Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм  и  имам английски и български език

Борис Парашкевов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Рефлекси на германизма *mann- ‘човек, мъж’ в български  

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Аспектуалните характеристики на залога в древните индоевропейски езици. (Произход и типологични особености). (Част III)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мира Ковачева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Наречието там в прагматичния контекст на граматикализираната употреба на дето

 

ПО ПОВОД НА…

Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – За (не)определеността, перфекта и други неща

Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  –  Динамиката на езика. Интервю на Божил Христов с проф. Мира Ковачева по случай 70-годишния ѝ юбилей

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език (Радка Влахова-Руйкова)

Лингвистични и етнолингвистични изследвания в памет на акад. Владимир И. Георгиев (1908–1986). Ред. В. Тъпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов (Петя  Янева)

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов, В. Петров (Велин Петров)

 

ГОДИШНИНИ

Христо Стаменов – Майкъл Холман на осемдесет

 

IN MEMORIAM

Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLV (2020) на списание Съпоставително езикознание

Нашите автори в броя  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Божил Христов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О роли прагматики и контекста в развитии перефектных конструкций с съм и имам в английском и болгарском языках

Борис Парашкевов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Рефлексы германизма *mann- ‘человек, мужчина’ в болгарском языке

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев (Софийский университет им. св. Климента Охридского ”) – Аспектологические характеристики залога в индоевропейской семье  (Происхождение и типологические особенности). (Часть III) 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мира Ковачева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Наречие там в прагматическом контексте грамматикализованного употребления дето

 

ПО ПОВОДУ…

Христо Стаменов (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – О (не)определенности, перфекте и другом

Божил Христов (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  –  Динамика языка. Интервью Божила Христова с проф. Мирой Ковачевой по поводу ее семидесятилетия

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

В. Зидарова. Семантика и прагматика именной детерминации в болгарском языке (Радка Влахова-Руйкова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English. (Божил Христов)

Лингвистические и этнолингвистические исследования памяти акад. Владимир И. Георгиева (1908–1986). Ред. В. Тыпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов (Петя Янева)

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в честь чл.-корр. проф. д.ф.н. Стояна Бурова. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров (Велин Петров)

 

ГОДОВЩИНЫ

Христо Стаменов – Проф. Майклу Холману восемьдесят лет

 

IN MEMORIAM

Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLV (2020) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

Наши авторы в этом номере 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Bozhil Hristov (St Kliment Ochridski University) – The role of pragmatics and context in the development of perfect constructions with съм  (sâm, ‘be’) and имам  (imam, ‘have’) in English and Bulgarian

Boris Parashkevov (St Kliment Ochridski University) – Reflections of the Germanism *mann- ‘human, man’ in Bulgarian

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev (St Kliment Ochridski University) – The aspectual characteristics of voice in the Indo-European family. A short overview. Proto-Indo-European and Anatolian languages. (Part III)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mira Kovatcheva (St Kliment Ochridski University) – The adverb  там (tam, ‘there’) in the pragmatic context of the grammaticalized use of дето (deto, ‘as/that’)

 

APROPOS OF ...

Christo Stamenov (St Kliment Ochridski University) – On (in)definiteness, the perfect and a few other things

Bozhil Hristov (St Kliment Ochridski University) –  The Dynamics of Language. Bozhil Hristov interviews Rof. Mira Kovatcheva on the occasion of her 70th birthday

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

V. Zidarova. The semantics and pragmatics of nominal determination in Bulgarian (Radka Vlahova-Ruykova)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English. (Bozhil Hristov)

Linguistic and ethnolinguistic investigations in memory of academician Vladimir I. Georgiev (1908–1986). Tâpkova-Zaimova, V., Boyadzhiev, Zh., Duridanov, I. (editor-in-chief), and M. Mladenov (Petya Yaneva)

Aut inveniam viam, aut faciam. A Festschrift to prof. Stoyan Burov, Dr. Litt. Ilieva, M., Ivanova, V., Marinov, Vl., and V. Petrtov (Eds.) (Velin Petrov)

 

ANNIVERSARIES

Christo Stamenov – Prof. Michel Holman an octogenarian

 

