Научни конференции (2016 г.):

 

14-19 марта 2016 (Санкт-Петербург): XLV Международная филологическая конференция (http://conference-spbu.ru/conference/32/). Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Срок за заявки: 25 януари 2016 г.

 

8 април (София): Конференция "Писателят като преводач. Преводачът като писател", Академичeн кръг по сравнително литературознание, Софийски университет, Конферентна зала

 

21-23 април 2016 (София): Тринадесети славистични четения (https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/component/content/article/49-conferences/1587-chetenija-2016); ФСлФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Срок за заявки: 1.02.2016

 

21-23 април 2016 (София): Юбилейната научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, съпътстваща конференция към Тринадесетите славистични четения. ФСлФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Срок за заявки: 20.02.2016 г.

 

21-23 април 2016 (Благоевград): 25-та юбилейна международна кръгла маса "Звездите на Балканите" (http://www.bf.swu.bg/), Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград.

Срок за заявки: 6.03.2016 г.

 

20-22 април 2016 (Прага): Славянската лексикография в началото на XXI век (http://www.slu.cas.cz/cinnost/slovlex2016-pozv-bg.pdf); Чешка академия на науките, Прага.

Срок за заявки: декември 2015.

 

13 май 2016 (Бърно): VI конференция за южнославянските езици и литератури: Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа (https://drive.google.com/file/d/0B7Ro1_UlxaK_akZmNjE5OTVXWGc/view); Философския факултет на Масариковия университет, Бърно.

Срок за заявки: 31 март 2016 г.

 

16-18 май 2016 г. (София): Международна научна конференция по повод 150 години от рождението на Пенчо Славейков, Институт за литература, БАН

Срок за заявки: 31 март 2016 г.

 

3– 4 юни 2016 г. (Велико Търново): Международна научна конференция на тема: Езици, култури, комуникации, Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Сайт: http://www.uni-vt.bg/1/Default.aspx?page=10722&;;zid=3

Срок за заявки: 01 май 2016 г.

 

21-22 юни 2016 г.: Научна конференция на тема „Магическият реализъм”, Институт за литература - БАН

Срок за заявки: 31 май 2016 г.

 

6-9 септември 2016 г. (Варна): Първа Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите” (http://lcmm2016.com/); Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Институт „Висша школа по журналистика и масови комуникации” към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисия по медиалингвистика към Международния комитет на славистите.

Срок за заявки: 1 юни 2016 г.

 

11-18 септември 2016 г. (Лорет де Мар, Испания): IV международен форум по когнитивно моделиране, съорганизатор СУ „Св. Кл. Охридски”

Срок за заявки: 25 април 2016 г.

 

06-07 октомври 2016 г. (Благоевград): Юбилейна национална конференция „Словото е свят, светът е слово”, Югозападен университет "Неофит Рилски", Филологически факултет

Срок за заявки: 30 юни 2016 г.

 

3-4 ноември 2016 г. (София): Национален научен форум „П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ.

Срок за заявки: 30 септември 2016 г.

 

10-11 ноември 2016 г. (Пловдив):Паисиеви четения на тема "Хуманитаристиката – традиции и перспективи", Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Срок за заявки: 15.10.2016 г.

 

2-3 декември 2016 г. (София): Националната конференция „Гласове на диаболизма в българската литература”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ

Срок за заявки: 30 юни 2016 г.

 

5 - 7 декември 2016 (Санкт Петербург): Конференция "Корпусни подходи към балканските езици и диалекти". Иинститут за лингвистични изследвания, Руска академия на науките.

Срок за заявки: 15 април 2016 г.

XVI Международен славистичен конгрес - Белград 2018 г.

Срок за заявки: 1 юни 2016 г. 

 

 

Научни конференции - 2017 г.

Конференция на Факултета по славянски филологии под надслов "Надмощие и приспособяване"

Дати на провеждане: 24-25 април 2017 г.

Заявки с резюмета от 1500 до 1800 знака се приемат до 20 март 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция "Българистични четения - Сегед 2017"

Дати на провеждане: 08–09 юни 2017 г.

Заявки с резюмета до 100 думи се приемат до 31 март 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Чуждият език и съвременното висше образование”

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на Медицинския университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Дати на провеждане: 23-25 юни

Заявки с резюмета до 300 думи на български език се приемат до 19.02.2017 г. на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Изисквания към участниците

 

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование

Дати на провеждане: 13 и 14 октомври 2017 г.

Електронен адрес: http://slavconf.com

 

ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

Дати на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Заявки с резюмета се приемат до 15 май 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Научни конференции - 2018 г.:

 

Конференция на тема „Литература и техника”

Дати на провеждане: 9-10 март 2018 г.

