Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

Научни издания на Факултета по славянски филологии

 

leaf logo

 

 


Св. Наум
Studia serdicensia humanitatis

 

 

Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии

 

 

3 2012

 

сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

 

 

literature

 

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Амелия Личева, доц. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

alexanrina_karadjova_amber

 

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Андрей Бояджиев, Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Надежда Стоянова,Биляна Радева,Радостина Велева

Littera et Lingua публикува статии, кратки бележки, обзори на книги, описания на проекти, рецензии, информация от полето на хуманитаристиката и славистиката, които са от широк интерес за всички, които се занимават или интересуват от проблемите в тези области.

 

 

rech

 

 

 

сп. Българска реч
Списание за езикознание и езикова култура

Редакционна колегия: Надежда Сталянова (главен редактор), Андрей Бояджиев, Неда Павлова, Василка Алексова, Владислав Миланов, Георги Митринов, Радост Железарова.

 

 

 

 

„Филологически форум” е списание, в което публикуват свои научни разработки студенти, докторанти и млади учени. Основен акцент на изданието е междукултурният диалог, поради което в него място намират текстове на филолози от различни специалности и националности. Изданието е предназначено както за текстове, четени на Международния филологически форум, така и за самостоятелно подготвени изследвания. Повече за инициативите на екипа можете да научите на сайта: https://philol-forum.uni-sofia.bg/

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
доц. д-р Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски", главен редактор), 
доц. д-р Венета Савова (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Аглая Маврова (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Мартин Стефанов (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Теодора Цанкова (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Иван Петров (Виенски университет, Австрия), гл. ас. д-р Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Институт за български език при БАН), ас. Георги Георгиев (СУ „Св. Климент Охридски")

 

 

 

 

cclСписание за сравнително литературознание и балканистика 

Colloquia Comparativa Litterarum

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

 

 

Годишник на Факултета по славянски филологии

Редколегия: Анета Димитрова, Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарет Димитрова, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ренета Божанкова (гл. ред.).

Редактор: Елка Миленкова

Секретар: Надя Радованова

 

 

 

Алманах "Българска украинистика"

Алманахът „Българска украинистика“ е електронно издание на официалния сайт на профил „Украинистика”, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, който представя веднъж годишно научни публикации в областта на хуманитаристиката и в частност на украинистиката. Алманахът публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и информация за научни конференции, както на утвърдени български, украински и чужди учени, така и на студенти-дипломанти и докторанти, представящи цялостни дипломни работи, дисертации или отделни части от тях. Редакторският екип има за цел да представи новостите в украинистиката и в славистиката, да обедини учените и преподавателите от други области, чиито изследвания могат да попаднат в пообщото поле на украинистиката.
 
Редакционен съвет: Лидия Терзийска (София), Албена Стаменова (София), Олена Чмир (Киев), Валентин Гешев (София), Маргарита Младенова (София), Олга Албул (Лвов), Райна Камберова (София), Олга Сорока (София), Владимир Колев (София), Павлина Мартинова-Иванова (София) 
Главен редактор: Райна Камберова 
 
За контакти: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 

 

 

НЕМСКИ ШИВАШКИ И ТЕКСТИЛНИ ТЕРМИНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

 

 

Борис Парашкевов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Объектом исследования в данной статье является ряд болгарских швейных и текстильных терминов немецкого происхождения. Цель состоит в представлении не только их семантики, но также и их словообразовательной характеристики, которая сопровождается подробными примечаниями об их этимологии и пути их проникновения в болгарский язык. Анализируются как части одежды, так и названия тканей и швейных принадлежностей.

The article deals with a number of terms of German origin in the area of the dress-making and textile industries. The aim is, in addition to presenting their semantics, to analyze their characteristics from the point of view of word-formation and to offer a detailed account of their etymology including the way they came into the Bulgarian language. The lexemes analyzed refer items of clothing and their parts, various fabrics and tailoring appliances.

 

Ключови думи: немски заемки, шивашки и текстилни термини

Key words: German borrowings, dress-making and textile terminology

Нови електронни издания на ФСлФ

 

 

logo suБиляна Борисова, "Светове и прочити", 2017

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/27716

 

 

Сборник от Конференцията на Факултета по славянски филологии “Надмощие и приспособяване”

 

Том I “Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на професор Никола Георгиев”-

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28689

 

Том II “Езиковедски четения” -

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/28690 

 

Маргарита Младенова, "Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език"

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/29939

 

Валентин Гешев, "Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени да българско минало, противоречиво и динамично настояще"

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/29940

 

 

Юлияна Стоянова

 

Цель статьи установить связь между просодическим и грамматическим развитием в период раннего онтогенеза. Представленные и проанализированные болгарские данные – результат одного казуса – ребенка в возросте  полутора лет – одного года десяти месяцев. Результаты подтверждают теоретическое положение, что просодические ограничения активны и на лексическом, и на грамматическом уровне, что приводит к фонологической  адаптации многосложных слов и фраз к просодической структуре минимального слова. Это объясняет „телеграфическое” опущение грамматических морфем, требующих расширения моделей минимального слова, и сохранение тех грамматических морфем, которые соответствуют этим моделям. Преодоление ограничений минимального слова охватывает первоначально лексические, а затем  и просодические слова. Во время этого процесса, продолжающегося 4 месяца, овладение каждой новой просодической структурой являетса матрицей, форматообразующей как отдельные лексические единицы, так и комбинации акцентуагенного слова и прилежащих к нему одной или более клитик. Наблюдаемые явления рассматриваются как проявление универсальных тенденций, реализованных посредством языковых специфических особенностей.

 

This paper aims at revealing the complex relationship between the prosodic and grammatical development in the early ontogeny. Bulgarian data based on a case study are presented and analysed. The results confirm the assumption that the prosodic constraints are active both on the grammatical and lexical level, resulting in phonological adaptation of multisyllable words and phrases to the prosodic structure of the minimal words. This explains the “telegraphic” omission of grammatical morphemes which represent extensions of the minimal word patterns, and the preservation of those function morphemes that fit the minimal word models. The overcoming of minimal-word-constraints affects initially the lexical and then the phonological words; during this process taking place within 4 months, the acquisition of each new prosodic structure serves as a model “moldering” single lexical units as well as combinations consisting of an accentuated form plus one or more grammatical clitics. The observed phenomena are to be viewed as manifestations of universal tendencies realized through language specific peculiarities.

 

bg rechУважаеми колеги!

 

Имаме честта и удоволствието да Ви представим новия брой на списание „Българска реч“.

 

От този брой списанието е с нова редакционна колегия: Надежда Сталянова (главен редактор), Андрей Бояджиев, Неда Павлова, Василка Алексова, Владислав Миланов, Георги Митринов, Радост Железарова.

 

Списание „Българска реч“ е списание за езикова култура и езикознание и в него публикуват своите научни приноси учени лингвисти от България и от чужбина. Списанието се нарежда достойно сред емблематичните за Факултета по славянски филологии издания като Литературата, Съпоставително езикознание, Literra et Lingua, Colloquia Comparativa Litterarum (Списание за сравнително литературознание и балканистика) и Годишника на Факултета по славянски филологии.

 

Сайт на списанието: https://www.slav.uni-sofia.bg/naum/bgrech

 

кн. 1 – 2017 г.

кн. 2 – 2017 г.

 

Научни издания на Факултета по славянски филологии