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Особенности номинации лекарственного растения полынь горькая (artemisia absinthium l.) (на материале русского и болгарского языков)

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

              Valentin Geshev (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – On the syntagmatic typology of Modern Bulgarian

 

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – 200 години от зараждането на сравнително-историческото езикознание и от формирането на лингвистиката като съвременна наука

ПО ПОВОД НА...

Румяна Златанова (Хайделбергски университет) – Макс Манголд и България

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

M. Kolarova. Verb-centred Compound Nouns in English and Bulgarian (Л и л я н а Г р о з д а н о в а )

E. Dentschewa. Morphologische Sonderklassen im Verbalsystem des Gegenwartsdeutschen und ihr sprachhistorischer Hintergrund. Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifikation der verbalen Flexionstypen (Лилия Бурова)

М. Йорданова. Лингводидактическо моделиране на турската падежна система за българи (Юлия Кирилова)

Cr. Moroianu. Lexicul moştenit – sursă de îmbogăţire internă şi mixtă a vocabularului românesc (Димитър Веселинов)

Т. Дункова, Б. Васич. Учебник по сръбски и хърватски език (Ниво С1/С2).Част първа (Росица Стефчева)

И. А. Седакова. Самоучитель болгарского языка с лингвокультурными комментариями (Недка Гарибова)

 

ГОДИШНИНИ

Велин Петров – 130 години от рождението на Афанасий Селишчев

Цветанка  Аврамова – Маргарита Младенова на 60 години

Библиография на трудовете на Маргарита Младенова (съст. Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

Мая Радичева – Валентин Гешев на 60 години

Библиография на трудовете на Валентин Гешев (съст. М а я Р а д и ч е в а)

 

ХРОНИКА

Татяна Лекова – Шеста международна конференция по Славянско езикознание на италианските слависти 22–24 септември 2016 г., Прочида

Вася Велинова – 23 международен конгрес по византийски изследвания, Белград 22–27 август 2016 г.

Павлина Мартинова, Мартин Стефанов – Тринадесети международни славистични четения Мултикултурализъм и многоезичие

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Съдържание на годишнина XLI (2016) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова)

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маргарита Младенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Семантика именных групп при глаголах торговых операций в болгарском, чешском и русском языках

Ганна Ангелова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Особенности номинации лекарственного растения полынь горькая (artemisia absinthium l.) (на материале русского и болгарского языков)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Valentin Geshev (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the syntagmatic typology of Modern Bulgarian

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Борислав Попов (Юго-западный университет им. Неофита Рильского) – 200 лет со времени становления сравнительно-исторического языкознания и формирования лингвистики как современной науки

 

ПО ПОВОДУ...

Румяна Златанова (Гейдельбергский университет) – Макс Мангольд и Болгария

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЫ

Велин Петров – 130 лет со дня рождения Афанасия Селищева

Ц в е т а н к а А в р а м о в а – Маргарите Младеновой 60 лет

Библиография трудов Маргариты Младеновой (сост. Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

М а я Р а д и ч е в а – Валентину Гешеву 60 лет

Библиография трудов Валентина Гешева (сост. М а я Р а д и ч е в а)

 

ХРОНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХLІ (2016) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Margarita Mladenova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – The semantics of nominal groups with verbs of commercial transactions in Bulgarian, Czech, and Russian

Ganna Angelova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Specific features of the naming of the medicinal herb wormwood (artemisia absinthium l.) (on data from Russian and Bulgarian)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Valentin Geshev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the syntagmatic typology of ModernBulgarian

 

HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Borislav Popov (South-West University “Neofit Rilski”) – 200 years since the birth of comparative-historical linguistics and the formation of linguistics as a modern science

 

   APROPOS OF …

Rumyana Zlatanova (Heidelberg University) MaxMangold and Bulgaria

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

Velin Petrov130 years since the birth of Afanasiy Seličšev

Tsvetanka Avramova Margarita Mladenova sexagenarian

Bibliography of the works of Margarita Mladenova (compiled by Tsvetanka Avramova)

Maya Radicheva – Valentin Geshev – sexagenarian

Bibliography of the works of Valentin Geshev (compiled by Maya Radicheva)

 

