Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

ЛИНГВИСТИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ФОКУСА НА ИНТЕГРАЦИЯТА

 

 

Димитрина Хамзе

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Сквозь призму анализа и оценки определенное направление нередко рассматривается в конфронтации с предыдущим направлением, которое необходимо вытеснить, чтобы утвердить выбранное исследователем направление в качестве более адекватного, перспективного, целесообразного и прогрессивного. Обычно говорят „в отличие от... “, чтобы выявить прежде всего различия, не обращая внимания на сходства, которых оказывается намного больше. При этом эти сходства имеют более существенное значение для будущего, для применимости и эффективности науки о языке. Цель настоящего исследования – показать, что даже самые отдаленные в идейно-концептуальном отношении платформы не терпят ярлыков „старое“ и „новое“, а тяготеют друг к другу, взаимно дополняют и обогащают друг друга, устраняя таким образом „необходимость“ взаимного отрицания.

 

 

Very often, when seen through the linguistic prism of analysis and evaluation, a given trend in linguistics is  presented as significantly opposed to a previous one, meant to be replaced with a view of the establishment of a new optimal, more promising and progressive model. “Unlike...” is a term often used in order to focus on the differences, without paying much attention to the similarities, often many and with significance for the future, applicability and efficiency of linguistics.  The purpose of this study is to prove that even the most distant platforms in terms of ideas and concepts, cannot be labelled “old” and “new”; rather they converge, overlap in terms of their scope, are mutually complementary and mutually enriching, and thus cancel the “need” for reciprocal ignoring.

 

Ключови думи: лингвистични направления, интегративни концепции, семантика

Key words: linguistics, trend, integration, semantic, perspective  

 

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия:  проф. д-р Иван Иванов (главен редактор), проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Ноеми Стоичкова

Редакционен съвет: проф. Мари Врина (Франция), проф. Пиетро Каталди (Италия), проф. Боян Биолчев (България), проф. Джузепе дел'Агата (Италия), проф. Целина Юда (Ягелонски университет), проф. дфн Живка Колева-Златева (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"), проф. Мариола Валчак-Миколайчак (Познански университет "Адам Мицкевич"), д-р Магдалена Питлак (Ягелонски университет), д-р Ярослав Отченашек (Карловия университет, Прага)

 

Сайт на списание "Литературата"

 

Темите на списание "Литературата":literature

Херменевтиката (кн. 1)

Семиотиката (кн. 2)

Психоаналитичната критика (кн. 3)

История и литература (кн. 4)

Литературната история (кн. 5)

Феминизмът (кн. 7)

Литературният историк и литературната история (кн. 8)

България-Македония: Литературата - допири и конфликти (кн. 9)

Маргиналия, графоманство, плагиат (кн. 10)

Вазов. Канонът. Класичното (кн. 11)

Детската литература - литература за деца (кн. 12)

Постмодернизмът (кн. 13)

Женевската литературоведска школа (кн. 14-15)

Деконструктивизмът (кн. 16)

 

Излязоха двадесет и пет книжки на обновеното списание "Литературата" със следните теми: 

 

literaturata7

Библиотеката и Библията

Писането и Интернет

Постмодерност и глобализация

Нови медии и нова журналистика

Преводимост на българската култура

Съдбата на идеологиите

Четене и разбиране

 

    lit8

    lit9 

lit10

  lit11

 Политики и поетики на различието

 

Литературата в училище

 

Иън Макюън

 

 

Литература и награди

 

    lit12

Литература и скандали 

     liter13

Феминизъм и постфеминизъм

     lit 14

Литературното кафене

  lit15

Стара София

 

 

       lit16

 Любовта в литературата

 

     

  lit17

 Литература за деца

                           

 

Теоретични въпроси на превода

 

 

Литература и фантастика


               

Мигрантски литератури


   

  

Куиър теории

 

 

 

Канонът в новото хилядолетие

                                        
 

Дигиталната хуманитаристика

 

 

 

Компаративистиката днес

 

 

Литературната история днес.

Част I

 
 
                                                                           

 

 

Списание "Литературата" в електронната среда за единна научна информация на факултета

 

 

Съдържание

 

20-те най-известни любовни сюжета в историята и в литературата

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков)

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова)

Пиер Льопап, История на любовните романи (прев. от френски Радостин Желев)

Михаил Епщайн, Поетика на близостта (прев. от руски Надежда Делева)

Вадим Росман, За женските тайни (прев. от руски Надежда Делева)

Венета Савова, Любовта на Човека Божи

Валери Стефанов, Време за любов, места за раздяла...

