Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Biliana Mihaylova (Sofia) – Les mots exprimant la notion de chagrin en bulgare,

en français et en roumain

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Иван Касабов (София) Семантична характеристика на думата като основна единица на езиковата знакова система

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

Христо Грънчаров (Пловдив) – Българският превод на поемата „Hávamál” – „Тъй речени са на Високия Словата”

Mariya Anastasova (Blagoevgrad) – Translation of Catholic lexis from English into Bulgarian in the context of a novel by Oscar Wilde

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Nelly Tincheva (Sofia) – Before I start speaking, I would like to say something: Malapropisms

NellyYakimova(Sofia) – Сompliment responses in Bulgarian

 

ПО ПОВОД НА...

Стефана Димитрова (София) – Проф. д-р Жана Молхова в моите спомени

Христо Стаменов (София), Александра Багашева (София) – По повод на един юбилей

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

Б. Алексиева. Теория и практика на устния превод (Помагало за магистърската степен Конферентен превод с текстове за упражнения по консекутивен превод) (Владимир Филипов, София)

L. Grozdanova, Al. Bagasheva. Analysing English Grammar (Мира Ковачева, София)

R Ishpekova. Policing the naughty newbiеs. Conceptual metaphors and discourse strategies in the Financial Times’ coverage of corruption- and organized crime-related events in Bulgaria (Лиляна Грозданова, София)

 

 

ГОДИШНИНИ

Юлияна Стоянова (София) – Максим Стаменов на 60 години

Библиография на трудовете на Максим Стаменов (съст. И н а   М и х а й л о в а, София)

 

ХРОНИКА

 

Диана Иванова (Пловдив), Надка Николова (Шумен) – Заседание на Комисията за славянски книжовни езици при Международния комитет на славистите

Екатерина Търпоманова (София) – Представяне на мрежата META-NET и проекта CESAR в София

 

IN MEMORIAM

 

Дора Мирчева (1920–2012)

Тодор Ат. Тодоров (1934–2012)

Йордан Еленски (1924–2012)

Валентина Еленска (1932–2012)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2003 г.

Съдържание на годишнина ХХХVІІ (2012) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а М и х а й л о в а, София)

 

 


 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Biliana Mihaylova (Sofia) – Les mots exprimant la notion de chagrin en bulgare, en français et en roumain

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ЯЗыКОЗНАНИЯ

 

Иван Касабов (София) Семантическая характеристика слова как основная единица языковой знаковой системы

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

 

Христо Грынчаров (Пловдив) – Болгарский перевод поэмы „Hávamál” – „Речи Высокого”

Mariya Anastasova (Blagoevgrad) – Translation of Catholic lexis from English into Bulgarian in the context of a novel by Oscar Wilde

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Nelly Tincheva (Sofia) – Before I start speaking, I would like to say something: Malapropisms

NellyYakimova(Sofia) – Сompliment responses in Bulgarian

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Стефана Димитрова (София) – Проф. д-р Жана Молхова в моих воспоминаниях

Христо Стаменов (София), Александра Багашева (София) – По поводу oдного юбилея

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

 

Юлияна Стоянова (София) – Максиму Стаменову 60 лет

Библиография трудов Максима Стаменова (сост. Ина Михайлова, София)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2003)

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХVІІ (2012) год выхода в свет (сост. И н а М и х а й л о в а, София)

 

 


 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Biliana Mihaylova (Sofia) – Les mots exprimant la notion de chagrin en bulgare, en français et en roumain

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Ivan Kasabov (Sofia) Semantic Characterization of the word as a basic unit of the linguistic system

TRANSLATION THEORY AND PRACTICE

Hristo Grancharov (Plovdiv) – The Bulgarian translation of the poem „Hávamál” – “That Spake the High One”

Mariya Anastasova (Blagoevgrad) – Translation of Catholic lexis from English into Bulgarian in the context of a novel by Oscar Wilde

 

DISCUSSIONS, NOTES, REVIEW ARTICLES

 

Nelly Tincheva (Sofia) – Before I start speaking, I would like to say something: Malapropisms

Nelly Yakimova(Sofia)Сompliment responses in Bulgarian

 

APROPOS OF …

 

StefanaDimitrova(Sofia) – Prof. Zhana Molhova in my memories

ChristoStamenov (Sofia), Alexandra Bagasheva (Sofia) – On the occasion of a jubilee

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

 