IN MEMORIAM

Еlena Hadjieva-Merodiyska (1957–2020)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2020 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLV) (compiled by Ina Mihaylova)

Contributors to the volume

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Елизабет Кумчева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – За фалшивите англицизми в българския език и как се отнася към тях

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мариана Георгиева (Институт за български език“Проф. Л. Андрейчин“) – Философия на пункуацията

Борис Вунчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Темпорални и аспектуални особености на перфекта в новогръцкия език

Nikolay Shindarov (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Comparing the ewl and ngsl-s 1.2 vocabulary and its english profile levels distribution

Венелин Николаев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –  Род и пол в старогръцки: къде е разликата?

                                           

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Христина Марку)

В. Гешев. Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще (Диана Иванова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Божил Христов)

С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica (Теодора Рабовянова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Диана К. Иванова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Диана К. Иванова)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Галина Брусева)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Стоян Буров – Михаил Виденов (194 –2021)

Радка Влахова – Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

Рени Манова – Радка Василева Влахова-Руйкова (1954–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева– Български езиковедски дисертации за 2019 г.

 

Нашите автори в броя  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Елизабет Кумчева (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского) – О ложных англицизмах в болгарском языке и их отношении к классификации Фуриасси

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мариана Георгиева (Институт болгарского языка им. проф. Л.Андрейчина) – Философия  пунктуации

Борис Вунчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского – Темпоральные и аспектуальные особенности перфекта в новогреческом языке

Nikolay Shindarov (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Comparing the EWL и NGSL-S 1.2 vocabulary and its English profile levels distribution

Венелин Николаев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –  Род и пол в древнегреческом языке: в чем разница?

                                           

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Христина Марку)

В. Гешев. Послеистория болгарского языка: болгарский язык на Балканах, воспоминания о болгарском прошлом, противоречивое и динамичное настоящее (Диана Иванова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Божил Христов)

С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica (Теодора Рабовянова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Диана К. Иванова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Диана К. Иванова)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Галина Брусева)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Стоян Буров – Михаил Виденов (194 –2021)

Радка Влахова – Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

Рени Манова – Радка Василева Влахова-Руйкова (1954–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева– Болгарские языковедческие диссертации за 2019 г.

 

Наши авторы в этом номере 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Elizabet Kumcheva (University of Plovdiv Paisii Hilendarski) –On false anglicisms in Bulgarian and the relevance of Furiassi’s classification

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mariana Georgieva (Institute for Bulgarian Language) – Philosophy of punctuation

Boris Vunchev (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”) –  Temporal and aspectual peculiarities of the perfect in Modern Greek

Nikolay Shindarov (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)  – Comparing the vocabulary of EWL and NSGL-S 1.2 and its levels profile distribution

Venelin Nikolaev (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)  –  Gender and Sex in Ancient Greek: is there any difference?

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Hristina Marku)

V. Geshev. Post-history of Bulgarian: Bulgarian on the Balkans, memories of the Bulgarian past, its controversial and dynamic present (Diana Ivanova)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Bozhil Hristov)

S. Burov. Studia Grammatica Bulgarica (Teodora Rabovyanova)

S. Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Diana K. Ivanova)

S. Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Diana K. Ivanova)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Galina Brusevа)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Stoyan Burov – Mihail Videnov (194 –2021)

Radka Vlahova – Elena Lyubomirova Hadzhieva-Merodiyska (1957–2020)

Reni Manova – Radka Vasileva Vlahova-Ruykova (1954–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2019

 

Contributors to the volume

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Енчо Тилев – За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова – Овладяване на консонантни клъстери в ранната детска възраст

Мария Тодорова, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова – Предикативи за състояние в български – разновидности и граници

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Б. Братанова. Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи – граматикализация и аспектуалност (Стоян Буров) 

М. Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език (Енчо Тилев)

Е. Меснянкина. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе (Надежда Делева)

Р. Ницолова. Избрани трудове (Красимира Алексова)

 

ХРОНИКА

Ивелина Стоянова –  Осми форум Българска граматика:  предикация, предикати, предикативи

 