Място на провеждане: СУ, Нова конферентна зала

Срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Четиринадесети международни славистични четения на тема "Стереотипът в славянските езици, литератури и култури"

Дати на провеждане: 26 - 28 април 2018 г.

Място на провеждане: СУ

Срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференция "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Дати на провеждане: 21 - 22 юни 2018 г.

Място на провеждане: Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Срок за изпращане на заявките: 1 май 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна юбилейна научна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще”

Дати на провеждане: 27 - 29 септември 2018 г.

Място на провеждане: Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Срок за изпращане на заявките: 30 юни 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Първи международен симпозиум на Българско общество „Ф. Достоевски“ 

Дати на провеждане: 23 - 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: СУ, БАН

Срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

„Българистиката по света. Филологията у дома“

Дати на провеждане: 26 - 27 октомври 2018 г.

Място на провеждане: Югозападен университет

Срок за изпращане на заявките: 31 май 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейна научна конференция "Паисиеви четения"

Дати на провеждане: 8 - 10 ноември 2018 г.

Място на провеждане: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Срок за изпращане на заявките: 2 април 2018 г.

Адрес за кореспонденция: различните имейли по секции можете да видите в страницата с информация за конференцията

 

Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полèта на сътрудничество”

Дати на провеждане: 15 до 17 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 15 октомври 2018 г.

Адрес за кореспонденция: електронен формуляр за участие в конференцията можете да откриете в горния линк

 

Конференция с международно участие "Българистични езиковедски четения"

Дати на провеждане: 19 - 20 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 30 май 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Традиционна конференция за млади изследователи "Климентови четения"

Дати на провеждане: 22 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 9 ноември 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференция „Електронните ресурси за обучение – достъп, развитие, „жизнен цикъл“

Дати на провеждане: 23 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 18 ноември 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Научни конференции - 2019 г. 

                

Годишна конференция с международно участие на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Краен срок за подаване на докладите: 15 март 2019 г.

Дата и място на провеждане: 15 май 2019 г., гр. София

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция на ФСлФ "От слово към действие: разкази и репрезентации"

Дата и място на провеждане: от 2 до 4 май 2019 г., Софийски университет, Ректорат.

Срок за изпращане на заявките: 31 март 2019 г.

Срок за изпращане на известие за одобрение на заявката:  8 април 2019 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция „Литературната периферия: памет и употреби“

Дата и място на провеждане: от 4 до 5 ноември 2019 г., Софийски университет, Ректорат.

Срок за изпращане на заявките: 15 октомври 2019 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

"Климентови четения" за млади изследователи

Дата и място на провеждане: 23 ноември 2019 г., Софийски университет, Ректорат.

Срок за изпращане на заявките: 09 ноември 2019 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“

Дата и място на провеждане: 24-25 януари 2020 г., Софийски университет, Ректорат.

Срок за изпращане на заявките: 15 декември 2019 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция "Съвременните славянски литератури – проблеми на преводната рецепция"

Дата и място на провеждане: 22 ноември 2019 г., Софийски университет, Ректорат.

Срок за изпращане на заявките: 19 ноември 2019 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Научни конференции - 2020 г. 

 

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. особености на изворите“

Краен срок за подаване на докладите: 15 декември 2019 г.

Дата и място на провеждане: 24-25 януари 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Национална конференция на тема „Повторение, обновление – практики на римейка“

Краен срок за подаване на докладите: 28 февруари 2020 г.

Дата и място на провеждане: 20-21 март 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция "Българската литература като световна. Световната литература като българска"

Краен срок за подаване на докладите: 28 февруари 2020 г.

Дата и място на провеждане: 22-23 април 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна конференция "Петнадесети славистични четения"

Краен срок за подаване на докладите: 15 март 2020 г.

Дата и място на провеждане: 7-9 май 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция на тема: „Литературният превод в приемащата култура и в образованието”

Краен срок за подаване на докладите: 31 януари 2020 г.

Дата и място на провеждане: 22-24 май 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

International conference dedicated to the 20th anniversary of the Lithuanian Comparative Literature Association

Краен срок за подаване на докладите: 1 май 2020 г.

Дата и място на провеждане: 24-25 септември 2020 г., Вилнюс, Литва

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ХІV международна конференция по социолингвистика на тема "Градска култура и езиково разнообразие"

Краен срок за подаване на докладите: 1 юни 2020 г.

Дата и място на провеждане: 15 и 16 октомври 2020 г., Софийския университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

Краен срок за подаване на докладите: 15 октомври 2020 г.

Дата и място на провеждане: 26 и 27 ноември 2020 г., Софийския университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.