Информация за Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
История на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Служителите на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Лични страници на служителите от Факултета по славянски филологии

 

 
From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.
General questions about the Joomla! CMS

сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

Научни конференции

 

 
Бакалавърски и магистърски курсове.
Магистърски програми. Описания

 

 

Информация за магистърската програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“

Summer seminar pages
General information

Бакалавърски програми

 

Задължителни курсове в специалността "Българска филология"

 

ohridski

Задължителни курсове в специалността "Руска филология"

facade

Информация за Катедрите на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

detail

 

 

Questions for new users of Joomla!

Академичен състав

 

проф. д-р Ангелина Минчева

 

 

старобългарски език

проф. дфн Боян Биолчев история на славянските литератури, история на полската литература през ХІХ-ХХ век, полски исторически и културни реалии (полско странознание)
проф. д-р Божидар Кунчев българска литература след Първата световна война
Проф. дфн Валери Стефанов българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература
проф. дфн Василка Радевa съвременен български език (фонетика, лексикология), ареална лингвистика
проф. дфн Здравко Чолаков българска литература след Първата световна война
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев историческа граматика на българския език, старобългарски език
проф. дфн Иванка Гугуланова теоретичен курс по съвременен полски език, историческа граматика на полския език
проф. дфн Искра Христова старобългарски език
проф. д-р Кирил Топалов възрожденска литература
проф. д-р Климентина Иванова старобългарска литература
проф. дпн Мария Герджикова методика на обучението по литература
проф. дфн Милена Кирова българска литература след Освобождението
чл.-кор. проф. дфн Михаил Виденов съвременен български език
(социо­линг­вистика)
проф д-р Панайот Карагьозов сравнително славянско литературознание
проф. дфн Петко Троев руска литература от ХIХ в.
проф. дфн Петя Асенова увод в езикознанието, проблеми на общото езикознание, балканско езикознание
проф. дфн Руселина Ницолова съвременен български език (синтаксис, морфология)
проф. дфн Симеон Хаджикосев антична изападноевропейска литература
проф. дфн Симеон Янев българска литература след Освобождението
проф. дфн Татяна Славова старобългарски език
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев историческа граматика на българския език, старо­бъл­гарски език
доц. д-р Андрей Бояджиев старобългарски език
доц. д-р Адриана Дамянова методика на обучението по литература
доц. д-р Алла Градинарова практически руски език
доц. д-р Ангел Ангелов съвременен български език
доц. д-р Ангел Петров методика на обучението по български език
доц. д-р Ангелина Вачева стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век
доц. д-р Анна-Мария Тотоманова историческа граматика на българския език
доц. д-р Боян Вълчев български език (история на българския книжовен език)
доц. д-р Боян Николаев съвремененбългарски език (фонетика и лексикология)
доц. д-р Бойко Пенчев българска литература след Освобождението до наши дни
доц. д-р Валентин Гешев сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език
доц. д-р Василка Алексова румънски език и румънска литература
доц. д-р Владимир Атанасов методика на обучението по литература
доц. д-р Владимир Жобов съвременен български език (фонетика), диалектология
доц. д-р Гергана Дачева съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)
доц. д-р Димитър Камбуров теория на литературата
доц. д-р Елена Хаджиева сравнителен синтаксис
доц. д-р Илка Бирова практически руски език
доц. д-р Ина Комарска методика на обучението по български език
доц. д-р Ирен Александрова теория на литературата
доц. д-р Искра Ликоманова теория на превода, полски исторически и културни реалии, практически полски език, историческа граматика на полския език
доц. д-р Йовка Тишева съвременен български език (синтаксис)
доц. д-р Йорданка Холевич антропология на българите, български фолклор, антропология на славянските народи, антропология на балканските народи
доц. д-р Калина Бахнева полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма
доц. д-р Катя Станева възрожденска литература
доц. д-р Красимира Алексова съвременен български език (морфология, социолингвистика)
доц. д-р Лидия Терзийска руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)
доц. д-р Лили Лашкова теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, историческа граматика на сръбския и хърватския език, сравнителна граматика на славянските езици
доц. д-р Людмил Димитров руска литература от ХIХ век
доц. д-р Майя Йонова старобългарска литература
доц. д-р Мария Данчева увод в общото езикознание
доц . д-р Маргарет Димитрова история на българския език
доц. д-р Маргарита Младенова практически чешки език, историческа граматика на чешкия език
доц. д-р Мая Байрамова съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)
доц. дфн Мая Велева съвременен български език (стилистика)
доц. д-р Миглена Николчина антична и западноевропейска литература
доц. д-р Найда Иванова история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език
доц. Недка Гарибова сравнителна морфология
доц. д-р Николай Чернокожев възрожденска литература и литература след Освобождението
доц. д-р Огнян Ковачев западноевропейска литература
доц. д-р Панайот Карагьозов история на славянските литератури
доц. д-р Пенка Илиева Балтова психолингвистика
доц. д-р Пенка Баракова съвременен български език (морфология)
доц. д-р Радка Влахова-Руйкова съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)
доц. д-р Ренета Божанкова руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература
доц. д-р Римма Спасова стилистика, езикова култура, практически руски език
доц. д-р Росица Димчева теория на литературата