IN MEMORIAM

Татяна Александрова – Мери Лакова (1946–2021)

Димитър Веселинов – Палмира Легурска (1955–2021)

Лилия Бурова – Борис Парашкевов (1938–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLVI (2021) на списание Съпоставително езикознание

 

Нашите автори

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Енчо Тилев – О категориальных и некатегориальных значениях категории лица у личных местоимений в русском языке (в сопоставлении с болгарским)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова – Освоение кластеров согласных в раннем детском возрасте

Мария Тодорова, ЦветанаДимитрова, Валентина Стефанова– Предикативы в болгарском языке – разновидности и границы

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Б. Братанова. Английские фразовые глаголы и болгарские приставочные глаголы –  грамматикализация и аспектуальность (Стоян Буров) 

М. Кузова. Парадоксы экспрессии в болгарском и русском языках (Енчо Тилев)

Е. Меснянкина. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе (Надежда Делева)

Р. Ницолова. Избранные труды (Красимира Алексова) 

 

ХРОНИКА

Ивелина Стоянова – Восьмой форум Болгарская грамматика:  предикация, предикаты, предикативы 

 

IN MEMORIAM

Татяна Александрова – Мери Лакова (1946–2021)

Димитар Веселинов – Палмира Легурска (1955–2021)

Лилия Бурова – Борис Парашкевов (1938–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLVI (2021) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 

Наши авторы в этом номере

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Encho Tilev  –  On categorial and non-categorial meanings of the category person of personal pronouns in Russian (in comparison with Bulgarian)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Juliana Stoyanova – Young children’s acquisition of consonant clusters

Maria Todorova, Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova – State predicatives  in Bulgarian – types and boundaries

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

  1. B. Bratanova. English phrasal verbs and Bulgarian prefixed verbs – grammaticalization and aspectuality (Stoyan Burov)
  2. M. Kuzova. The paradoxes of expression in Bulgarian and Russian (EnchoTilev)
  3. Mensyankina. Stylistic and sociocultural typology of word play in Russian and Bulgarian press (Nadezhda Deleva)
  4. R. Nitsolova. Selected works (KrasimiraAlexova)

 

EVENTS

Ivelina Stoyanova –  The Eighth Forum Bulgarian grammar: predication, predicates, predicatives

 

IN MEMORIAM

Tatyana Aleksandrova – Mary Lakova (1946–2021)

Dimitar Vesselinov – Palmira Legurska (1955–2021)

Lilia Burova – Boris Parashkevov (1938–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2021 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLVI) (compiled by Ina Mihaylova)

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Уте Дукова – Similia similibus в български народни названия на лечебни растения

Radomira Videva – Propuesta de un glosario bilingüe (español-búlgaro) de terminología notarial en materia de sucesiones testadas

Марина Джонова, Биляна Михайлова – Рефлексивният пасив вбългарския и румънския език – форми и употреба

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Цветанка Аврамова – Милош Докулил и българската дериватология

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Биляна Михайлова – Аугуст Шлайхер (1821–1868)

Димитър Веселинов – Сто години от рождението на Йосиф Симеонов (1921–2004)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Kiklewicz, A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska.Część I. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich,polskich i  rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Część II. 1 Verba Cogitandi, Część II. 2 Verba Sentiendi (Витка  Делева)               

“Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache” Frankfurt und Leipzig 1755. Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky (Биргит Игла)

Б. Вунчев. Залогово-диатезната система на новогръцкия език – семантични аспекти (Десислава Йорданова-Петрова)

Р. Стефчева. Српски језик, Б1/ Б2 (Димка Савова)

 

ГОДИШНИНИ

Велин Петров – Стоян Буров на 70 години

Велин Петров – Пълна библиография на трудовете на Стоян Буров

Лилия Бурова – Емилия Денчева на 70 години

Лилия Бурова – Избрана библиография на трудовете на Емилия Денчева

Гергана Дачева, Марина Джонова– Йовка Тишева на 60 години

Гергана Дачева, Марина Джонова – Пълна библиография на трудовете на Йовка Тишева

 

ХРОНИКА

Ирина Седакова, Александр Новик –  Балканские чтения 16  в Москве

 

IN MEMORIAM

Жанет Соломон –  Юлия Кирилова (1943–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2020 г.

