Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

 

І. Оформяне на статиите

 

 

Ръкописите се представят на хартиен носител и се изпращат по електронната поща на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Обемът на статиите не бива да надхвърля 30 000 знака. Под заглавието се изписва името на автора и градът, в който работи. Към всеки ръкопис се прилагат кратка анотация (до 1 400 знака) на български, руски и английски език и до пет ключови думи на езика, на който е написана статията. Статиите, написани на езици, различни от българския, трябва да са придружени от резюме на български език, непосредствено след текста на статията. Цитирането в статията следва модела автор – година – страници, както в (Палига 2006: 56). Бележките под линия се индексират с нарастваща номерация за цялата статия, като всяка бележка трябва да се появява в края на страницата, на която е индексирана. В края на ръкописа се привежда библиография, която е използвана и цитирана в текста, подредена по азбучен ред, а след нея - електронен адрес на автора. В раздела библиография не се допускат съкращения на заглавия на трудове, периодични издания и градове.

 

      Монография:

Атанасова и др. 1988: Т. Атанасова и др. Българско-английски речник. 4-то изд. София, Наука и изкуство, 1988.

Раден, Дирвен 2007: R a d d e n, G., R. D i r v e n. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing House, 2007.

Статия в сборник:

Бауърман 1982: Bowerman,M. Reorganization processes in lexical and syntactic development. – In: Wanner, E. L.R. Gleitman (eds.). Language acquisition: The state of art. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 319–346.

Статия в периодично издание:

Стоевски 2006: С т о е в с к и, А. За някои прояви на англоезичното влияние в домашната среда на софиянци. – Съпоставително езикознание, XXXI, 2006, № 1, 62-74.

Еванс и Левинсън 2009: E v a n s, N. and S. C. L e v i n s o n. The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. - Behavioral and Brain Sciences 32: 429-492.

             Рецензия:

Мърфи 2011 [рец.]: .M u r p h y, G. [review]. 2011. How words mean:Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. By Vyvyan Evans. Oxford: Oxford University Press. 2009. pp. xvii + 377. – Language 87/2, 393395.

Електронен източник:

Evans, V., Bergen, B. and Zinken J. (2007) The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview. at http://www.vyvevans.net/READER.htm (accessed 19 August 2009).

Корпус:

BNC: The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition). 2007. Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA:Davies, Mark. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 425 million words, 1990-present. Available online at http://www.americancorpus.org.

FrameNet at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Copyright 2000-2011, International Computer Science Institute.

 

II. Оформяне на рецензиите

              

Рецензиите се озаглавяват чрез точните библиографски данни на рецензирания труд. Имената на автора и градът, където работи, се изписват след текста на рецензията. Обемът на рецензиите не трябва да надхвърля 14 000 знака.

 

Б. П а р а ш к е в о в. Немски елементи в говора на банатските българи. [Университетска библиотека, № 452.] София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007. 302 с.

S. P a l i g a. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti, Fundaţia Evenimentul, 2006. 398 p.

И. С е д а к о в а. Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст. Москва, “Индрик”, 2007. 428 с.

 

 

Guidelines for contributors

 

 

I. Articles

 

The journal solicits and accepts only original, unpublished work. Articles can be written in Bulgarian, English, French, German, Russian and Spanish. Authors who submit manuscripts written in a language other than their native one are advised to have their manuscript carefully edited and proofread by a native speaker of the respective language. Manuscripts should be submitted both electronically and in a hard copy. Please, email manuscripts in Microsoft Word DOC format to the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hard copies should be mailed to the journal’s address. The message accompanying e-mail electronic submissions of anonymised manuscripts should indicate: (i.) title of the paper; (ii.) author’s first and last names; (iii.) affiliation, including the place of institution; and (iv.) author’s email address. Each submission should contain a short abstract (1 400 characters) in Bulgarian, English and Russian. Submissions should not exceed 30 000 characters. The abstract should be followed by a maximum of 5 keywords. The manuscript should be organized as follows: title; abstract; key words; text; references; appendices (if any). Correspondence and email address(s) of the author(s) should be typed at the end of the text. Manuscripts should be written in Microsoft Word, font size 12 pts., line spacing 1,5 and 2,5 cm margins. Footnotes should be in 10 pts., single spacing and should be included in the text. They should be indicated by superscript numbers in the text and be kept to a minimum. Footnotes should only be used for additional information and not to give bibliographical information.

References in the text should follow the usual author-date-page format: (Aarts 2011: 3-4). For multi-authored (three and more authors) works only the first author should be given followed by et al.: (Heine et al.). When referring to more than one work in single parentheses, the authors should be ordered alphabetically.

In the REFERENCES part of the manuscript authors are advised to follow the examples provided below:

 

Book

Seidlhofer, B. 2011. Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press.

Radden, G. and R. Dirven. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing House.

