Магистърски дипломни работи в специалност „БАЛКАНИСТИКА”

 

diction-alb

 

 

 

 

Аглика Попова. Как човек твори историята и как историята претворява човека (2008). Научен ръководител: доц. дфн Румяна Станчева

Адрияна Спасова. Литературата на българите от Западните покрайнини (2010)

Ана Станиславова. Критиката на политическите нрави и морала у двама балкански писатели – фейлетоните на Йон Лука Караджале и Алеко Константинов. (2003). Научен ръководител: ст.н.с. д-р Румяна Станчева.

Ани Петрова. Св. Спиридон според славянския превод на житието му и фолклора (2007)

Антон Панчев. Изследване на партийната система в Косово (2007)

Ася Борисова. Употребата на неопределителния член в балканските езици. 2007. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова. Първа награда за магистърска теза на ІV национален конкурс за магистри (24.04.2009)

Биляна Михайлова. Предгръцко езикознание. Проблеми и резултати. 1999. Научен ръководител проф. дфн Георги Т. Риков.

Богдана Илчева. Тялото в два балкански психологически романа от периода между двете световни войни. 2000. Научен ръководител: ст.н.с. д-р Румяна Станчева.

Боян Иванов. Румъноезичното население в България. Научен ръководител доц. д-р Василка Алексова (2011).

Весела Манчева. Мигени и поколонието на 30-те години в албанската литература (1999)

Веселина Белева. Митът за Орфей в два балкански романа („Ослепително” от Мирча Картареску и „Другото тяло” от Милорад Павич) (2010 - Защитена cum laude)

Веселина Стефанова. Пророчествата на Лъв ІV Мъдри в поствизантийския период – образ и слово (2009)

Веселка Василева. Представата за земята и небето, отразена във фразеологичния фонд на българския и румънския език (2007) Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

Виктор Генков. Развитие на драматургията в Албания. (2005). Научен ръководител: гл. ас. д-р Русана Бейлери.

Виктория Василева. Философски и нравствено-етични измерения на топоса за борбата като еманация на себеосъществяването в романите на Никос Казандзакис. Никос Казандзакис и Фридрих Ницше (2009)

Виктория Мирчева. Фразеология за възраст, семейни и родствени отношения в балканските езици. 2007. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

alb

 

Галя Нинова. Генезис и семантика на адмиратива в български и албански (2010)

Геновева Червенакова. Фолклорът в модерния балкански роман („Чуляндра” от Ливиу Ребряну, „Хоро” от Антон Страшимиров и „Алексис Зорбас” от Никос Казандзакис). (2004)

Гергана Попова. Представите за съдбата на Балканите (2005)

Гергана Тодорова. Представите за водата и огъня, отразени във фразеологичния фонд на българския и румънския език (2009)

 

 

 

Дарина Фелонова. Майка и/или блудница. За женскостта в романите „Изобретателят” от Борис Шивачев и „Кира Киралина” и „Кодин” от Панаит Истрати. Научен ръководител проф. дфн Румяна Л. Станчева (2011)

Деница Велева. Представите на българите и румънците за труда, трудолюбието и мързела, отразени в народните пословици и поговорки (2009)

Джена Славова. Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие” и културата на една непозната България. Научен ръководител доц. д-р Маргрет Димитрова (2011).

Десислава Руменова. Реминисценции на европейския барок върху българското изкуство през ХVІІІ и ХІХ в. (2009)

Десислава Танева. Византийски цветен стил в украсата на гръцките ръкописи и рецепцията в българските ръкописи (Х – ХІХ в.) (2005)

Детелина Иванова. Типологични отлики между православния и католическия храм. (2000)

Диана Башовска. Образците на славянската тератология във византийската ръкописна традиция (2000)

Диана Колева. Развитието на иконостаса в българските земи през поствизантийския период. Иконостасът на Роженския манастир „Рождество Богородично” (2009)

Диана Петрова. Балканският комплекс за идентичност (етнолингвистичен анализ на пословици, поговорки и устойчиви словосъчетания в албанския, българския, румънския и гръцкия език. 2003. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Димитър Георгиев. Къзълбашите в България (2009)

Димитър Илиев. Старият синтетичен перфект във функционално-семантичен план. 2003. Научен ръководител: проф. Иван Добрев.