Катя Станева, Любовните песни на Българското възраждане

Румяна Евтимова, Колажен портрет на прелъстителя в руската литература

Албена Вачева, Любов и социални норми

Татяна Ичевска, Любовта (като) болест

Иван Иванов, Любов и смърт в романа на Виктор Пасков „Аутопсия на една любов“

Стоян Георгиев, Борбата за доминация между половете в търсене на идентичност в пиесите на Пинтър

 

Дебюти

Полина Иванова, ,,Човек не обича вечно, не обича и истински‘‘

Христина Теодосиева, Любовта като себеидентификация в романа на Константин Константинов „Кръв“

Отзиви

Ина Христова, Литературата и фрагментаризираният свят

Росица Чернокожева, 5-те случая” – приютяване в културата на Фройд

Христо Манолакев, Фундаментален труд за българознанието

Ирина Иванова, Момчето с раираната пижама”, Джон Бойн

Владимир Игнатов, Да „опитомиш” времето

 

За авторите

Abstracts

 

***

 

Contents

 

20 Most Famous Love Stories in History and Literature

Julia Kristeva, In Praise of Love (transl. from French by Dimitar Bozhkov)

Tracy Adams, The Problem of Love in the Old French Verse Romance (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Pierre Lepape, History of Romance Novels (transl. from French by Radostin Zhelev)

Michael Epstein, Poetics of Intimacy (transl. from Russian by Nadezhda Deleva)

Vadim Rosman, About Women Secrets (transl. from Russian by Nadezhda Deleva)

Veneta Savova, Time for Love, Places for Parting ...

Valeri Stefanov, The Woman of the Near - This Longing, This Fire!

Katya Staneva, Love Songs of Bulgarian Revival

Rumyana Evtimova, A Collage Portrait of the Seducer in Russian Literature

Albena Vacheva, Love and Social Norms

Tatiana Ichevska, Love (as) a Disease

Ivan Ivanov, Love and Death in the Novel "Autopsy of a Love Affair" by Viktor Paskov

Stoyan Georgiev, The Struggle for Dominance between the Sexes in Search of Identity in the Plays of Pinter

 

Debuts

Polina IvanovaOne does not love forever, one does not also truly love

Kristina Teodosieva, Love as Self-Identification in the Novel of Konstantin Konstantinov "Blood"

 

Reviews

Ina Hristova, Literature and the Fragmentasized World

Rositsa Chernokozheva, The Five Cases - Sheltering in the Culture of Freud

Hristo Manolakev, Fundamental Work about Knowledge of Bulgaria

Irina Ivanova, "The Boy in the Striped Pyjamas," John Boyne

Vladimir Ignatov, To "Tame" the Time

 

About Authors

Abstracts

 

 

 

ЛЪЖА, ИЗМАМА, ПОДВЕЖДАНЕ И ОЩЕ

 

 

Дафина Генова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

В статье критически анализируются репрезентативные исследования лжи, обмана, введения в заблуждение, бессмысленного говорения и сокрытия информации в области философии языка и лингвистической прагматики в основном в публикациях на английском языке. Комментируются также исследования лжи и обмана некоторых болгарских философов. Концепции комментируются в рамках теории коммуникации Пола Грайса и теории речевых актов Джона Остина и Джона Серла. В анализе лжи и связанных с ней концепций презентация фокусируется на различных критериях того, что говорит или утверждает говорящий, и того, что он подразумевает, а также на его интенции при осуществлении коммуникативного акта.

The goal of the paper is a critical analysis of representative research on lying, deception, misleading, bullshit and withholding of information in philosophy of language and linguistic pragmatics predominantly in scholarly research in English. Studies on lying and deception by Bulgarian philosophers are also commented on. The analysis is carried out within the theoretical framework of Paul Grice’s theory of communication and John Austin’s and John Searle’s speech act theory. In the analysis of lying and its cognate concepts the paper focuses on the different criteria of what the speaker says or asserts, on the one hand, and what he/she implies, on the other, as well as on his/her intention in the accomplishment of the communicative act.

 

Ключови думи: философия на езика, лъжа, измама, подвеждане, безсмислено говорене, речеви актове, принцип на съдействието и максимите на Грайс

Keywords: philosophy of language, lying, deception, misleading, bullshit, speech acts, Grice’s cooperative principle and maxims

 

 

 

 

Международните конгреси

на филолозите слависти[1] (V част)

 

 

Иван Куцаров

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

В статье представлены организация и проведение 16-ого Международного конгресса славистов в Белграде (Сербия). Полностью отражена тематика, присутствуют имена всех докладчиков (в большинстве случаев с темой доклада), особое внимание уделено болгарскому участию в заседаниях.

The organization and the holding of the XVІth International Congress of Slavists in Beograd (Serbia) is described in the article. The topics discussed in the forum have been covered in full and all speakers have been mentioned (in most cases with the topic of the speech); special attention is paid to the Bulgarian participation in the sessions.

 

[1]  Продължение от Съпоставително езикознание, ХХІV, 1999, № 1, 112–157; ХХХVІІ, 2012, № 1, 53–66; ХХХVІІ, № 2, 47–60; ХХХІХ, 2014, № 3, 72–92)