EVENTS

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2016 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХLІ) (compiled by Ina Mihaylova)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Малгожата  Корытковска (Институт славистики Польской академии наук)– O проявлениях семантико-синтаксических характеристик глаголов классов verba cogitandi и verba sentiendi (на примере болгарского, польского и русского языков)

Angelina Aleksandrova,Vassil Mostrov (Université Paris Descartes,  Université de Valenciennes) – Homme(s), personne(s), gens and their Bulgarian equivalents : lexicographical data and linguistic analysis

Лора  Микова (Институт за български език, БАН) – Езиковата картина на любовта в старобългарския и в чешкия език

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Иван Касабов (Нов български университет) – Сто години след Курса на Фердинанд дьо Сосюр

Кунка Молле (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание. Част III. Опозициите specific ~ nonspecific и специфичност ~ неспецифичност в съпоставителен план

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Славка  Петрова (Национална спортна академия “Васил Левски“) – Декодиране на метафоричния журналистически изказ

 

ПО ПОВОД НА...

Димитър  Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Структурализмът и структуралната парадигма в българското терминологично пространство

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

R. Nicolova. Bulgarian Grammar (Цветомира Венкова)

М. Попова. Приложно терминознание (Сия Колковска)

М. Йорданова. Морфосинтактични аспекти на категорията посесивност в съвременния турски език (Юлия Кирилова)

В. Попова. Ранна онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч (Юлияна Стоянова)

Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21–23 април 2016 г. Том I. Лингвистика (Ирена Манкова)

El. Krejčová, P. Krejčí. Quo vadis, philologia? (Радост  Железарова)

За словото – нови търсения и подходи. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка (Пенка Пехливанова)

 Л. Антонова-Василева, Л. Василева, М. Витанова, Ел. Вълчева, Сл. Керемидчиева, Т. Костова, Ив. Кочев, Ел. Кяева, К. Смедовска, М. Тетовска-Троева, П. Урумова. Български диалектен атлас. Обобщаващ том. ІV. Морфология (Валентин Гешев)

 

ХРОНИКА

Мая Александрова –  Лингвистичните четения Език и езикознание. По случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов

Д и а н а  К. И в а н о в а  – Специалността българска филология в Университета „Коменски” в Братислава чества 90 годишен юбилей

Владислав  Маринов  –  XI Международна научна конференция Проблеми на устната комуникация

 

INMEMORIAM

Андрей Анатолиевич Зализняк (1935–2017)

Виолета Косеска-Тошева (1940–2017)

Боян Алексиев (1949–2017)

 

 


СОДЕРЖАНИЕ

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Малгожата Корытковска (Институт славистики Польской академии наук) – O проявлениях семантико-синтаксических характеристик глаголов классов verba cogitandi и verba sentiendi (на примере болгарского, польского и русского языков)

Angelina Aleksandrova,Vassil Mostrov Mostrov (Université Paris Descartes,  Université de Valenciennes) – Homme(s), personne(s), gens and their Bulgarian equivalents : lexicographical data and linguistic analysis

Лора Микова (Институт болгарского языка, БАН) – Языковая картина любви в старославянском и чешском языках

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Иван Касабов(Новый болгарский университет) –  Сто лет спустя после выхода в свет Курса Фердинанда де Соссюра

Кунка Молле(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О специфике именной фразы в българском и зарубежном языкознании. Часть III. Оппозиции specific ~ nonspecific и специфичность ~ неспецифичность в сопоставительном плане

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Славка Петрова(Национальная спортивная академия) – Декодирование метафорического высказывания в медиатексте

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) Структурализм и структуральная парадигма в болгарском терминологическом  пространстве

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

IN MEMORIAM

 


CONTENTS

 

CONTRASTIVESTUDIES

Malgojata Koritkovska (Polish Academy of Sciences)– On the menifestation of semantico-syntactic features of verba cogitandi and verba sentiendi in Bulgarian, Polish and Russian

Angelina Aleksandrova,Vassil Mostrov – Homme(s), personne(s), gens and their Bulgarian equivalents: lexicographical data and linguistic analysis

Lora Mikova (Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences) – The linguistic picture of love in Old Bulgarian and Czech