доц. д-р Ростислав Станков руска историческа лексикология и лексикография
доц. д-р Румяна Евтимова руска литература от ХХ в.
доц. д-р Събка Богданова историческа граматика на руския език
доц. д-р Татяна Алексиева практически руски език, съвременен руски език (фонетика)
доц. д-р Татяна Ангелова методика на обучението по български език
доц. д-р Татяна Славова старобългарски език
доц. д-р Цветанка Ралева история на руския книжовен език
доц. д-р Цветанка Хубенова антична и западноевропейска литература
доц. д-р Юлиана Стоянова съвремененбългарски език (морфология, синтаксис, психолингвистика)
доц. Янко Бъчваров техника на филологическата работа, теоретичен курс по съвременен чешки език
гл.ас. д-р Албена Мирчева
гл.ас. д-р Андреана Ефтимова общо и сравнително езикознание, (психолингвистика )
гл.ас. Ани Илков възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане
гл.ас. Антоанета Попова практически полски език, практически лужишки език, история на полския книжовен език
гл.ас. д-р Антония Радкова методика на обучението по руски език
гл.ас. д-р Амелия Личевa теория на литературата
гл.ас. д-р Анна Липовска практически руски език, съвременен руски език (лексикология)
гл.ас. д-р Антония Замбова-Петрова съвременен български език (стилистика)
гл.ас. Биляна Борисова българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Благовест Златанов теория на литературата
гл.ас. д-р Величко Панайотов теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти
гл.ас. д-р Веселина Зайцева обща теория на превода, синхронен превод
гл.ас. д-р Галина Петкова руска литература от ХIХ–ХХ в.
гл.ас. д-р Георги Колев съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)
гл.ас. д-р Димка Сааведра теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език
гл.ас. д-р Добромир Григоров история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание
гл.ас. Елена Раденкова практически руски език
гл.ас. д-р Емилия Македонска практически чешки език, история на чешкия книжовен език
гл.ас.д-р Иван Иванов българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Илиана Чекова-Димитрова руски фолклор, стара руска литература
гл.ас. д-р Илка Бирова практически руски език
гл.ас. Ирина Манова практически руски език
гл.ас. д-р Ина Христова история на сръбската, хърватската и словенската литература през ХІХ в., хърватсдка и словенска литература от Средновековието до Романтизма
гл.ас. Калин Михайлов антична и западноевропейска литература
гл.ас. д-р Красимира Петрова практически руски език, съвременен руски език (морфология)
гл.ас. д-р Кунка Молле практически занятия по български език за чужденци
гл.ас. Лидия Шверчек теоретичен курс по съвременен полски език, практически полски език
гл.ас. Любомир Жилев практически руски език
гл.ас. Людмила Берковска методика на обучението по литература
гл.ас. Людмила Кроужилова практически чешки език
гл.ас. Людмила Павлова практически руски език
гл.ас. д-р Маргарита Виларова Ангелова сравнителна граматика на славянските езици, практически полски език
гл.ас. Маргрет Димитрова история на българския език
гл.ас. д-р Мирена Пацева проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци
гл.ас. д-р Надежда Михайлова съвременен български език, лексикология
гл.ас. д-р Николай Вазов практически руски език, съвременен руски език (приложни аспекти)
гл.ас. д-р Паулина Стойчева българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Петко Петков старобългарски език
гл.ас. д-р Петя Осенова съвременен български език, (морфология и синтаксис)
гл.ас. Пролет Паунова руска литература от ХХ в.
гл.ас. Румяна Корсемова руска литература от ХIХ в.
гл.ас. д-р Русана Бейлери албански език и албанска литература
гл.ас. Светлана Василева практически руски език
гл.ас. д-р Силвия Петкова практически руски език, съвременен руски език (прагматика)
гл.ас. Станка Панова практически занятия по български език за чужденци
ст.ас. Стефка Фетваджиева съвременен български език (лексикология)
гл.ас. Стилян Стойчев практически чешки език
гл.ас. д-р Таня Лекова история на българския език
гл.ас. Татяна Дункова историческа граматика на сръбския и хърватския език, практически сръбски и хърватски език
гл.ас. д-р Тодор Христов теория на литературата
гл.ас. Ценка Досева практически руски език
ст.ас. Валентина Арнаудова западноевропейска литература
ст.ас. Камен Рикев история на полската литератуара от Средновековието до Романтизма, , история на полската литература от ХІХ-ХХ век.
ст.ас. Албена Мирчева увод в езикознанието, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици
ст.ас. Ани Бурова история на чешката литература, история на славянските литератури
ст.ас. Анна Баранова практически руски език
ст.ас. Галина Бунджулова български език
гл.ас. д-р Мария Илчевска културна антропология
гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова българска литература след Първата световна война
ст.преп. Мария Лазарова практически руски език
ст. ас. д-р Албена Стаменова-Сеизова история на украинския узик, практически украински език
ас. Аглая Маврова методика на обучението по руски език
ст.ас. д-р Биляна Михайлова-Иванова увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание и палеобалкански езици
ас. Ваня Тивидошева методика на обучението по литература
ас. Венета Савова старобългарска литература
ас. Владимир Манчев практически руски език
ас. Владислав Миланов съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура
ас. Диана Иванова практически словашки език
ас. Диляна Денчева-Кирова практически полски език
ас. Елена Христова история насръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури
ас. д-р Марина Джонова съвремененбългарски език (синтаксис и морфология)
ас. д-р Мая Александрова увод в общото езикознание, балканско езикознание
ас. Мая Падешка методика на обучението по български език
ас. Надежда Александрова възрожденска литература
ас. д-р Росица Стефчева практически сърбо-хърватски език
ас. Славея Димитрова история на словашката литература, история на славянските литератури
аc. Фотини Янис Христакуди гръцки език, гръцка литература

 

 
Информация за нашите студенти
Нашите магистри