Yuliana Stoyanova (Sofia) – Maxim Stamenov – a sexagenarian

Bibliography of Maxim Stamenov’s Works (comp. by Ina Mihaylova, Sofia)

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

Sonya Boyadzhieva(Sofia) – Bulgarian Dissertations in Linguistics (2003)

Contrastive Linguistics’s Annual Contents – vol. XXXVІІ (2012) (comp. by Ina Mihaylova,Sofia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contra4СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

         Маргарита Младенова (София) – Граматикализирани употреби на глаголите от семантичното поле на притежанието в славянските езици

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Andrzej Bogusławski (Warszawa) – A definition of say that

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Мария Попова(София) Съпоставителният подход в терминознанието

Ивайло Буров (София) – За прозодификацията на афиксите и клитиките. Част I

Маркс Попов (София) – Въпроси от теорията на терминологичните системи

 

                                                                            ПО ПОВОД НА ...

 

Андрей Стоевски (София) – По повод 90-годишнината на Димитър Спасов (1923–1983)

Христо Стаменов (София) – Писма от Димитър Спасов

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

A. Bogusławski.Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej (Диляна Денчева, София – Лодз)

Balkanismen heute – Balkanisms Today – Балканизмы сегодня (Th. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller (Hg.) (Дарина Младенова, София)

Е. Петкова. Взаимоотношение между терминологична и общоупотребима лексика (в посока към терминологизация)(Мария  Попова, София)

Л. Димитрова-Тодорова. Собствените имена в България – изследвания, анализ, проблеми (Емилия Пернишка, София)

М. Попова и кол. Терминологичен речник по хуманитарни науки (Татяна Илиева, София)

М. Михайлова-Мръвкарова. Кримскотатарско-български речник (балчишки говор) (Мануела Даскалова, София)

Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова (Найда Иванова, София)

Slovenski lingvistični atlas. Človek (telo, bolezni, družina) 1. 1. Atlas; 1. 2. Komentari. (Лучия Антонова-Василева, София)

 

ГОДИШНИНИ

 

 

Лилия Илиева (Благоевград) – Славчо Петков на 80 години

Библиография на трудовете на Славчо Петков (съст. Лилия Илиева, Благоевград)

 

                                                                                  ХРОНИКА

 

Владимир Иванов(София) – Четири лингвистични форума в Словакия

 

 

IN MEMORIAM

 

Лили Лашкова (1943–2013)

Кирил Костов (1921–2013)

Зое Хауптова (1929–2012)

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Съдържание на годишнина ХХХVІІІ (2013) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а  М и х а й л о в а, София)

 

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬIЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Маргарита Младенова (София) – Грамматикализованные употребления глаголов семантического поля посессивности в славянских языках

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬI ЯЗЬIКОЗНАНИЯ

 

Andrzej Bogusławski (Warszawa) – A definition of say that

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬI И НАУЧНЬIЕ СООБЩЕНИЯ

 

 

Мария Попова(София) – Сопоставительный подход в терминоведении

Ивайло Буров (София) – О просодификации аффиксов и клитик. Часть I

Маркс Попов (София) – Вопросы теории терминологических систем

 

                                                                         ПО ПОВОДУ ...

 

Андрей Стоевски (София) – По поводу 90-ой годовщины со дня рождения Димитра Спасова (1923–1983)

Христо Стаменов (София) – Письма Димитра Спасова

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

 

ЮБИЛЕИ

 

Лилия Илиева (Благоевград) – Славчо Петкову 80 лет

Библиография трудов Славчо Петкова (сост. Лилия Илиева, Благоевград)

 

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХVІІІ (2013) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова, София)

 

 


 

 

CONTENTS

 

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Margarita  Mladenova (Sofia) – Grammaticalized uses of verbs of possession in the Slavic languages

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

Andrzej Bogusławski (Warszawa) – A definition of say that

 

 

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Maria Popova(Sofia) Contrastive approach in the study of terminology

Ivailo Burov (Sofia) – On prosodification of affixes and clitics (Part I)

Marks Popov (Sofia) – Problems of the theory of terminological systems

 

APROPOS OF

 

Andrei Stoevsky (Sofia) – Dimiter Spasov (1923–1983)

On the occasion of his 90th anniversary

Christo Stamenov(Sofia) – Letters from Dimiter Spasov

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

ANNIVERSARIES

 

 

Lilia Ilieva (Blagoevgrad) – Slavcho Petkov octogenarian

 

Bibliography of the works of Slavcho Petkov (compiled by L i l i a  I l i e v a, Blagoevgrad)