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Ivan Kasabov (New Bulgarian University) – One hundred years after Ferdinand de Saussure’s Course

Kunka Molle(Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the specificty of the noun phrase in Bulgarian and foreign linguistics III. The oppositions specific ~ nonspecific and specificity ~ nonspecificity in a contrastive aspect

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Slavka Petrova (National Sports Academy) – Decoding the metaphoric in journalese

 

APROPOS OF …

Dimitar Vesselinov(Sofia University St. Kliment Ohridski) – Structuralism and the structural paradigm in the terminological space of Bulgarian

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

EVENTS

IN MEMORIAM

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics 

 

  ISSN – 0204 – 8701                                                                                         en png

 

Списанието се отразява от Ulrich’s Serials Analysis System и ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitano e della Ricerca // National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes).

 

ОСНОВАТЕЛ НА СПИСАНИЕТО: Светомир ИВАНЧЕВ            

 

old books10 РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Петя АСЕНОВА (главен редактор), Александра БАГАШЕВА (отг. секретар), Димитър ВЕСЕЛИНОВ, Енчо ГЕРГАНОВ, Радост ЖЕЛЕЗАРОВА (отг. секретар), Иван КЪНЧЕВ, Маргарита МЛАДЕНОВА,  Силвия ПЕТКОВА, Христо СТАМЕНОВ, Йовка ТИШЕВА

 

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Хилмар ВАЛТЕР (Лайпциг), Златка ГЕНЧЕВА (Париж), Стивън ДИКИ (Канзас), Олга МЛАДЕНОВА (Калгари), Предраг ПИПЕР (Белград), Алешандре ВЕЙГА РОДРИГЕС (Сантяго де Компостела), Ърнест А. СКАТЪН (Олбани, Ню Йорк), Людмила УХЛИРЖОВА (Прага), Яцек ФИШАК (Познан), Жак ФЬОЙЕ (Париж), Катрин В. ЧВАНИ (Кембридж, Масачусетс)

 

FOUNDER OF THE JOURNAL: Svetomir IVANČEV

 

EDITORIAL BOARD

Petya ASSENOVA (editor-in-chief), Aleksandra BAGASHEVA (managing editor), Enčo GERGANOV, Julija KIRILOVA, Ivan KANCHEV, Margarita MLADENOVA, Boris PARASCHKEWOW, Silvia PETKOVA, Christo STAMENOV, Yovka TISHEVA, Dimitar VESSELINOV, Radost ŽELEZAROVA (managing editor)

 

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Catherine V. CHVANY (Cambridge, Mass.), Stephen DICKEY (Kansas), Jack FEUILLET (Paris), Jacek FISIAK (Poznań), Zlatka GUENTCHÉVA (Paris), Olga MLADENOVA (Calgary), Predrag PIPER (Belgrad), Alexandre VЕIGA RODRIGUEZ (Santiago de Compostela), Ernest A. SCATTON (Albany, New York), Ludmila UHLÍŘOVÁ (Prague), Hilmar WALTER (Leipzig)


Редактор-уредник: Ина Михайлова


e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/272

 

Списание Съпоставително езикознание през 2016 год. / The Journal Contrastive Linguistics (2016)

 
За списанието

 

Изисквания за оформяне на ръкописите / Guidelines for contributors

Как се приемат ръкописи за публикуване в сп. Съпоставително езикознание / Peer reviewing at Contrastive Linguistics

 

Дигитализирането на списанието се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към МОН и по проект на НИД.

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVIII, 2023, кн. 1-2

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVII, 2022, кн. 4 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVII, 2022, кн. 2-3

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVII, 2022, кн. 1

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVI, 2021, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLVI, 2021, кн. 2-3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLVI, 2021, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІII, 2013, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІII, 2013, кн. 2-3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІII, 2013, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІ, 2011, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІ, 2011, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІ, 2011, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXV, 2010, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXV, 2010, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXV, 2010, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн. 1

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн.3

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Златка Генчева – Сто години от рождението на Светомир Иванчев

Янко Бъчваров – Уроците на професор Светомир Иванчев

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Йорданка Трифонова (СУ„Св. Климент Охридски”) – Пресечни точки между българската и чешката  синхронна лексикология през втората половина на хх век