 

Article in book

Thornburg, L. and K. Panther. 2000. Why we subject incorporate (in English): a post-Whorfian view. In Pütz, M. and M. Verspoor (eds.) Explorations in Linguistic Relativity. 319-345. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Article in journal

Masini, Fr.. 2009. Phrasal lexemes, compounds and phrases: A constructionist perspective. - Word structure 2/2: 254 – 272.

Review article

Murphy, G. [review]. 2011. How words mean:Lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. By Vyvyan Evans. Oxford: Oxford University Press. 2009. pp. xvii + 377. – Language 87/2: 393395.

Electronic sources should be cited as follows:

Evans, V., B. Bergen and J. Zinken. 2007. The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview. at http://www.vyvevans.net/READER.htm (accessed 19 August 2009).

Corpora:

BNC: The British National Corpus, version 3 (BNC XML Edition). 2007. Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA:Davies, M. (2008-) The Corpus of Contemporary American English (COCA): 425 million words, 1990-present. Available online at http://www.americancorpus.org.

FrameNet at https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/. Copyright 2000-2011, International Computer Science Institute.

 

II. Reviews

 

Reviews should not exceed 14 000 characters. Reviews are entitled by a full bibliographical specification of the work under review as shown below:

F. S h a r i f i a n. Cultural Conceptualisations and Language, Theoretical framework and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 2011. pp. xvii. + 238.

S. P a l i g a. Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. Bucureşti, Fundaţia Evenimentul, 2006. pp. 398.

 

 

 

 

 

probaУважаеми колеги,

 

Честита нова академична година!

 

От 1 март 2018 започваме работата по следващия том на Годишника за Факултета по славянски филологии, 103 за 2018 г. Очакваме Вашите статии и студии на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 28 февруари 2018 г. Заповядайте!

            Представяме ви изискванията за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на СУ „Св. Климент Охридски“ и в частност – на Годишника на Факултета по славянски филологии. Правилата са одобрени на заседание на Ректорския съвет (7.10.2013 г, Протокол № 30).

            За печат се приемат непубликувани в други издания оригинални статии, студии, хабилитационни лекции, части от монографии и научноизследователски трудове (дисертационни и хабилитационни) на академичния състав и докторантите на Факултета по славянски филологии.

            Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите.

            Kатедреният съвет определя рецензенти за предложените за публикуване ръкописи (без изплащане на хонорар). За хабилитационните лекции и частите от дисертационни и хабилитационни трудове на академичния състав и докторантите не се изисква рецензиране, а само одобрение от катедрения съвет. Одобрените ръкописи и електронният им вариант се придружават с една рецензия и с препис-извлечение от протокол на катедрения съвет за избор на рецензент (само в посочените случаи) и за одобряване на ръкописите (във всички случаи).    

            Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Уводната част включва следните параметри в два варианта – на български и на английски: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), катедра, абстракт от 10-12 реда и ключови думи. Ако езикът на ръкописа е различен от български и английски, изброените параметри се дават и на този език. Данните за контакт с автора (име, пощенски и/или електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.

            Цитирането в текстае(Влайкова, Кънева 1978), (Влайкова 1981: 307), (Peterson, Jonson 2000: 123–156). Използваната литература включва всички цитирани автори, подредени по азбучен ред, като имената се изписват с редовни букви без разрядка. Ако студията е на чужд език, най-напред се изписва за­падната литература, следвана от българската, и обратно.Използват се следните стандарти при оформянето на използваната литература:

 

За периодично издание:

Векилска 1993: Векилска, Б. Педагогически експерименти в съвременната епоха. – Год. СУ, ФНПП, 76, 1993, 15–20.

 

За книга:

Ривърс 1999: Ривърс, Франсин. Плодът на изкуплението. Прев. П. Ганев. Добрич, Менора Прес, 1999.

Сираков 1981: Сираков, Д. Статистически методи. С., Наука и изкуство, 1981.

 

За сборник:

Блох 1999: Блох, Е. Човешкото самоотчуждение. – В: Идеи и културология. Т. 3. Съст. Д. Гинев. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

 

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позво­ляват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Dlustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5).

 

            Ръкописът се представя в един книжен екземпляр и на електронен носител с рецензия и препис-извлечение от катедрения съвет до 01.03.2018 г. на секретаря на Годишника Снежана Филчева или на редактора на Годишника Елка Миленкова (каб. 132), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Годишникът се отпечатва в ограничен тираж за библиотечен обмен и за авторите. Електронният вариант се качва на интернет страницата на Университетската библиотека. http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22122. Последният излязъл брой е 101, очаква се до края на годината да се появи и 102. От 1999 г. годишникът излиза всяка година, индексиран е в НАБИС, а от 2017 г. е индексиран и в ceeol.