 

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

 

Contrastive Linguistics’s Annual Contents – vol. XXXVІІІ (2013) (comp. by Ina Mihaylova,Sofia)

 

 

 

 

 

           Сsapost 4ЪДЪРЖАНИЕ

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

            Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Семантика именных групп при глаголах торговых операций в болгарском, чешском и русском языках

            Ганна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – Особенности номинации лекарственного растения полынь горькая (artemisia absinthium l.) (на материале русского и болгарского языков)

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

              Valentin Geshev (Софийски университет „Св. Климент Охридски) – On the syntagmatic typology of Modern Bulgarian

 

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Борислав Попов (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – 200 години от зараждането на сравнително-историческото езикознание и от формирането на лингвистиката като съвременна наука

ПО ПОВОД НА...

Румяна Златанова (Хайделбергски университет) – Макс Манголд и България

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

M. Kolarova. Verb-centred Compound Nouns in English and Bulgarian (Л и л я н а Г р о з д а н о в а )

E. Dentschewa. Morphologische Sonderklassen im Verbalsystem des Gegenwartsdeutschen und ihr sprachhistorischer Hintergrund. Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifikation der verbalen Flexionstypen (Лилия Бурова)

М. Йорданова. Лингводидактическо моделиране на турската падежна система за българи (Юлия Кирилова)

Cr. Moroianu. Lexicul moştenit – sursă de îmbogăţire internă şi mixtă a vocabularului românesc (Димитър Веселинов)

Т. Дункова, Б. Васич. Учебник по сръбски и хърватски език (Ниво С1/С2).Част първа (Росица Стефчева)

И. А. Седакова. Самоучитель болгарского языка с лингвокультурными комментариями (Недка Гарибова)

 

ГОДИШНИНИ

Велин Петров – 130 години от рождението на Афанасий Селишчев

Цветанка  Аврамова – Маргарита Младенова на 60 години

Библиография на трудовете на Маргарита Младенова (съст. Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

Мая Радичева – Валентин Гешев на 60 години

Библиография на трудовете на Валентин Гешев (съст. М а я Р а д и ч е в а)

 

ХРОНИКА

Татяна Лекова – Шеста международна конференция по Славянско езикознание на италианските слависти 22–24 септември 2016 г., Прочида

Вася Велинова – 23 международен конгрес по византийски изследвания, Белград 22–27 август 2016 г.

Павлина Мартинова, Мартин Стефанов – Тринадесети международни славистични четения Мултикултурализъм и многоезичие

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Съдържание на годишнина XLI (2016) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова)

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маргарита Младенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Семантика именных групп при глаголах торговых операций в болгарском, чешском и русском языках

Ганна Ангелова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Особенности номинации лекарственного растения полынь горькая (artemisia absinthium l.) (на материале русского и болгарского языков)

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Valentin Geshev (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the syntagmatic typology of Modern Bulgarian

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Борислав Попов (Юго-западный университет им. Неофита Рильского) – 200 лет со времени становления сравнительно-исторического языкознания и формирования лингвистики как современной науки

 

ПО ПОВОДУ...

Румяна Златанова (Гейдельбергский университет) – Макс Мангольд и Болгария

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ГОДОВЩИНЫ

Велин Петров – 130 лет со дня рождения Афанасия Селищева

Ц в е т а н к а А в р а м о в а – Маргарите Младеновой 60 лет

Библиография трудов Маргариты Младеновой (сост. Ц в е т а н к а А в р а м о в а)

М а я Р а д и ч е в а – Валентину Гешеву 60 лет

Библиография трудов Валентина Гешева (сост. М а я Р а д и ч е в а)

 

ХРОНИКА

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХLІ (2016) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Margarita Mladenova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – The semantics of nominal groups with verbs of commercial transactions in Bulgarian, Czech, and Russian

Ganna Angelova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – Specific features of the naming of the medicinal herb wormwood (artemisia absinthium l.) (on data from Russian and Bulgarian)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Valentin Geshev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) – On the syntagmatic typology of ModernBulgarian

 

HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Borislav Popov (South-West University “Neofit Rilski”) – 200 years since the birth of comparative-historical linguistics and the formation of linguistics as a modern science

 

   APROPOS OF …

Rumyana Zlatanova (Heidelberg University) MaxMangold and Bulgaria

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

Velin Petrov130 years since the birth of Afanasiy Seličšev

Tsvetanka Avramova Margarita Mladenova sexagenarian

Bibliography of the works of Margarita Mladenova (compiled by Tsvetanka Avramova)