Уте Дукова (Германия)  – Етнолингвистичен поглед към едно семантично поле: - ие. *(s)ken- ‘появявам се в голямо количество, започвам’(и за малките на животни и деца)

Росица Стефчева (СУ„Св. Климент Охридски”) – Така да се каже  или както се казва и проблемът за избора на езиковите ресурси. (Върху материал от българския и сръбския език) 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (СУ„Св. Климент Охридски”) – Аспектуалните характеристики на залога в индоевропейското семейство. Кратка панорама. Праиндоевропейски и анатолийски езици. (Част II)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова (СУ„Св. Климент Охридски”) – Залогови значения в ранните детски изказвания и абстрактното понятие ‘субект’ на изречението   

Дафина Генова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Лъжа, измама, подвеждане и още

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (Стилиян Стойчев)

Ив. П. Петров. Праславянските nt-основи: предистория и наследство (Маргарита   Младенова)

Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar (Владимир Филипов)

Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen) (Биргит Игла)

Томова, К., Е. Петрова, М. Симеонова. Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази. // Tomova, K., E. Petrova, M. Simeonova. Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů (Радост Железарова)

 

Нашите автори в броя

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Златка Генчева (CNRS, Париж) – Сто лет со дня рождения Светомира Иванчева

Янко Бычваров – Уроки професора Светомира Иванчева

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Йорданка Трифонова (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – Точки пересечения болгарской и чешской синхронной лексикологии во второй половине ХХ века

Уте Дукова(Германия) – Этнолингвистический взгляд на одно из семантических полей

Росица Стефчева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Така да се каже или както се казва и проблема выбора языковых ресурсов (на материале болгарского и сербского языков)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Аспектологические характеристики залога в индоевропейской семье. Краткая панорама. Праиндоевропейские и анатолийские языки. (Часть II)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Значения залога в высказываниях детей раннего младшего возраста и абстрактное понятие ‘субъекта’ предложения

Дафина Генова (Великотырновский университет им. св. Кирилла и Мефодия) – Ложь, обман, введение в заблуждение и др.

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (Стилиян Стойчев)

Ив. П. Петров. Праславянские nt-основы: предыстория и наследие (Маргарита Младенова)

Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar (Владимир Филипов)

Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen) (Биргит Игла)

Томова, К., Е. Петрова, М. Симеонова.  Чешско-болгарский словарь междуметий и междуметийных выразов. // Tomova, K. E. Petrova, M. Simeonova. Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů (Радост Железарова)

 

Наши авторы в номере

 

 


 

CONTENTS

 

Zlatka Guencheva (CNRS, Paris) – One hundred years since the birth of Svetomir Ivanchev

Yanko Bachvarov – The lessons of Prof. Svetomir Ivanchev

 

CONTRASTIVE STUDIES

Yordanka Trifonova (St Kliment Ochridski University) – Cross-pollinations between Bulgarian and Czech synchronic lexicology research and practice in the second half of the 20th century

Ute Dukova (Germany) –  An ethnolinguistic view on a semantic field: ie. *(s)ken- ‘appear in large quantities; begin’(and on animals’ offspring and on children)

Rositsa Stefcheva (St Kliment Ochridski University) – Така да се каже  (so to speak) or както се казва (as it is said) and the problem of choosing linguistic resources. (On Bulgarian and Serbian language data)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev(St Kliment Ochridski University)  – The aspectual characteristics of voice in the Indo-European family. A short overview. Proto-Indo-European and Anatolian languages. (Part II)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Yuliyana Stoyanova (St Kliment Ochridski University) – Reflexive, passive, and impersonal forms in young children’s utterances, and the Abstract notion of syntactic subject

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University) – Lying, deception, misleading and more

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci (Stylian Stoychev)

Iv. P. Petrov. Proto-Slavic nt-stems: pre-history and legacy (Margarita Mladenova)

Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar (Vladimir Filipov)

Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen) (Birgit Igla)

Tomova, K., E. Petrova, M. Simeonova. Czech-Bulgarian Dictionary of Interjections.// Tomova, K. E. Petrova, M. Simeonova. Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů   (Radost  Zhelezarova)

 

Contributors to the volume