Научни конференции (2016 г.):

 

14-19 марта 2016 (Санкт-Петербург): XLV Международная филологическая конференция (http://conference-spbu.ru/conference/32/). Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Срок за заявки: 25 януари 2016 г.

 

8 април (София): Конференция "Писателят като преводач. Преводачът като писател", Академичeн кръг по сравнително литературознание, Софийски университет, Конферентна зала

 

21-23 април 2016 (София): Тринадесети славистични четения (https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/component/content/article/49-conferences/1587-chetenija-2016); ФСлФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Срок за заявки: 1.02.2016

 

21-23 април 2016 (София): Юбилейната научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, съпътстваща конференция към Тринадесетите славистични четения. ФСлФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Срок за заявки: 20.02.2016 г.

 

21-23 април 2016 (Благоевград): 25-та юбилейна международна кръгла маса "Звездите на Балканите" (http://www.bf.swu.bg/), Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград.

Срок за заявки: 6.03.2016 г.

 

20-22 април 2016 (Прага): Славянската лексикография в началото на XXI век (http://www.slu.cas.cz/cinnost/slovlex2016-pozv-bg.pdf); Чешка академия на науките, Прага.

Срок за заявки: декември 2015.

 

13 май 2016 (Бърно): VI конференция за южнославянските езици и литератури: Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа (https://drive.google.com/file/d/0B7Ro1_UlxaK_akZmNjE5OTVXWGc/view); Философския факултет на Масариковия университет, Бърно.

Срок за заявки: 31 март 2016 г.

 

16-18 май 2016 г. (София): Международна научна конференция по повод 150 години от рождението на Пенчо Славейков, Институт за литература, БАН

Срок за заявки: 31 март 2016 г.

 

3– 4 юни 2016 г. (Велико Търново): Международна научна конференция на тема: Езици, култури, комуникации, Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Сайт: http://www.uni-vt.bg/1/Default.aspx?page=10722&;;zid=3

Срок за заявки: 01 май 2016 г.

 

21-22 юни 2016 г.: Научна конференция на тема „Магическият реализъм”, Институт за литература - БАН

Срок за заявки: 31 май 2016 г.

 

6-9 септември 2016 г. (Варна): Първа Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите” (http://lcmm2016.com/); Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Институт „Висша школа по журналистика и масови комуникации” към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисия по медиалингвистика към Международния комитет на славистите.

Срок за заявки: 1 юни 2016 г.

 

11-18 септември 2016 г. (Лорет де Мар, Испания): IV международен форум по когнитивно моделиране, съорганизатор СУ „Св. Кл. Охридски”

Срок за заявки: 25 април 2016 г.

 

06-07 октомври 2016 г. (Благоевград): Юбилейна национална конференция „Словото е свят, светът е слово”, Югозападен университет "Неофит Рилски", Филологически факултет

Срок за заявки: 30 юни 2016 г.

 

3-4 ноември 2016 г. (София): Национален научен форум „П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ.

Срок за заявки: 30 септември 2016 г.

 

10-11 ноември 2016 г. (Пловдив):Паисиеви четения на тема "Хуманитаристиката – традиции и перспективи", Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Срок за заявки: 15.10.2016 г.

 

2-3 декември 2016 г. (София): Националната конференция „Гласове на диаболизма в българската литература”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ

Срок за заявки: 30 юни 2016 г.

 

5 - 7 декември 2016 (Санкт Петербург): Конференция "Корпусни подходи към балканските езици и диалекти". Иинститут за лингвистични изследвания, Руска академия на науките.

Срок за заявки: 15 април 2016 г.

XVI Международен славистичен конгрес - Белград 2018 г.

Срок за заявки: 1 юни 2016 г. 

 

Конференция на Факултета по славянски филологии под надслов "Надмощие и приспособяване"

Дати на провеждане: 24-25 април 2017 г.

Заявки с резюмета от 1500 до 1800 знака се приемат до 20 март 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция "Българистични четения - Сегед 2017"

Дати на провеждане: 08–09 юни 2017 г.

Заявки с резюмета до 100 думи се приемат до 31 март 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Чуждият език и съвременното висше образование”

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на Медицинския университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Дати на провеждане: 23-25 юни

Заявки с резюмета до 300 думи на български език се приемат до 19.02.2017 г. на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Изисквания към участниците

 

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование

Дати на провеждане: 13 и 14 октомври 2017 г.

Електронен адрес: http://slavconf.com

 

ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

Дати на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Заявки с резюмета се приемат до 15 май 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.