 

Нашите автори в броя

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уте Дукова – Similia similibus в болгарских народных названиях лекарственных растений

Radomira Videva – Propuesta de un glosario bilingüe (español-búlgaro) de terminología notarial en materia de sucesiones testadas

Марина Джонова, Биляна Михайлова – Рефлексивный пассив вболгарском и румынском языках – формы и употребление

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Цветанка Аврамова – Милош  Докулил и болгарская дериватология

 

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Биляна Михайлова – Август  Шлейхер (1821–1868)

Димитр Веселинов – Сотая годовщина со дня рождения Иосифа Симеонова (1921–2004)

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Kiklewicz, A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska.Część I. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich,polskich i  rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Część II. 1 Verba Cogitandi, Część II. 2 Verba Sentiendi (Витка  Делева)

“Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache” Frankfurt und Leipzig 1755. Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky (Биргит Игла)

Б. Вунчев. Система залога-диатезы в новогреческом языке – семантические аспекты (Десислава Йорданова-Петрова)

Р. Стефчева. Српски језик, Б1/ Б2 (Димка Савова)

 

ГОДОВЩИНЫ

Велин Петров – Стояну Бурову 70 лет

Велин Петров – Полная библиография научных трудов Стояна Бурова

Лилия Бурова – Эмилии Денчевой 70 лет

Лилия Бурова – Избранная библиография  научных трудов Эмилии Денчевой

Гергана Дачева, Марина Джонова – Йовке Тишевой 60 лет

Гергана Дачева, Марина Джонова – Полная библиография  научных трудов Йовки Тишевой

 

ХРОНИКА

Ирина Седакова, Александр Новик – Балканские  чтения  – 16  в Москве

 

IN MEMORIAM

Жанет Соломон –  Юлия Кириллова (1943–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2020 г.

 

Наши авторы в этом номере

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Ute Dukova– Similia similibus in Bulgarian folk names of medical plants (herbs)

Radomira Videva – A proposal for a bilingual glossary (Spanish-Bulgarian) of notarial terminology relating to testate succession

Marina Dzhonova, Bilyana Mihaylova –  Reflexive passive in Bulgarian and Romanian – forms and uses

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Tsvetanka Avramova – Miloš  Dokulil and Bulgarian derivatology

 

HISTORY OF LINGUISTICS

Bilyana Mihaylova – August Schleicher (1821–1868)

Dimiter Veselinov – One hundred years since the birth of Yosif  Simeonov (1921–2004)

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Kiklewicz, A., M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska.Część I. Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich,polskich i  rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi). Część II. 1 Verba Cogitandi, Część II. 2 Verba Sentiendi (Vitka Deleva)

“Wörter=Buch von der Zigeuner=Sprache” Frankfurt und Leipzig 1755. Herausgegeben und kommentiert von Klaus Siewert. Mit Beiträgen von Norbert Boretzky (Birgit Igla)

B. Vunchev. The voice-diathesis system of Modern Greek – semantic aspects (Desislava Yordanova-Petrova)

R. Stefcheva. Serbian B1/B2 (Dimka Savova)

 

ANNIVERSARIES

Velin Petrov – Stoyan Burov – a septuagenarian

Velin Petrov– Bibliography of the works of Stoyan Burov

Liliya Burova – Emiliya Dencheva – a septuagenarian

Liliya Burova – Selected bibliography of the works of Emiliya Dencheva

Gergana Dacheva, Marina Dzhonova– YovkaTisheva – a sexagenarian

Gergana Dacheva, Marina Dzhonova – Bibliography of the works of Yovka Tisheva

 

EVENTS

Irina Sedakova, Alexander Novik– Balkan readings – 16 in Moscow

 

IN MEMORIAM

Zhanet Solomon– Yuliya Kirilova (1943–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhiva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2020

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Димка Савова – Объективная и субъективная предикативная структура и предикативные отношения в болгарском языке

 

ПО ПОВОД НА...