Дияна Вълева. Употреба на фразеологизмите с анималистичен компонент в съвременната публицистика (върху материали от български, гръцки и немски). 2008. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Екатерина Търпоманова. Употреба и значение на свършен и несвършен вид в новогръцки и съвременен български език (съпоставително изследване). 2001. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Елена Димитрова. Променящата се идентичност на града – алегория на човешкото битие (по романите „Ослепително. Лявото крило” от Мирча Картареску и „Седмоцърквие” от Милош Урбан) (2009)

Елена Пурнарова. Градската среда и проникването на натурализма в „Малкия Содом” от Георги Стаматов и „Богати и бедни” от Григориос Ксенопулос. 2007. Научен ръководител: доц. д-р Румяна Станчева.

Елица Велинова. Косово – поетически търсения и алтернативата на младите (2007)

Елица Полянова. Българските алиани и култът към Демир Баба. (Принос към фолклорно-историческия образ на балканския културен герой) (2003)

Елтон Зекири. Култът към Св. Йоан Владимир на Балканите (2009)

Златина Цветкова. Рило-Атонски книжовни и културно-религиозни взаимоотношения през Възраждането и ролята на гр. Самоков в тях (2006)

Зорница Антонова. Мисията на Аз-а в поезията на Ана Бландиана. Научен ръководител проф. дфн Румяна Л. Станчева (2011)

Зорница Крушарска. Митрополитската църква „Успение на Св. Богородица” в Самоков в контекста на идеята за застъпничеството на Богородица и светиите (2003)

Ива Донева. Помирението в албанската традиция – потенциалният изход от отмъщението и кръвната вражда (2005)

Ивалена Танева. Ролята на албанската емигрантска литература и на Тома Кацори за развитието и съхраняването на албанската националната култура и символика (2008)

Иван Радев. Аспекти на българо-румънския билингвизъм в няколко села в Плевенска област (2004)

Ивка Цолова. Борещият се човек в романите на Никос Казандзакис (2000)

Йорданка Иванова. Основни аспекти на представите за смъртта на Балканите

Калина Дамянова. Изразяване на бъдно действие в балканските езици. 1999. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Камелия Георгиева. Османско-византийските отношения (1402 – 1413 г.) (2008)

Катерина Вълчева. Два женски образа в мъжкия свят на Никос Казандзакис (2009)

Катерина Янакиева. Ана Бландиана и Дубравка Угрешич - сравнителен тематичен анализ (2010)

Катя Чанкова. Формулите за вежливост в балканските езици. 2008. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Красимира Макавеева. Терминология на сватбеното знаме в румънската и българската традиция в общобалканска перспектива. 2003. Научен ръководител: гл. ас. д-р Василка Алексова.

Кремена Данева. Екрем Чабей – личност и творчество (2008)

Лора Ненковска. Аспекти на постмодерния роман у двама писатели от Югоизточна Европа. 2004. Научен ръководител: ст.н.с. д-р Румяна Станчева.

Любомир Старидолски. Генетика на българо-гръцките колизии през ХІХ в. (2006)

Людмила Михайлова. Адаптация и реинтерпретация на функцията на църквата „Св. София” (2002)

Маламир Спасов. Триптих за „розовата и черна плът” или за любовта и смъртта в три балкански романа. 2000. Научен ръководител: ст.н.с. д-р Румяна Станчева.

Маргарита Ралчева. Балкански превъплъщения на една европейска тема. Образът на Исус според Никос Казандзакис, Николай Райнов и Ернест Ренан. (2009)

Марина Алексиева. Номинативни вериги за лица като текстообразуващи средства в балканските езици. 2000. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Марина Димитрова. Представата за жената, отразена във фразеологичния фонд на езиците от балканския езиков съюз. 2001. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Мария Бикова. Езикът – болка и надежда на съвременната армънска поезия (2007)

Мария Динчева. Определителният член в балканските езици. 2007. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Мария Каракашева. Румънското общество от втората половина на ХІХ в., отразено в комедиите на Йон Лука Караджале. 2007. Научен ръководител: доц. д-р Румяна Станчева.

Мария Пеева. Албанската народна носия (2010)

Мария Петрова. Лексико-тематичните полета като средства за създаване на текстовата свързаност в балканския текст. 2000. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Мая Цветанова. Пътят и духовното самонадмогване в „Брадвата” от Михаил Садовяну и в „Змията” от Мирча Елиаде (2010)

Милена Дойчева. Поява и развитие на иконостаса и празничния ред във Византия, България и Русия. 2003. Научен ръководител: проф. дфн Аксиния Джурова.

Мирослава Иванова. Образът на владетеля и владетелските библиотеки в Средновековна България (2006)

Мирослава Каменова. Функции на неличните глаголни форми в езиците от Балканския езиков съюз. 2006. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.