Maya Radicheva – Valentin Geshev – sexagenarian

Bibliography of the works of Valentin Geshev (compiled by Maya Radicheva)

 

EVENTS

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2016 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХLІ) (compiled by Ina Mihaylova)

 

sapost 4 2015            СЪДЪРЖАНИЕ

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

           Боряна Емилиянова (Университет „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново) – Соматизмите със значение ‘теме’ в българския и в румънския език: метафорични значения в полето на народната географска терминология

           Юлия Мазуркевич-Сулковска (Лодзинский университет, Польша) – О способах выражения инхоативности в славянских языках (на примере болгарского, польского и белорусского языков)

  

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Мирена Пацева (Университет „Аристотел” в Солун / Софийски университет „Св.Климент Охридски” )Менталното звучене на речта или теорията спхота

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Татяна Лекова (Университет „Ориентале” в Неапол) – За произхода и семантиката на глагола патити в българския език

Владислав Маринов (Университет „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново) – За палатализацията и палатализирането на консонантите в румънския език

 

 

ПО ПОВОД НА...

Даниела Кох (София) – Осемдесетгодишнината на Иван Кънчев

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

П. Лянгузов. Темпоралното значение предходност и неговото

изразяване в българския, полския и горнолужишкия език (Вера Маровска, Пловдив; Иван Куцаров, Пловдив)

В. Петров. Събирателните имена в БЕ (в съпоставка с други балкански езици) (Анастасия Петрова, Велико Търново)

The Serbian language as viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology (eds. L. Popović, M. Nomachi) (Мартин Стефанов, София)

S. Neri & R . Schuhmann (eds.). Studies on the Collective and Feminine in Indo-European from a Diachronic and Typological Perspective (Иван П. Петров (София)

Jazykové právo a slovanské jazyky(eds. H. Glаdkova, K. Vaсhkova) (Надка Николова (Шумен)

Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Prof. Bistra Alexieva, published on the occasion of her eightieth birthday (еd. by D.Yankova) (Р а д о с т   Ж е л е з а р о в а (София)

E. Kupcevičová V. Vilímek. Современный русский речевой этикет для чехов. Současná ruská řečová etiketa pro čechy (Даниела Константинова, Велико Търново)

И. Гаравалова. Членуването на съществителните имена в българските говори (Красимира Алексова, София)

E. Krejčová. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce (С т и л и я н  С т о й ч е в, София)

E. Krejčová. Česko-bulharský právnický slovník. (Д и а н а  К. И в а н о в а, София)

 

ХРОНИКА

Максим Макарцев (Москва) – Конференция „Балкански четения 13. Балканският тезаурус: Началото” (Москва, 7–9 април 2015 г.)

Иво Панчев (София) – Научна конференция по повод юбилея на Ст. Димитрова

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2010 г.

Съдържание на годишнина XL (2015) на списание Съпоставително езикознание (съст. Ина Михайлова, София)

 

 

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Боряна Емилиянова (Великотырновский университет им. святых Кирилла и Мефодия) – Соматизмы со значением ‘темя’ в болгарском и румынском языках: метафорические значения в области народной географической терминологии

Юлия Мазуркевич-Сулковска (Лодзинский университет, Польша) – О способах выражения инхоативности в славянских языках (на примере болгарского, польского и белорусского языков)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Мирена Пацева(Университет им. Аристотеля в Салониках / София)Ментальное звучание речи,или теория спхоты

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Татяна Лекова (Университет „Ориентале” в Неаполе) – О происхождении и семантике глагола патити в болгарском языке

Владислав Маринов (Великотырновский университет им. святых Кирилла и Мефодия) – О палатальных и палатализованнных консонантах в румынском языке

 

ПО ПОВОДУ...

Даниела Кох (Университет национального и мирового хозяйства, София) – Восьмидесятилетие Ивана Кынчева

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации за 2010 г.