 

С колегиален поздрав:

проф. Гергана Дачева, доц. Добромир Григоров, доц. Калин Михайлов, проф. Маргарет Димитрова (гл. редактор), доц. Маргарита Младенова, доц. Николай Папучиев, проф. Ростислав Станков.

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 

Александр Ю. Русаков, Мария С. Морозова

Институт лингвистических исследований РАН

 

Статья содержит краткий обзор количественных исследований, выполненных – полностью или частично – на материале балканских языков и диалектов с конца XX в. до настоящего времени. Рассматриваются последние достижения ареальной лингвистики в приложении к балканскому языковому ареалу, диалектометрические исследования на балканском материале, применение количественных методов к отдельным балканским языкам для изучения «контактной» истории формирования диалектных (микро)ареалов и количественные исследования, выполненные на материале языковых корпусов.

 

The paper makes a brief review of the quantitative research carried out – wholly or in part – on data extracted from the Balkan languages and dialects from the end of the 20th centuryto the present. The most recent achievements in the fi eld of areal linguistics are discussed,with a special emphasis on their application to the Balkan areal, dialectal measurements of Balkan linguistic data. The application of quantitative methods to the study of separate Balkan languages with the aim of( researcching the “contact” history of teh formation of dialectal (micro)areals as to corpus data is also elaborated on.

 

Ключевые слова:  количественные методы, балканские языки и диалекты, ареальная лингвистика, диалектометрия, диалектная классификация

 

Key words: quantitative methods, Balkan languages and dialects, areal linguistics, dialectal measurments, dialectal classifi cation

Как се приемат ръкописи за публикуване в

сп. Съпоставително езикознание

 

Всяка предложена статия се подлага на оценка от главния редактор или от друг подходящ член на редколегията. Те преценяват дали темата и научните качества на предложения материал съответстват на научния профил и на утвърдените изискванията на списанието. Ако това не е така, статията се отхвърля без по-нататъшни оценки. Ако статията е одобрена от главния редактор или от посочения за отговорен редактор, тя се изпраща на двама независими и анонимни оценители с молба да изразят мнението си по определени пунктове, посочени в специална рецензентска карта. Картата се връща в редакцията с препоръка дали да се приеме статията или да се отхвърли, дали да претърпи преработка, за да съответства на изискванията на списанието. Ако оценките изразяват противоположни мнения, по решение на редакцията, статията може да се изпрати на трети оценител за свръх-рецензия. Редакцията изпраща на автора по електронна поща решението си, придружено с текста с релевантни коментари и препоръки от двете /трите/ рецензии.

 

Peer reviewing at Contrastive Linguistics

 

Any paper submitted to the journal Contrastive Linguistics is initially reviewed by the Editor-in-chief or an assigned member of the editorial board who checks that the paper is appropriate for the journal and is sufficiently original and interesting. If the paper is deemed below par, it may be rejected without being reviewed any further.

Then the responsible editor assesses the paper’s composition and arrangement against the journal’s Author Guidelines to make sure it includes the required sections and conforms to the style sheet.

In case the paper conforms to the requirements, the Editor-in-chief or an assigned member of the editorial board sends invitations to individuals he or she believes would be appropriate reviewers (at least two). The reviewers who accept the invitation compose a detailed point-by-point review on the basis of a review card. The review is submitted to the journal, with a recommendation to accept or reject the paper, with the following option on acceptance – accept as it is or request revision (usually flagged as either major or minor).

The assigned member of the editorial board considers all the returned reviews before making an overall decision. If the reviews differ widely, the editor may invite an additional reviewer so as to get an extra opinion before making a decision.

The assigned member of the editorial board sends a decision email to the author including all relevant anonymous reviewers’ comments.

 

Рецензентска карта

Карта рецензента

Review card

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ГЛАГОЛНИЯ ВИД В ГРЪЦКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ: РАЗВОЙ И ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

 

Христина Марку

Тракийски университет „Демокрит“

 

В данной статье рассматривается развитие концепции о виде глагола и изучение категории глагольного вида в греческой лингвистике. Выделяются и описываются основные работы, касающиеся проблемы аспекта в греческом языке, с начала возникновения лингвистического интереса к данной категории до современных исследовательских поисков. Уделяется внимание трудам, способствующим преодолению традиционных грамматических подходов и классической грамматической терминологии в толковании и описании данной категории. 

 

This article is devoted to the development of the conception of verbal aspect and to the description of this category in Greek linguistics. We pay attention to the main studies concerning the problem of the Greek verbal aspect by examining the place of the fundamental works from the beginning of the emergence of linguistic interest in this category, following the progressive development in this field. We emphasize the contributions to overcoming traditional grammatical approaches and classical grammatical terminology in the interpretation and description of the category.

 

Ключови думи: аспект, глаголна категория, гръцка лингвистика, аспектологични изследвания

Key words: aspect, verbal category, Greek linguistics, aspectology studies