Петя Асенова – „Може ли, ки? Не знам, ки!“. 160 години от написването на Търлиското евангелие (1861) и 100 години от издаването му (1920) от Любомир Милетич

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Е. Сорочяну.  Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Иванна Банкова)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego (Жана Станчева)

М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина (Недка Гарибова)

 

ГОДИШНИНИ

Екип на катедра „Езикознание“ – Катедрата  по езикознание на Софийския университет на 100 години!

Милена Йорданова – Димитър Веселинов на 60 години

Милена Йорданова – Пълна библиография на трудовете на Димитър Веселинов

 

ХРОНИКА

Енчо Тилев – Юбилейна научна конференция Паисиеви четения

Татяна Лекова –  Международна научна конференция Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят (Неапол, 18–21 ноември 2021)

 

IN MEMORIAM

Лилия Илиева – Славчо Петков (1933–2022)

Мария Атанасова – Лудвиг Селимски  (1939–2022)

Красимира Алексова – Руселина Ницолова (1940–2022)

 

Нашите автори в броя

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Христина Г. Марку –  О глагольном виде в болгарском языке, расположенном между славянским и греческим аспектуальными типами

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Димка Савова – Объективная и субъективная предикативная структура и предикативные отношения в болгарском языке

 

ПО ПОВОДУ...

Петя Асенова – „Може ли, ки? Не знам, ки!“. К 160-летию написания Тырлиского евангелия (1861) и 100-летию его издания (1921) Любомиром Милетичем

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Е. Сорочяну.  Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Иванна Банкова)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego (Жана Станчева)

М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Профессиональный болгарский язык для иностранных студентов, изучающих медицину (Недка Гарибова)

 

ГОДОВЩИНЫ

Екип кафедры „Языкознание“ – Кафедре Языкознания Софийского университета исполнилось 100 лет

Милена Йорданова – Дмитрию Веселинову 60 лет

Милена Йорданова – Полная библиография научных трудов Дмитрия Веселинова

 

ХРОНИКА

Енчо Тилев – Юбилейная научная конференция Паисиевские чтения

Татьяна Лекова – Международная научная конференция Болгарский язык, литература и культура – пути в поликультурном мире (Неапол, 18–21 ноября 2021)

 

 

IN MEMORIAM

Лилия Илиева – Славчо Петков (1933–2022)

Мария Атанасова – Лудвиг Селимски (1939–2022)

Красимира Алексова – Руселина Ницолова (1940–2022)

 

Наши авторы в этом номере 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Hristina G. Markou – On verbal aspect in Bulgarian, positioned between the Slavic and the Modern Greek aspectual types  

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Dimka Savova – Objective and subjective predicative structure and predicative relations in Bulgarian

 

APROPOS OF …

Petya Asenova – „May I, ki? I do not know, ki!“. 160 years from the writing of the Gospel from Turlis (1861) and 100 years of its publication (1921) by Lyubomir Miletich

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

E. Sorochyanu. Bread in the folk culture of the Gagauz: an ethnolinguistic investigation в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Ivana Bankova)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Phraseological dictionary with exercises for learners of Polish as a foreign language (Zhana Stancheva)

M. Dimitrova, T. Todorova, D. Mirchev, B. ayvazov, V. Dimitrov, M. Georgieva. Specialized Bulgarian for foreign students of medicine (Nedka Garibova)

 

 

ANNIVERASRIES

A team from the Department of Linguistics – The Department of Linguistics at Sofia University is celebrating its 100th anniversary!

Milena Yordanova – Dimitar Vesselinov a sexagenarian

Milena Yordanova– Full bibliography of the works of Dimitar Vesselinov

 

IN MEMORIAM

Liliya Ilieva Лилия – Slavcho Petkov (1933–2022)

Mariya Atanasova – Ludvig Selimski (1939–2022)

Krasimira Aleksova – Ruselina Nitsolova (1940–2022)

 

EVENTS

 

Encho Tilev – 60th Anniversary Academic Conference: Pasisii Annual Readings

Tatyana Lekova – International Academic Conference Bulgarian language, Bulgarian Literature and culture - roads through the multicultural world (Naples 18–21 November 2021)

 

Contributors to the volume