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХL (2015) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова, София)

 

 

 


 

CONTENTS

 

 

CONTRASTIVE STUDIES

Boryana Emiliyanova (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo) – Body-part terms for the top of the head in Bulgarian and Romanian and their metaphorical extensions in geographical lexis

Yulia Mazurkevich-Sulkovska (University of Lodz, Poland) – On means of expressing inchoativity in Slavic languages (on Bulgarian, Polish and Belarusian data)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Mirena Paceva (Aristotle University of Thessaloniki) – Tne mental sounds of speech or the theory of sphota

 

Discussions, Reviews and Short Notices

Tatyana Lekova (University of Naples “L`Orientele”) – On the origin and semantics of the verb патити in the Bulgarian language

Vladislav Marinov (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo) – On palatalization and the paalatalization of consonants in Romanian

   APROPOS OF …

Daniela Koh (University of National and World Economy, Sofia) – Ivan Kanchev – an octogenarian

CHRONICLE

Maxim Makartsev(Moscow) – Conference Balkan readings 13. The Balkan thesaurus: the Beginning (Moscow, 7 – 9 April 2015)

Ivo Panchev (Sofia) – Conference dedicated to Stefana Dimitrova

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2010)

Contents of the 2015 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХL) (compiled by Ina Mihaylova, Sofia)

  ISSN – 0204 – 8701                                                                                         en png

 

Списанието се отразява от Ulrich’s Serials Analysis System и ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitano e della Ricerca // National Agency for the Evaluation of  Universities and Research Institutes).

 

ОСНОВАТЕЛ НА СПИСАНИЕТО: Светомир ИВАНЧЕВ            

 

old books10 РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Петя АСЕНОВА (главен редактор), Александра БАГАШЕВА (отг. секретар), Димитър ВЕСЕЛИНОВ, Енчо ГЕРГАНОВ, Радост ЖЕЛЕЗАРОВА (отг. секретар), Иван КЪНЧЕВ, Маргарита МЛАДЕНОВА,  Силвия ПЕТКОВА, Христо СТАМЕНОВ, Йовка ТИШЕВА

 

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Хилмар ВАЛТЕР (Лайпциг), Златка ГЕНЧЕВА (Париж), Стивън ДИКИ (Канзас), Олга МЛАДЕНОВА (Калгари), Предраг ПИПЕР (Белград), Алешандре ВЕЙГА РОДРИГЕС (Сантяго де Компостела), Ърнест А. СКАТЪН (Олбани, Ню Йорк), Людмила УХЛИРЖОВА (Прага), Яцек ФИШАК (Познан), Жак ФЬОЙЕ (Париж), Катрин В. ЧВАНИ (Кембридж, Масачусетс)

 

FOUNDER OF THE JOURNAL: Svetomir IVANČEV

 

EDITORIAL BOARD

Petya ASSENOVA (editor-in-chief), Aleksandra BAGASHEVA (managing editor), Enčo GERGANOV, Julija KIRILOVA, Ivan KANCHEV, Margarita MLADENOVA, Boris PARASCHKEWOW, Silvia PETKOVA, Christo STAMENOV, Yovka TISHEVA, Dimitar VESSELINOV, Radost ŽELEZAROVA (managing editor)

 

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Catherine V. CHVANY (Cambridge, Mass.), Stephen DICKEY (Kansas), Jack FEUILLET (Paris), Jacek FISIAK (Poznań), Zlatka GUENTCHÉVA (Paris), Olga MLADENOVA (Calgary), Predrag PIPER (Belgrad), Alexandre VЕIGA RODRIGUEZ (Santiago de Compostela), Ernest A. SCATTON (Albany, New York), Ludmila UHLÍŘOVÁ (Prague), Hilmar WALTER (Leipzig)


Редактор-уредник: Ина Михайлова


e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/272

 

Списание Съпоставително езикознание през 2016 год. / The Journal Contrastive Linguistics (2016)

 
За списанието

 

Изисквания за оформяне на ръкописите / Guidelines for contributors

Как се приемат ръкописи за публикуване в сп. Съпоставително езикознание / Peer reviewing at Contrastive Linguistics

 

Дигитализирането на списанието се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към МОН и по проект на НИД.

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVIII, 2023, кн. 1-2

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVII, 2022, кн. 4 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVII, 2022, кн. 2-3

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVII, 2022, кн. 1

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics, XLVI, 2021, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLVI, 2021, кн. 2-3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLVI, 2021, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLV, 2020, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics ХLIV, 2019, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІI, 2017, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XLІ, 2016, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XL, 2015, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 4 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXIX, 2014, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІII, 2013, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІII, 2013, кн. 2-3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІII, 2013, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 4

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІI, 2012, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІ, 2011, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІ, 2011, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXVІ, 2011, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXV, 2010, кн. 3

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXV, 2010, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXV, 2010, кн. 1

 

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн. 1

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн. 2

Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics XXXІV, 2009, кн.3