Мирослава Стоянова. Опозицията свое – чуждо във фразеологията на балканските езици (2000)

Мюжден Мехмедова. Етнокултурни аспекти на образа на Другия в два модерни балкански романа – „Железният светилник” от Димитър Талев и „Травнишка хроника” от Иво Андрич (2004)

Надежда Илиева. „Реконкистата” като феномен в историята на Иберия и Югоизточна Европа VІІІ-ХІХ в. 2007. Научен ръководител: доц. д-р Иван Първев.

Невяна Некова. Албански приложни изкуства – облекло, музикални инструменти, фотография (2007)

Нела Пирьова. Падането на Константинопол според късновизантийските историографи. (2006)

Николай Федяев. Рецепцията на Византийското изкуство по българските земи Х-ХІІ в. 2007. Научен ръководител: проф. д-р Аксиния Джурова.

Николета Павлова. Ориенталско направление в албанската поезия през ХVІІ-ХІХ в. 2003. Научен ръководител: гл. ас. д-р Русана Бейлери.

Нина Котева. Вълкът в българската и румънската култура. Научен ръководител доц. д-р Василка Алексова (2011).

Петър Александров. Представите за словото, отразени в традиционната фразеология на народите, населяващи Балканския полуостров. 2003. Научен ръководител: гл. ас. д-р Василка Алексова.

Петър Александров. Представите за словото, отразени в традиционната фразеология на народите, населяващи Балканския полуостров (2003)

Петър Костадинов. Румънският характер на старата румънска литература в светлината на българо-румънските книжовни контакти (2005) Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

Петя Костова. Самоков през погледа на чуждите пътешественици (2006)

Пламена Стоянова. Образът на жената в съвременната албанска литература (2006)

Радко Пенев. Формули за учтивост в български и румънски език (2005)

Ралица Ангелова. Ръкописите на големия лукс по времето на цар Иван Александър. (2002) Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

Ралица Минева. Взаимоотношенията между мъжа и жената, отразени във фразеологията на българи и румънци (2009)

Ралица Младенова. Литературният образ на Албания и албанската идентичност в творчеството на Исмаил Кадаре (2003) Научен ръководител: доц. д-р Русана Бейлери

Румяна Соколова. Църквата „Св. София” в София – проблеми на континуитета (2010) Научен ръководител: проф. Аксиния Джурова.

Самуил Михаел. Представата на балканския човек за богатството и бедността, щедростта и скъперничеството, отразена във фразеологията. 2004. Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова.

Суад Али. Аспекти на тоталитарното общество в два съвременни романа от балкански писатели. Научен ръководител проф. дфн Румяна Л. Станчева (2011).

Светослав Щерев. Комплексът „Ак Язълъ баба” в с. Оброчище (Балчишко) – сакрален център на мюсюлмани и християни (2007)

Симона Атанасова. Апотеоз на балканската душа в два балкански романа („Алексис Зорбас” от Никос Казандзакис и „Кира Киралина” от Панаит Истрати) (2002)

Симона Петрова. Илюстрираният служебник – нагледен образ на Св. литургия (2006)

Снежина Начева. Манастирското средище край с. Равна, Провадийско – социокултурен анализ (2006)

София Павлевчева. Образи на езически философи и писатели, изобразени в трапезарията на Бачковския манастир и в църквата „Рождество Христово” в Арбанаси. (2002)

Стефан Стефанов. Опасните женски същества в българския и румънския фолклор (2009) Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

Стойко Кавалджиев. Модерното време и декоративният свят. Литературни съответствия в творчеството на Хортензия Пападат-Бенджеску и Чавдар Мутафов (2008) Научен ръководител: доц. дфн Румяна Л. Станчева

Събина Василовска. Наим Фрашери – балкански поет на границата между Изтока и Запада. 2001. Научен ръководител: гл. ас. д-р Русана Бейлери.

Таня Димитрова. Книжовно-богословската школа на архимандрит Паисий Величковски. Отгласи от дейността й в България. 2003. Научен ръководител: ст.н.с. Павлина Бойчева.

Теодора Бояджиева. Фолклорни мотиви в творчеството на Исмаил Кадаре (2001)

Теодора Дончева. Наблюдение върху говора и културата на власите от с. Крушето, община Горна Оряховица, област Великотърновска (2005) Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

Цветелина Иванова. Албания през погледа на чужди пътешественици и специалисти (2006)

Цветелина Цветанова. Архитектура на Първо българско царство във връзка с византийския модел християнски храм (2006)

Янка Голомеева. Семантичен аспект на гръцките заемки в българския език. 2007. Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова.